Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach

31 grudnia 2014

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Tryb przetargu

nieograniczony

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2014r.


Numer ogłoszenia BZP 266425-2014


1. Nazwa i adres zamawiającego;


Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel/fax: 856511078, e-mail: sapde@wp.pl.


2. Określenie trybu zamówienia;


Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907), dalej zwanej "ustawą”.


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.wrtoapodlasia.pl/zampub


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach. CPV: 15200000-0.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Termin wykonania zamówienia; do dnia 31.12.2015r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


 


-Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),


-Wiedza i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),


-Potencjał techniczny - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),


-Osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy,


że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),


 -Sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),


 


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.


 


Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 


 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:


-oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do siwz;


-oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią załącznika nr 3 do siwz;


-aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do siwz);


-informacji dotyczącej grupy kapitałowej zgodnej z treścią załącznika nr 6 do siwz.


 


8. Informacja na temat wadium; Zamawiający nie żąda wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert;


Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 09.01.2015r, do godz. 12:00.


11. Termin związania ofertą;


Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.


14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.Rozstrzygnięcie

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb i przetworów rybnych, została wybrana oferta przedstawiona przez firmę: Iglotex-Łukasz Sp. z o.o., Porosły 99, 16-070 Choroszcz.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (19652,72zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

SIWZ