Usługa dozoru mienia – ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

12 stycznia 2015

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

FAX: (085) 742 14 40

REGON: 000276328

E-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

 Białystok: Usługa dozoru mienia - ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 7312 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podlaskie w Białymstoku , ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7421473, 7421440. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dozoru mienia - ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru mienia - ochrony obiektów Zamawiającego przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją - CPV 79710000-4 (usługi ochroniarskie): a) Muzeum Ikon w Supraślu przy ulicy Klasztornej 1 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 Listopada oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia b) Ratuszu - siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 10 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16- godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia,1 Listopada oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia . c) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy przy ul. Pałacowej 2 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia,1 Listopada, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia d) Muzeum w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 45 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia,1 Listopada oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, e) Muzeum w Tykocinie ul. Kozia 2 : Dom Talmudyczny w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia , pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 1 Listopada, oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Synagoga w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia , pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 1 Listopada oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia f ) Muzeum Historycznym w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 37 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało,15 sierpnia, 1 Listopada, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, g)w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 17 w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: 16-godzinnego codziennie od godz.17:00 do 9:00 dnia następnego całodobowo: w poniedziałki oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 Listopada, w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia h)w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach w budynku administracyjnego wraz z otoczeniem oraz budynku wiatraka i zamieszkałej zagrody leśnej w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach w formie jednego posterunku wewnętrznego jednoosobowego: - 16- godzinnego codziennie od godz.15:00 do 7:00 dnia następnego od poniedziałku do piątku - całodobowo: w soboty i niedziele oraz w święta: 1 stycznia, 6 stycznia pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia,1 Listopada, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Posterunek obsługiwany przez jednego strażnika znajduje się w pomieszczeniu w budynku biura Białostockiego Muzeum Wsi. W pomieszczeniu tym znajduje się wymagająca stałego nadzoru centrala wizyjnego systemu monitoringu złożonego z kamer usytuowanych na terenie całego Białostockiego Muzeum Wsi. Nadzór obejmuje również centralę systemu przeciwpożarowego, którego czujki rozmieszczone są w budynkach na terenie całego skansenu. Ochrona obejmuje budynek biura skansenu, stolarnię, wiatę wraz ze składem magazynowym drewna, wiatrak z Rzędzian oraz zagrodę z leśniczówką (trzy obiekty). Straż-nicy pełniący dyżur zobowiązani są do prowadzenia nadzoru nad bramą wjazdową do skansenu przy kasie. Podczas nadzoru wymagana jest stała współpraca z posterunkiem znajdującym się na terenie skansenu w budynku z Piszczat. Do łączności między nimi służy telefon komórkowy stanowiący własność firmy ochroniarskiej. Pracownicy ochrony powinni bezwzględnie w czasie pełnienia dyżuru być wyposażeni w służbowe umundurowanie, składające się z obuwia, spodni, marynarki i czapki w kolorze czarnym. Na marynarkę powinni mieć założona kamizelkę z napisem: Ochrona. W widocznym miejscu do odzieży przymocowany powinien być identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy ochroniarskiej. i) Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach w wydzielonym pomieszczeniu w budynku z Piszczat Piotrowięt w formie jednego 24 godzinnego posterunku obsługiwanego przez jednego strażnika we wszystkie dni w roku. Teren objęty ochroną: obszar wewnątrz ogrodzenia biegnącego wzdłuż granicy skansenu. Wykaz obiektów objętych ochroną: - gajówka z Krusznika wraz z dwoma budynkami gospodarczymi, - teren zagrody z leśniczówką z Lipniaka (cztery budynki), - wiatrak z Wojnowiec, - teren zagrody z chałupą ze Starej Grzybowszczyzny, - teren zagrody z chałupą z Uszy Wielkiej, - dwór z Bobry Wielkiej wraz z dwoma spichlerzami, - chałupa z Pieczysk wraz z spichlerzem, stodołą i maneżem, - chałupa z Dąbrowy Moczyły wraz z spichlerzem, - chałupa z Tymianek Buci wraz ze stodołą, - teren zagrody wokół chałupy z Piszczat Piotrowięt, - obora z Bryk, - wiatrak z Bogdanek, - remiza z Rudki, - młyn wodny z Bagnisk, - ekspozycja bimbrownicza przy stawie, - toaleta, - teren zagrody wokół chałupy z Jacowlan. Nadzór nad budynkami, a w szczególności: kontrolowanie zamknięcia drzwi i okien, sprawdzanie czy nie występują w nich uszkodzenia wynikających z dewastacji lub na skutek działania innych czynników, np. pogody. Obowiązki związane z realizacją umowy obejmują znajdujące się na terenie skansenu budynki przeznaczone do ponownego złożenia. Nadzór nad systemami: antywłamaniowym, przeciwpożarowym oraz monitoringiem wraz z oświetleniem we współpracy z posterunkiem znajdującym się w budynku biura skansenu. Nadzór nad systemami alarmowymi obsługiwanymi z centrali w chałupie z Pieczysk, ich włączanie i wyłączanie stosownie do zaistniałych potrzeb. Nadzór nad osobami zwiedzającymi skansen w zakresie ochrony pożarowej - przestrzegania zakazu palenia tytoniu. Nadzór nad bramami, a w szczególności znajdującymi się przy zagrodzie z budynkiem mieszkalnym z Uszy oraz przy Folwarku Nadawki - ich zamykanie i otwieranie zgodnie z godzinami otwarcia skansenu w sezonie, kiedy otwarte są wystawy. Nadzór nad stanem ogrodzenia - zgłaszanie specjaliście d/s budowlanych zatrudnionym w skansenie jego uszkodzeń. Nadzór nad właściwym wypełnianiem warunków umowy wynikających z wynajmu zagrody z budynkiem inwentarskim z Bryk i hodowanych na jej terenie zwierząt. Każdorazowe zgłaszanie faktu opuszczenia terenu wynajmowanej zagrody przez zwierzęta ich właścicielowi oraz odnotowanie tego faktu w książce pełnienia dozoru. Strażnicy pełniący dyżur zobowiązani są do stałego patrolowania terenu, co jest poświad-czane rejestracją przenośnego czytnika transponderów zbliżeniowych. Do łączności z posterunkiem w biurze skansenu i z służbami alarmowymi strażnicy po-winni posiadać sprawne telefony komórkowe, których właścicielem jest firma ochroniarska. Strażnicy podczas pełnienia służby są zobowiązani do noszenia właściwego umundurowania w kolorze czarnym oraz kamizelki z napisem: Ochrona. W widocznym miejscu do odzieży muszą mieć przymocowany identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy ochroniarskiej. Strażnicy są zobowiązani do utrzymania czystości w pomieszczeniu, w którym pełnią dozór. