Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek/reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów/afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum...

15 stycznia 2015

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

FAX: (085) 742 14 40

REGON: 000276328

E-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

 Białystok: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek,reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów,afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015.

Numer ogłoszenia: 10548 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podlaskie w Białymstoku , ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7421473, 7421440. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wrotapodlasia.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek,reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów,afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek,reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów,afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I zamówienia. Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, adiustacja tekstu (sprawdzenie pod względem językowym i gramatycznym), skład, druk albumów i książek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 1. Album Format 300 x 270 cm (pion), środek obj.ok. 60 str., kreda mat. 150g, kolor sepia, oprawa twarda szyta nićmi, oklejka 130g, kolor sepia+0+folia matowa, wyklejka niezadrukowana, nakład 1000 egz., wydawnictwo posiada Nr ISBN, tekst w albumie będzie w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim 2. Książka Format 230 x 190 mm (pion), środek obj.ok. 130 str., kreda mat. 130g, kolor 1+1, oprawa twarda szyta nićmi, oklejka - płótno w kolorze bordowym z tłoczonymi pionowo dwoma paskami, wyklejka niezadrukowana, nakład 500 egz., wydawnictwo posiada Nr ISBN Część II zamówienia. Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, skład, druk informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek,reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów,afiszy, biletów wstępu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Informatory 1. Informator - format B5, środek obj.ok 12 str., papier, 150 g kreda mat., kolor 4+ 4, okładka - kreda mat. 300 g., kolor 4 + 4 + lakier offsetowy, szycie zeszytowe, nakład 1000 szt., wydawnictwo posiada Nr ISBN Usługa obejmuje również adiustację tekstu (sprawdzenie pod względem językowym i gramatycznym) Foldery,składanki 1. Folder - format A3 składane na 3, 2 bigi, kreda mat. 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, wkładka wpięta w bigowanie: 4 str. format 1 3 A3, kreda mat. 200 g, kolor 4+4, nakład 1000 szt. (w tym: 500 szt. - wersja w języku rosyjskim, 500 szt. - wersja w języku angielskim) 2. Folder - format B4 składane na 3, 2 bigi, kreda 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 1500 szt. (w tym: 1000 szt. w języku polskim, 500 szt. w języku angielskim) 3. Folder - format ½ A3 (105mm x 420mm) składany na 4 do formatu A6 - 2 bigi + 1 perforowanie, kreda mat. 300g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 1000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku 4. Folder - format A3 (składany na 3) dwa bigi, kreda mat. 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 400 szt. 5. Folder - format A4 (składany na 3), 2 bigi, kreda mat. 150 g, kolor 4+4, nakład 2000 szt. (w tym: 1000 szt. - wersja polska, 1000 szt. - wersja angielska) 6. Folder - format A4 (składany na 3), 2 bigi, kreda mat. 150 g, kolor 4+4, nakład 2000 szt. 7. Folder - format A4 składany na 3, kreda 80 g, kolor 4+4, nakład 15 wzorów x 2000 szt. Zaproszenia 1. Zaproszenie - format A5 składane do A6 (pion), kolor 4+4, kreda mat. 250 g, nakład 3 wzory x 300 szt. 300 szt. zaproszeń - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 2. Zaproszenie - format 2 3 A4 (składane na dwa), 1 bigowanie, kreda mat. 250g, kolor 4+4, nakład 200 szt.; 3. Zaproszenie - format A4 składane na 3, 2 bigi, papier offset 200g, kolor 4+0, nakład 2 wzory x 2000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku; 4. Zaproszenie - format A5, kreda mat. 300 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 2 x 300 szt. Pocztówki,reprodukcje 1. Komplet pocztówek w obwolucie, 8 pocztówek - format A5, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, obwoluta - format 3xA5, 4 bigi, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 500 kompletów (tekst na pocztówkach i obwolucie dwujęzyczny pol. - ang.); 2. Reprodukcje ikon - format A4, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 1000 szt. (w tym 5 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 3. Reprodukcje ikon - format A5, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 1000 szt. (w tym 5 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 4. Reprodukcje ikon - format A6, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 2000 szt. (w tym 10 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 5. Pocztówka - format A6, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 1000 szt.; 6. Pocztówka - format A5, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 2 wzory x 500 szt. Dyplomy,ulotki 1. Dyplom - format A 4, papier offset 250 g, kolor 2 + 0, nakład 1000 szt. 2. Ulotka - format A5, kreda 160 g, kolor 4+4, nakład 1000 szt. Wizytówki 1. Wizytówka - 5x9 cm, papier ecrue 250g, kolor 2+0, 8 wzorów, nakład 5400 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku Plakaty,afisze 1. Plakat - format A 3, papier offset 250 g, kolor 2 + 0, nakład 1000 szt.; 2. Plakat - format A1, kreda 180 g, kolor 4+0, nakład: 3 wzory x 300 szt.; 300 szt. plakatów - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 3. Plakat - format 100cm x 30 cm poziom), papier posterowy blueback, kolor 4+0,nakład 5 x 100 szt. 300 szt. plakatów - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 4. Afisz - format B2, papier offset, kolor 2+0, nakład 4 x 300 szt. Bilety wstępu 1. Bilety wstępu - format 4 x14 cm, papier 80g, kolor 1(panton) +1(czarny), klejone w bloczkach po 100 szt., 8 wzorów - nakład ogółem 100.000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku Część III zamówienia Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, skład, druk materiałów do aranżacji wystaw wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego . 1. Druk na winylu -300 m2 2. Druk na siatce - 100 m2 3. Druk na papierze posterowym - 400 m2 4. Druk na folii samoprzylepnej podklejanej na spienione PCV 5 mm - 50 m2 Poszczególne zamówienia będą od kilku do kilkunastu m2 3. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny i skład komputerowy wykonywanego zamówienia w formie elektronicznej. 4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego przedstawić wydruki próbne i dostarczać je do ostatecznej korekty i akceptacji do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem przedmiotu zamówienia. 5. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych, w tym akceptacji wydruków próbnych jest pani Barbara Muszyńska - Kierownik Działu Promocji Wystaw i Wydawnictw Muzeum Podlaskiego w Białymstoku tel. 085 740-77-41 , 509-337-095 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania każdego z elementów zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo przy podpisywaniu umowy do określenia najdłuższych terminów wykonania poszczególnych elementów zamówienia wynikających z SIWZ 7. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia przekazuje je Zamawiającemu tj. dostarcza na własny koszt do siedziby Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do zaakceptowanych projektów oraz przekazuje projekt wydawnictwa przedmiotu zamówienia w formie przygotowanej do druku na nośniku cyfrowym. 8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały tekstowe i fotograficzne w formie elektronicznej. Do części wydawnictw Zamawiający przekaże gotowe projekty, co zaznaczone jest w wykazie wydawnictw przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający każdorazowo w formie elektronicznej poda szczegóły dotyczące nakładu, formatu, objętości, rodzaju papieru, oprawy, terminu wykonania i inne konieczne dane do wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli losowo wybranej realizowanej usługi poligraficznej w trakcie realizacji przedmiotu umowy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych - dotyczy części II i III zamówienia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.22.00.00-5, 78.22.50.00-0, 78.20.00.00-9, 78.21.00.00-1, 78.12.40.00-2, 78.15.10.00-0, 78.15.10.00-3, 74.83.13.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 2 zamówień - każde odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia na które składana jest oferta, zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających termin otwarcia ofert, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż: I część zamówienia: 40.000,00 zł brutto II część zamówienia: 40.000,00 zł brutto , III część zamówienia: 40.000,00 zł brutto oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • -


