Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego - ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym

19 czerwca 2009

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

11-go Listopada 253

17-300 Siemiatycze

TELEFON: 085/655-26-80; 085/655-26-34

FAX: 085/655-26-68

REGON: 050667410

E-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach realizuje projekt Nr WND-RPPD.02.01.02-20-090/08 pn.

 „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich  na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa; na podstawie Umowy Nr UDA-RPPD.02.01.02-20-090/08-00 z dnia 31.03.2009r zawartej z Województwem Podlaskim.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  (art. 39 Pzp) w dniu 30.04.2009r. na realizację inwestycji, wybrano najkorzystniejsza ofertę, która została złożona przez Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183;

Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze,  ul. 11-go Listopada 253;

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „MIKST” Sp. z o.o., 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A;

Siedziba Konsorcjum: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

z którym dnia 20.05.2009 r zawarto Umowę Nr17/R/PZD/2009.
Cena oferty – 16 196 610,54 zł (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć 54/100 złotych), w tym:   ETAP I - 3 183 892,43 zł

Zadanie 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1761B Baciki Bliższe – Baciki Średnie – droga Nr 1754B

Zadanie 2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B Dziadkowice – Czarna Wielka – Mierzynówka w km roboczym 0+000 – 3+857;

termin realizacji do 18.09.2009r.

ETAP II - 10 601 968,88 zł

Zadanie 1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1732 B Siemiatycze – Krupice – Klekotowo, odcinek 7,547 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1731 B w ok. m. Krupice, odcinek 0,315 km  

Zadanie 5 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce – Zabłocie – Makarki  odcinek Żerczyce – Zabłocie w km roboczym 0+000 – 2+200

Zadanie 4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Boratyniec Lacki – Grabarka w km roboczym 4+000 – 8+849

Zadanie 2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B Dziadkowice – Czarna Wielka – Mierzynówka w km roboczym 0+000 – 4+622;

termin realizacji do 23.10.2009r.

ETAP III – 2 410 749,23 zł

Zadanie 2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B Dziadkowice – Czarna Wielka – Mierzynówka,  w m. Czarna Wielka, odcinek dł. 1,752 km 

Zadanie 4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Boratyniec Lacki – Grabarka w km roboczym 1+858 – 4+000;

termin realizacji do 30.09.2010r.