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia dodatkowych godzin ochrony, dozoru mienia przy obsłudze imprez muzealnych, jarmarków, festynów, nocy muzeów, itd. 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zadania, bez możliwości wprowadzenia osób trzecich oraz co najmniej 12 - miesięcznym doświadczeniem pracy w ochronie. Wykaz pracowników Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. O każdej zmianie obsady pracowników Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego najpóźniej 24 godziny przed zmiana. Przy zmianie obsady Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczeń o niekaralności oraz o zdolności psychofizycznej. 3. Wykonawca oraz osoby za pośrednictwem, których będzie wykonywał przedmiot zamówienia, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu. 4. Zamawiający informuje, że obiekty muzealne objęte przedmiotem postępowania są wyposażone w systemy p.pożarowe i systemy p.włamaniowe. Pierwsze przeszkolenie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia jest bezpłatne, każde następne jest płatne przez Wykonawcę wg stawek obowiązujących w firmach obsługujących ww systemy w Muzeum Podlaskim. 5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie musiał mieć swego przed-stawiciela w Białymstoku w celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy. Powinna być to osoba dyspozycyjna, która w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 2 godziny, pojawi się na danym posterunku, jeśli Zamawiający tego zażąda. Przedstawiciel Wykonawcy powinien przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzać kontrolę podległych pracowników, stanowisk pracy w miejscu pracy oraz książek pełnienia dozoru. Każda kontrola ma być odnotowana w książce dozoru. Zamawiający, z zastrzeżeniem opisu ubioru pracowników ochrony na terenie BMW, wy-maga aby strażnicy podczas pełnienia służby byli umundurowani (obuwie, spodnie, koszula, marynarka). W widocznym miejscu do odzieży muszą mieć przymocowany identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy ochroniarskiej. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wyposażył swoich pracowników w sprawne telefony komórkowe oraz latarki. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli posterunków o każdej porze przez upo-ważnionych przez siebie pracowników. 9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów, których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy, którzy będą chcieli przeprowadzić wizję lokalną zobowiązani są do wcześniejszego ( min. z jednodniowym wyprzedzeniem) pisemnego zgłoszenia na adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok lub faksem na numer 86 740 77 39 podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer faksu i telefonu) w celu ustalenia terminu wizji..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Muzeum przewiduje zlecenie dodatkowych godzin dozoru obiektów objętych zamówieniem w ilości maksymalnie 1000 godzin.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł brutto 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredy-towe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium, w przypadku wadium wnoszone w pieniądzu, wadium należy wpłacić na konto w PeKaO S.A O/Białystok nr 04 1240 5211 1111 0000 4919 5527 4. Zamawiający zatrzymuje i zwraca wadium Wykonawcom zgodnie z art.46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zmówienia i posiada koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz.1221 z póź.zm.) w zakresie usług ochrony mienia ważną przez cały okres realizacji umowy Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na za-sadzie spełnia/ nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał ( rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia (ochrona obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza specjalnych wymagań w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na każdy dozorowany obiekt co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mających przynajmniej roczne doświadczenie w pracy polegającej na ochronie mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualna polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00zł lub oświadczenie, że z dniem podpisania umowy Wykonawca posiadać będzie ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dotyczy wszystkich części zamówienia) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz Oferta wraz z załącznikami do oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ Podpisane oświadczenie o akceptacji warunków postępowania, w tym warunków umowy, stanowiące Załącznik 7 do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty i innych dokumentów, jeżeli upoważnienie do ich złożenia nie wynika z przepisów bądź zapisów właściwego rejestru. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (co najmniej 4 osoby w każdym dozorowanym obiekcie), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia mających przynajmniej roczne doświadczenie w pracy polegającej na ochronie mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów użytkowych). Wykaz stanowi Załącznik Nr 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie potwierdzające, że wymienione osoby pracują przynajmniej rok w bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów użytkowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią ten warunek łącznie. Koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie usług ochrony osób i mienia ważną przez cały okres, na który udzielone zostanie zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek posiadania uprawnień musi spełniać oddzielnie każdy z tych wykonawców. Polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł lub oświadczenia, że z dniem podpisania umowy Wykonawca posiadać będzie ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią ten warunek łącznie. Dowód wniesienia wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 90