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie druku wydawnictw


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną polisę a w przypadku jej braku oświadczenie, że z chwilą podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł obowiązującą, co najmniej w okresie trwania umowy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 (Załącznik Nr 2 do SIWZ), b) Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz ust.2 ustawy PZP (Załącznik Nr 3 do SIWZ) c) Wykaz wykonanych, co najmniej 2 zamówień - każde odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, na które składana jest oferta zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających termin otwarcia ofert, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż: I część zamówienia: 40.000,00 zł brutto II część zamówienia: 40.000,00 zł brutto III część zamówienia: 40.000,00 zł brutto a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usług poligraficznych odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie, ( Załącznik Nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga dołączenia do oferty co najmniej 2 swoich wydawnictwa o parametrach podobnych do podanych w SIWZ ( do I i II części zamówienia). Zamawiający zwalnia Wykonawcę z obowiązku dostarczenia materiałów do aranżacji wystaw Część III. Brak wydawnictw, na podstawie których możliwa będzie ocena jakości, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przedstawione prace, po rozstrzygnięciu postępowania zostają u Zamawiającego. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających, jako konsorcjum powyższy warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli warunek będzie spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców. d) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; (należy wykazać co najmniej 1 osobę posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie druku wydawnictw lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej jednej osoby o takim doświadczeniu). Do wykazu należy dołączyć dokument - oświadczenie potwierdzający, że przynajmniej jedna osoba ma 3 letnie doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykaz stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających jako konsorcjum powyższy warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli będzie spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców. e) Aktualną polisę a w przypadku jej braku oświadczenie, że z chwilą podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł obowiązująca co najmniej w okresie trwania umowy. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających jako konsorcjum powyższy warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli będzie spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców. Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz Oferta, stanowiący Załącznik Nr 1, 1a, 1b do SIWZ Podpisane oświadczenie o akceptacji warunków postępowania, w tym warunków umowy, stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o realizacji zamówienia samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 70

 • 2 - Jakość - 30


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.wrotapodlasia.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Ratusz - Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kilka pozycji z przedmiotu zamówienia realizowanych jest w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (szczegóły w SIWZ).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, adiustacja tekstu (sprawdzenie pod względem językowym i gramatycznym), skład, druk albumów i książek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Album Format 300 x 270 cm (pion), środek obj.ok. 60 str., kreda mat. 150g, kolor sepia, oprawa twarda szyta nićmi, oklejka 130g, kolor sepia+0+folia matowa, wyklejka niezadrukowana, nakład 1000 egz., wydawnictwo posiada Nr ISBN, tekst w albumie będzie w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim 2. Książka Format 230 x 190 mm (pion), środek obj.ok. 130 str., kreda mat. 130g, kolor 1+1, oprawa twarda szyta nićmi, oklejka - płótno w kolorze bordowym z tłoczonymi pionowo dwoma paskami, wyklejka niezadrukowana, nakład 500 egz., wydawnictwo posiada Nr ISBN.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.22.00.00-5, 78.22.50.00-0, 78.20.00.00-9, 78.21.00.00-1, 78.12.40.00-2, 78.15.10.00-0, 78.15.10.00-3, 74.83.13.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 70

