Dostawa artykułów spożywczych (jajka świeże kurze)

17 listopada 2012

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2012r.  Numer ogłoszenia: 243103-2012


1. Nazwa i adres zamawiającego;


Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel/fax: 856511078, e-mail: sapde@wp.pl.


2. Określenie trybu zamówienia;


Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dalej zwanej "ustawą”.


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.wrtoapodlasia.pl/zampub


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawa artykułów spożywczych (jajka świeże kurze) do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach. CPV: 03142500-3.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Termin wykonania zamówienia; do dnia 31.12.2012r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:


-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – brak wymagań w tym zakresie;


-posiadania wiedzy i doświadczenia- brak wymagań w tym zakresie;


-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – brak wymagań w tym zakresie;


-sytuacji ekonomicznej i finansowej – brak wymagań w tym zakresie.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:


-oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do siwz;


-oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią załącznika nr 3 do siwz;


-aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do siwz).


8. Informacja na temat wadium; Zamawiający nie żąda wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert;


Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 26.11.2012r, do godz. 14:00.


11. Termin związania ofertą;


Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.


14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.


 Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 243103-2012w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych.
 
Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych została wybrana oferta przedstawiona przez firmę: „Lewian” Wiesław Leoniuk, Baciki Bliższe 101, 17-300 Siemiatycze.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (1050zł brutto) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.
Ofertę w postępowania złożyła również firma:
Usługi Handlowo-Marketingowe Jarosław Majer, ul. Powstania Śląskiego 29, 81-462 Gdynia (cena oferty brutto: 1286,25zł, liczba punktów: 81,63pkt).