Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

7 listopada 2014

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

FAX: (085) 742 14 40

REGON: 000276328

E-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Tryb przetargu

nieograniczony

Treść ogłoszenia

 Białystok: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 370026 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podlaskie w Białymstoku , ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7421473, 7421440. • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum.bialystok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer stacjonarny - 2 szt. 2. Zasilacze awaryjne - UPS - 2 szt. 3. Laptop - 1 szt. 4. Profesjonalny monitor graficzny z oprogramowaniem do sprzętowej kalibracji i kapturem ochronnym umożliwiający pracę w trybie pejzażowym i portretowym - 2szt. 5. Mysz do komputera stacjonarnego - 5 szt. 6. Router sieciowy z modułem do pasywnego zasilania POE - 3 szt. 7. Wewnętrzny dysk twardy o pojemności 500 GB - 1szt. 8. Pamięć operacyjna DDR2 DIMM - 4szt. 9. Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4- 2 szt. 10. Microsoft Office Professional Plus 2013 MOLP AE - 3 stanowiska 11. ESET Endpoint Antivirus Suite wznowienie 90 lic i rozszerzenie o 20 lic na okres 2 lat ( łącznie 110 stanowisk). Szczegółowy opis części I przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki zamówienia: a) Dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa (CE) lub oświadczenie, że certyfikat bezpieczeństwa nie jest wymagany b) Sprzęt i oprogramowanie musza być dostarczone do siedziby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10, c) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji door -to-door, d) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii / naprawy dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji w czasie wskazanym w ofercie, nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku dłuższej naprawy - dostarczenia sprzętu zamiennego o porównywalnych (nie słabszych) parametrach., e) Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ ( szczegółowy opis częśći I przedmiotu zamówienia) f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji Część II zamówienia. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego do siedziby Zamawiającego, według poniższego zestawienia: 1. Statyw - 1 szt. 2. Plecak fotograficzny-1 szt 3. Uchwyt uniwersalny - 10 szt 4. Panel odbijający-2 szt. 5. Panel składany - 2szt. 6. Obiektyw -1szt. 7. Wzornik kolorów - szarości- 1 zestaw 8. Wzornik kolorów - kolory - 1 zestaw Szczegółowy opis części II przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki zamówienia: a) Dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa (CE) lub oświadczenie, że certyfikat bezpieczeństwa nie jest wymagany b) Sprzęt i oprogramowanie muszą być dostarczone do siedziby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10, c) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji door -to-door, d) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii / naprawy dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji w czasie wskazanym w ofercie, nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku dłuższej naprawy - dostarczenia sprzętu zamiennego o porównywalnych (nie słabszych) parametrach. e) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 30.21.33.00-8, 38.65.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostawy - każda odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia na które składana jest oferta o wartości nie mniejszej niż: I część zamówienia: 20.000,00 brutto II część zamówienia: 20.000,00 brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz Oferta wraz z załącznikami do oferty Podpisane oświadczenie o akceptacji warunków postępowania, w tym warunków umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty i innych dokumentów, jeżeli upoważnienie do ich złożenia nie wynika z przepisów bądź zapisów właściwego rejestru. Podpisane oświadczenie o wykonywaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 90

 • 2 - Szybkość usunięcia awarii - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: wrotapodlasia.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10 , 15-426 Białystok.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Komputer stacjonarny - 2 szt. 2. Zasilacze awaryjne - UPS - 2 szt. 3. Laptop - 1 szt. 4. Profesjonalny monitor graficzny z oprogramowaniem do sprzętowej kalibracji i kapturem ochronnym umożliwiający pracę w trybie pejzażowym i portretowym - 2szt. 5. Mysz do komputera stacjonarnego - 5 szt. 6. Router sieciowy z modułem do pasywnego zasilania POE - 3 szt. 7. Wewnętrzny dysk twardy o pojemności 500 GB - 1szt. 8. Pamięć operacyjna DDR2 DIMM - 4szt. 9. Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4- 2 szt. 10. Microsoft Office Professional Plus 2013 MOLP AE - 3 stanowiska 11. ESET Endpoint Antivirus Suite wznowienie 90 lic i rozszerzenie o 20 lic na okres 2 lat ( łącznie 110 stanowisk)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 30.21.33.00-8. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 90

  • 2. Szybkość usunięcia awarii - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego do siedziby Zamawiającego.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Statyw - 1 szt. 2. Plecak fotograficzny-1 szt 3. Uchwyt uniwersalny - 10 szt 4. Panel odbijający-2 szt. 5. Panel składany - 2szt. 6. Obiektyw -1szt. 7. Wzornik kolorów - szarości- 1 zestaw 8. Wzornik kolorów - kolory - 1 zestaw.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 90

  • 2. Szybkość usunięcia awarii - 10Dodatkowe informacje

 1.      Termin składania ofert upływa dnia  24.11.2014 r.    godz. 9:30

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt.2 niżej.

Miejsce składania ofert:

      Sekretariat  Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

      Ratusz – Rynek Kościuszki 10 ,   15-426 Białystok

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić napis: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2014r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10.

 

Kontakt

 a)      sprawy proceduralne,Joanna Olechno – kierownik Działu Administracyjno–Gospodarczego

 

numer telefonu  85 740-77-37,  515-263-998/ fax: 85 740 -77- 39

e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): Dział Administracyjno Gospodarczy, Ratusz Rynek Kościuszki 10

godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 

sprawy merytoryczne (sprzęt fotograficzny) –Anna Sierko – Szymańska -fotograf

 

numer telefonu  517-484-313/ fax: 85 740 -77- 39

e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

 

sprawy merytoryczne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)  - Maciej Waśkiewicz – informatyk

 

numer telefonu  502-666-118/ fax: 85 740 -77- 39

e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

 

 

 

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE

Działając w imieniu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm./w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

 

część I przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

 

Cena netto -20.737,00 zł

Cena brutto – 25. 506,51 zł

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

90%

Liczba pkt w kryterium szybkość usunięcia awarii

10%

Razem

2

Eupol Paweł Owczarzak

ul. Palinkiewicza 3

63-000 Środa Wielkopolska

82,44

5

87,44

3

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

90

10

100

 

część II przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego

STUDIOTECH POLAND Sp. z o.o.

ul. Bażancia 53

02-892 Warszawa

 

Cena netto – 11.367,85 zł

Cena brutto – 13.982,46 zł

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 90%

Liczba pkt w kryterium szybkość usunięcia awarii

10%

Razem

1

STUDIOTECH POLAND Sp. z o.o.

ul. Bażancia 53

02-892 Warszawa

 

90

10

100

 

Ponadto działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam,  że umowy w przedmiotowej sprawie zostaną  podpisana z Wykonawcą zgodnie z zapisami SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawców  poinformujemy oddzielnym pismem.

 

Białystok, dnia 27.11.2014r.

SIWZ