  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, skład, druk informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek/reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów/afiszy, biletów wstępu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Informatory 1. Informator - format B5, środek obj.ok 12 str., papier, 150 g kreda mat., kolor 4+ 4, okładka - kreda mat. 300 g., kolor 4 + 4 + lakier offsetowy, szycie zeszytowe, nakład 1000 szt., wydawnictwo posiada Nr ISBN Usługa obejmuje również adiustację tekstu (sprawdzenie pod względem językowym i gramatycznym) Foldery,składanki 1. Folder - format A3 składane na 3, 2 bigi, kreda mat. 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, wkładka wpięta w bigowanie: 4 str. format 1,3 A3, kreda mat. 200 g, kolor 4+4, nakład 1000 szt. (w tym: 500 szt. - wersja w języku rosyjskim, 500 szt. - wersja w języku angielskim); 2. Folder - format B4 składane na 3, 2 bigi, kreda 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 1500 szt. (w tym: 1000 szt. w języku polskim, 500 szt. w języku angielskim); 3. Folder - format ½ A3 (105mm x 420mm) składany na 4 do formatu A6 - 2 bigi + 1 perforowanie, kreda mat. 300g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 1000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku; 4. Folder - format A3 (składany na 3) dwa bigi, kreda mat. 200 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 400 szt.; 5. Folder - format A4 (składany na 3), 2 bigi, kreda mat. 150 g, kolor 4+4, nakład 2000 szt. (w tym: 1000 szt. - wersja polska, 1000 szt. - wersja angielska); 6. Folder - format A4 (składany na 3), 2 bigi, kreda mat. 150 g, kolor 4+4, nakład 2000 szt. 7. Folder - format A4 składany na 3, kreda 80 g, kolor 4+4, nakład 15 wzorów x 2000 szt. Zaproszenia 1. Zaproszenie - format A5 składane do A6 (pion), kolor 4+4, kreda mat. 250 g, nakład 3 wzory x 300 szt.; 300 szt. zaproszeń - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 2. Zaproszenie - format 2,3 A4 (składane na dwa), 1 bigowanie, kreda mat. 250g, kolor 4+4, nakład 200 szt.; 3. Zaproszenie - format A4 składane na 3, 2 bigi, papier offset 200g, kolor 4+0, nakład 2 wzory x 2000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku; 4. Zaproszenie - format A5, kreda mat. 300 g, kolor 4+4+lakier offsetowy, nakład 2 x 300 szt. Pocztówki/reprodukcje 1. Komplet pocztówek w obwolucie, 8 pocztówek - format A5, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, obwoluta - format 3xA5, 4 bigi, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 500 kompletów (tekst na pocztówkach i obwolucie dwujęzyczny pol. - ang.); 2. Reprodukcje ikon - format A4, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 1000 szt. (w tym 5 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 3. Reprodukcje ikon - format A5, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 1000 szt. (w tym 5 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 4. Reprodukcje ikon - format A6, kreda 350g, kolor 4 + 1+folia mat., nakład 2000 szt. (w tym 10 rodzajów wizerunków po 200 szt. każdego); 5. Pocztówka - format A6, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 1000 szt.; 6. Pocztówka - format A5, kreda mat. 350 g, kolor 4+1+lakier offsetowy, nakład 2 wzory x 500 szt. Dyplomy/ulotki 1. Dyplom - format A 4, papier offset 250 g, kolor 2 + 0, nakład 1000 szt. 2. Ulotka - format A5, kreda 160 g, kolor 4+4, nakład 1000 szt. Wizytówki 1. Wizytówka - 5x9 cm, papier ecrue 250g, kolor 2+0, 8 wzorów, nakład 5400 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku Plakaty/afisze 1. Plakat - format A 3, papier offset 250 g, kolor 2 + 0, nakład 1000 szt.; 2. Plakat - format A1, kreda 180 g, kolor 4+0, nakład: 3 wzory x 300 szt.; 300 szt. plakatów - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 3. Plakat - format 100cm x 30 cm poziom), papier posterowy blueback, kolor 4+0,nakład 5 x 100 szt. 300 szt. plakatów - w ramach projektu pn. Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia współfinansowanego z Programu Operacyjnego pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 4. Afisz - format B2, papier offset, kolor 2+0, nakład 4 x 300 szt. Bilety wstępu 1. Bilety wstępu - format 4 x14 cm, papier 80g, kolor 1(panton) +1(czarny), klejone w bloczkach po 100 szt., 8 wzorów - nakład ogółem 100.000 szt. Zamawiający dostarczy gotowy projekt do druku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.22.00.00-5, 78.22.50.00-0, 78.20.00.00-9, 78.21.00.00-1, 78.12.40.00-2, 78.15.10.00-0, 78.15.10.00-3, 74.83.13.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 70

  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, korekta tonalna fotografii, czyszczenie fotografii, skład, druk materiałów do aranżacji wystaw wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Druk na winylu -300 m2 2. Druk na siatce - 100 m2 3. Druk na papierze posterowym - 400 m2 4. Druk na folii samoprzylepnej podklejanej na spienione PCV 5 mm - 50 m2 Poszczególne zamówienia będą od kilku do kilkunastu m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.22.00.00-5, 78.22.50.00-0, 78.20.00.00-9, 78.21.00.00-1, 78.12.40.00-2, 78.15.10.00-0, 78.15.10.00-3, 74.83.13.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 70

  • 2. Jakość - 30Komunikaty i korespondencja

W przetargu na Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek/reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów/afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015 zostało pominięte jedno wydawnictwo. Zgodnie z Art. 38 ust. 4 zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie ulegają:

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy część II

 

Zmiana uwzględnia dodatkowe wydawnictwo w części II przedmiotu zamówienia:

informator, format A4, środek: obj. 36 str., kreda mat. 150 g., kolor 4+4, okładka: kreda 300 g, kolor 4+0+folia matowa, oprawa miękka klejona, nakład – 500 egz.