 • 2 - doświadczenie w ochronie obiektów i mienia - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena brutto ulegnie zmianie w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian, b) zmiany przedstawicieli stron umowy, c) zmniejszenia zakresu wykonywanej usługi lub zmiana sposobu jej wykonania, d) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. działania siły wyższej,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komunikaty i korespondencja

 Dnia 16.01.2014r. wpłynęły zapytania do Zamawiającego dotyczące postępowania. Pytania i odpowiedzi zostały umieszczone w pliku pytania i odpowiedzi.pdf . 

Dodatkowe informacje

 Termin składania ofert upływa dnia  20.01.2015 r.    godz. 9:30

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt.2 niżej.

  Miejsce składania ofert:

      Sekretariat  Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

      Ratusz – Rynek Kościuszki 10

      15-426 Białystok

  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić napis: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2015r.  o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10. 

Kontakt

 Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

sprawy proceduralne - Joanna Olechno – kierownik Działu Administracyjno–Gospodarczego

numer telefonu  85 740-77-37,  515-263-998/ fax: 85 740 -77- 39

e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): Dział Administracyjno Gospodarczy, Ratusz Rynek Kościuszki 10

godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

sprawy merytoryczne:

   -  Muzeum Ikon w Supraślu

      Krystyna Stawecka – Kierownik Muzeum Ikon w Supraślu

      tel.515 299 290 ,e- mail : k.stawecka @muzeum.bialystok.pl

 

  Muzeum Historycznym w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 37

      Lucyna Lesisz – Kierownik Muzeum Historycznego

      tel. 516  141 961, e- mail  : muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl

 

   - Muzeum w Bielsku Podlaskim   przy ulicy Mickiewicza 45

      Alina Dębowska – Kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim

     tel. 516 141 960,  e- mail : muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl

 

   - Muzeum w Tykocinie ul. Kozia 2

     Maria Pisarska – Kalisty – Kierownik Muzeum

      tel.516 141 958, e-mail : synagoga@muzeum.bialystok.pl

 

   - Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 17

      Saciuk Ryszard – Kierownik Muzeum

      tel.516 141 957, e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

 

   - Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach

      Artur Gaweł – Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi

      tel.502 105 456, e-mail:  bmw@muzeum.bialystok.pl

 

 - Ratusz  - siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

   przy Rynku Kościuszki  10

   Joanna Olechno – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w  Muzeum Podlaskim w Białymstoku, tel. 515 263 998, e-mail: olechno@muzeum.bialystok.pl

 

- Muzeum Wnętrz Pałącowych w Choroszczy

   Anna Dąbrowska – Kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, tel. 516 141 960, e-mail: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl

Rozstrzygnięcie

 OGŁOSZENIE

Działając w imieniu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm./w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dozoru mienia – ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacja w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Stekop S.A. 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9

Jest to oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów w dwóch kryteriach: cena i doświadczenie.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena 90

Liczba punktów w kryterium doświadczenie 10

Razem

1

Konsorcjum: Zone Hunters Sp.z.o.o. Sp.k. oraz Hunters Sp.z.o.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

74,86 pkt

10 pkt

84,86  pkt

3

Konsorcjum: RR Security Grupa Sp.z.o.o. oraz RR Security Sp.z.o.o. ul. Kraszewskiego 83/7, 05-402 Otwock

50,20 pkt

4,2 pkt

54,40 pkt

4

Stekop S.A. 02-127 Warszawa ul. Mołdawska 9

90,00 pkt

10,00 pkt

100,00 pkt

5

Konsorcjum: „Komandos” – Podlasie sp.z.o.o. i Biuro Ochrony Posejdon 15-102 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego

74,96 pkt

2,6 pkt

77,56 pkt

Zamawiający informuje, ze na podst. Art. 89.1  oraz art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp odrzucono oferty następujących firm:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sigma 15-025 Białystok ul. Kraszewskiego 4 lok.5
 2. Jarhead Sp.z.o.o. 15-062 Białystok ul. Warszawska 43 lok. 3

Ponadto działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że umowa w przedmiotowej sprawie zostanie podpisana z Wykonawcą zgodnie z zapisami SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawcę poinformujemy oddzielnym pismem.

 

SIWZ