Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach

3 grudnia 2014

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Tryb przetargu

nieograniczony

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2014r.

Numer ogłoszenia BZP 251047-2014

1. Nazwa i adres zamawiającego;

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel/fax: 856511078, e-mail: sapde@wp.pl.

2. Określenie trybu zamówienia;

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907), dalej zwanej "ustawą”.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.wrtoapodlasia.pl/zampub

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach. CPV:15110000-2, 15130000-8.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia; do dnia 31.12.2015r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 

-Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Wiedza i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Potencjał techniczny - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy,

że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:

-oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do siwz;

-oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią załącznika nr 3 do siwz;

-aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do siwz);

-informacji dotyczącej grupy kapitałowej zgodnej z treścią załącznika nr 6 do siwz.

 

8. Informacja na temat wadium; Zamawiający nie żąda wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 12.12.2014r, do godz. 12:00.

11. Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.


Rozstrzygnięcie

Dotyczy przetargu BZP 251047-2014 na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach.

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin Pakiet I, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Sokołów Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (106448,79zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Oferty w postępowaniu złożyły również Firmy:

-Franko Dystrybucja Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, (cena oferty brutto: 107572,50zł, liczba punktów: 98,95pkt).

-BT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi sp.k. Oddział Białystok,

ul. Gen. Wł. Andersa 73, 15-113 Białystok, (cena oferty brutto: 113023,05zł, liczba punktów: 94,18pkt).

Pakiet II, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Sokołów Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (52001,72zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Oferty w postępowaniu złożyły również Firmy:

-Franko Dystrybucja Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, (cena oferty brutto: 59474,10zł, liczba punktów: 87,43pkt).

-BT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi sp.k. Oddział Białystok,

ul. Gen. Wł. Andersa 73, 15-113 Białystok, (cena oferty brutto: 52368,24zł, liczba punktów: 99,30pkt).

Pakiet III, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: BT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bruno Tassi sp.k. Oddział Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 73, 15-113 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (27035,40zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowaniu złożyła również Firma:

-Franko Dystrybucja Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, (cena oferty brutto: 32072,25zł, liczba punktów: 84,29pkt).


SIWZ