Zmiany w SIWZ dodane w załączniku: Zmiana w SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy część II).

Dodatkowe informacje

 1.      Termin składania ofert upływa dnia  23.01.2015r. o godz. 09:30

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt.2 niżej. 

Miejsce składania ofert: 

      Sekretariat  Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  

      Ratusz – Rynek Kościuszki 10  

      15-426 Białystok  

Kontakt

 A.    Sprawy proceduralne:  

Imię i nazwisko:          Joanna Olechno

Stanowisko służbowe: kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Numer telefonu:           515 – 263 - 998

E-mail: j.olechnno@muzeum.bialystok.pl  

Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum  Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10.  

Godziny, w których udzielane są informacje:

Poniedziałek – piątek   godz. 8:00 – 14:30  

Sprawy merytoryczne :  

Imię i nazwisko: Barbara Muszyńska

Stanowisko służbowe: kierownik działu Promocji, Wystaw i Wydawnictw

Telefon: (85)740-77-41, 509-337-095

E-mail : pwiw@muzeum.bialystok.pl 

Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): Dział Promocji Wystaw i Wydawnictw Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10.  

Godziny, w których udzielane są informacje:   

od poniedziałku do piątku godz. 10oo – 14oo  

Rozstrzygnięcie

 OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z póź. zm.) zawiadamiam ,że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę poligraficzną: przygotowanie projektu, skład i druk albumów, książek, informatorów, folderów, zaproszeń, pocztówek/reprodukcji, dyplomów, ulotek, wizytówek, plakatów/afiszy, materiałów aranżacyjnych, biletów wstępu wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015. najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

 

 część I przedmiotu zamówienia:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.,

ul. Kleeberga 14 B,

15-691 Białystok

 

Cena netto – 24.195,00 zł

Cena brutto – 25.404,75 zł

 

część II przedmiotu zamówienia:

System Graf

Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Janusz Laskowski

Zemborzyce Tereszyńskie 73 B

20-515 Lublin

 

Cena netto – 35.340,00 zł

Cena brutto –43.065,00 zł

 

 

część IIIprzedmiotu zamówienia:

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

 

Cena netto – 26.300,00 zł

Cena brutto –32.349,00 zł

 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Komisja Przetargowa postanowiła odrzucić oferty wykonawców, których treść nie odpowiada treści SIWZ:

-  PASAŻ Spółka z o.o., 30-362 Kraków, ul. Rydlówka 24  ( brak załączonych wydawnictw do oceny jakości). (I część przedmiotu zamówienia)

- Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak , ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek (nie został spełniony warunek wykazania co najmniej 2 zamówień, każdy na kwotę 40.000,00 odpowiadających przedmiotowi zamówienia) (III część przedmiotu zamówienia)

 

CZĘŚĆ I

 

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena 70%

Liczba pkt w kryterium Jakość 30%

Razem

 3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork

70

21,40

91,40

 4

S-PRINT Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

49,35

27

76,35

5

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak , ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

65,35

24

89,35

6

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j., ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok

69,15

30

99,15

7

System Graf, Zemborzyce Tereszyńskie 73 B, 20-515 Lublin

63,61

29,40

93,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena 70%

Liczba pkt w kryterium Jakość 30%

Razem

 3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork

62,94

21,60

84,54

 4

S-PRINT Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

45,19

27

72,19

5

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak , ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

26,86

24

50,86

6

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j., ulk. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok

62,44

30

92,44

7

System Graf, Zemborzyce Tereszyńskie 73 B, 20-515 Lublin

70

29,60

99,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III

 

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena 70%

Liczba pkt w kryterium Jakość 30%

Razem

 2

Drukarnia –wielkareklama.eu, Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

70

29

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z póź. zm.) zawiadamiam, iż  umowy w przedmiotowej sprawie zostaną podpisane z Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

    Białystok, dnia 03.02.2015r.

SIWZ