Białystok: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego laptopa do pracy w terenie , oprogramowania, sprzętu fotograficznego do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, oraz sprzętu komputerowego i...

12 października 2010

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

FAX: (085) 742 14 40

REGON: 000276328

E-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

Białystok: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego laptopa do pracy w terenie , oprogramowania, sprzętu fotograficznego do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, oraz sprzętu komputerowego i pozostałych elementów zamówienia na potrzeby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 328612 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podlaskie w Białymstoku , ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7421473, 7421440.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka jednostka kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego laptopa do pracy w terenie , oprogramowania, sprzętu fotograficznego do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, oraz sprzętu komputerowego i pozostałych elementów zamówienia na potrzeby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego laptopa do pracy w terenie, oprogramowania, sprzętu fotograficznego do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz sprzętu komputerowego i pozostałych elementów zamówienia na potrzeby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku według poniższego zestawienia: 1.Laptop do pracy w terenie - 1 szt. 2.Akumulatorki do lamp błyskowych - 8 szt. 3.Ładowarka do akumulatorków - 1 szt. 4.Monitor LCD biurowy - 1 szt. 5.Laptop do pracy biurowej - 1 szt. 6.Koncentrator USB 2.0 aktywny- 3 szt. 7.Zasilacz sieciowy kompatybilny z posiadanymi przez Muzeum Routerami firmy D-Link - 2 szt. 8.Pamięć przenośna typu Pendrive o pojemności 8GB - 6 szt. 9.Zewnętrzny czytnik kart pamięci - 2 szt. 10.Program: Pinacle Studio HD 14 Ultimate Collection, wersja polskojęzyczna wraz z nośnikiem instalacyjnym - licencja na 1 stanowisko. -.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.10.00-7, 30.24.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nieżąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia, metoda spełnia nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dołączenia do oferty: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru Załącznik Nr 6 do SIWZ wraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw. Wykonawcy występujący razem spełniają ten warunek wspólnie. metoda spełnia nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena tego warunkuzostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. metoda spełnia nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, oświadczenie, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz Oferta, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z formularzem cenowym. Oświadczenie o zapewnieniu spełnienia warunków gwarancji wymaganej przez Zamawiającego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Pełnomocnictwo jeśli nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację zamówienia w pożądanym terminie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Podlaskie 15-416 Białystok Ratusz - Rynek Kościuszki 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 08:30, miejsce: Muzeum Podlaskie 15-416 Białystok Ratusz - Rynek Kościuszki 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dodatkowe informacje

Otwarcie ofert w dniu 21.10.2010 roku o godz.9:00
Miejsce otwarcia ofert: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Ratusz Rynek Kościuszki 10

Kontakt

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
Sprawy proceduralne:
1.      Imię i nazwisko: Grażyna Skarżyńska
2.      stanowisko służbowe: specjalista ds. zamówień publicznych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
3.      Numer telefonu: (0-85) 7421-473     085 7421440
4.      E-mail: g.skarzynska@muzeum.bialystok.pl
5.      Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10
            Godziny, w których udzielane są informacje: wtorek – środa godz. 10:00 14:00
                                                                                 Czwartek – godz. 9:00 – 14:00
Sprawy merytoryczne:
1.    Imię i nazwisko: Maciej Waśkiewicz
2.    Stanowisko służbowe: specjalista informatyk w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
3.    Numer telefonu: (0-85) 7421-473      tel. kom 502 666 118
4. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10;
Godziny, w których udzielane są informacje: 
                                           od poniedziałku do piątku godz. 10oo – 14oo

Rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź.zm.) zawiadamiam ,że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego ( laptopa do pracy w terenie) , oprogramowania, sprzętu fotograficznego do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, oraz sprzętu komputerowego i pozostałych elementów zamówienia na potrzeby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe
„KOMSERWIS” Spółka z o.o
15-008 Białystok
ul. Ryska 1
cena ofertowa – cena ofertowa – 7.080,70 zł netto
                            8.638,45 zł brutto
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100%
Razem
1.
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe
„KOMSERWIS” Spółka z o.o
15-008 Białystok
ul. Ryska 1
 
                                             100 pkt.
                                         100 pkt.
2.
Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych
Z. Leśniak Sp.j.
28-230 Połaniec
ul. Kilińskiego 6
 
                                          94,50 pkt.
                                          94,50 pkt.
Wyposażenie do pracowni digitalizacyjnej w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest współfinansowane w ramach Programu „zasoby cyfrowe” priorytet „Digitalizacja zabytków i muzealiów” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie pn. „Archeologia Podlasia – Cyfrowe Archiwum”
Dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem oraz pozostałych elementów zamówienia na potrzeby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku realizowane w ramach środków własnych.
Ponadto działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póż.zm.) zawiadamiam, iż umowa w przedmiotowej sprawie zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu 08.11.2010 r. ( art.94 ust.2 pkt.1a ustawy Pzp).
 Białystok, dnia 26.10.2010 r
Dyrektor
                                                                                                                                           Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
                         mgr Andrzej Lechowski                                                

SIWZ