„Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko –Augustowskim”.

18 kwietnia 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


Białystok: Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko -Augustowskim

Numer ogłoszenia: 134750 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku , ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 665 45 51, faks 85 665 46 42.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko -Augustowskim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko -Augustowskim..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 29.05.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


3) Ponadto do oferty należy dołączyć następujące informacje i dokumenty: a. formularz ofertowy, b. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).4) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. 6) Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty wymienione w III.4.2 .


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadkach: a) gdy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy przy zachowaniu należytej staranności, b) gdy jest to korzystne dla Zamawiającego lub spowodowane okolicznościami, za które ponosi on odpowiedzialność, c) zmiana terminu konferencji w przypadku zaistnienia wydarzeń uniemożliwiających jej zrealizowanie, tj. wojna, klęski żywiołowe, strajki itp. (tzw. siła wyższa), d) zmiana miejsca lub obiektu świadczenia usługi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej zrealizowanie, pod warunkiem zachowania standardów i wymagań Zamawiającego niepowodująca zmiany ceny


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ,15-888Białystok , pok.616.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ,15-888Białystok , pok.607.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 3) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
Komunikaty i korespondencja

Białystok,23.04.2014 r.
BO-II.272.24.2014
 
 
 
 
Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje,
iż w postępowaniu przetargowym na Kompleksową usługę zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko –Augustowskim wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:
 
 Pytanie 1
Proszę o określenie oczekiwań Zamawiającego w kwestii minimalnej ilości pokoi jednoosobowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien zapewnić pojedynczy nocleg dla 25 uczestników konferencji.
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ w zakresie:
1)       szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik 1.1 do SIWZ w punkcie III Organizacja konferencji pkt 2
było: Konferencja odbędzie się w obiekcie noclegowo – konferencyjnym skategoryzowanym min. 3*, zlokalizowanym w mieście Augustów, posiadającym min. 120 miejsc noclegowych oraz miejsca parkingowe
zmieniono na:
Konferencja odbędzie się w obiekcie noclegowo – konferencyjnym skategoryzowanym min. 3*, zlokalizowanym w powiecie augustowskim, posiadającym min. 120 miejsc noclegowych oraz miejsca parkingowe.
 
2)  zmianie ulega termin otwarcia i składania ofert. Ofertę należy złożyć w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pokój 607 nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w pokoju nr 616.
 
 
 

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok ogłasza, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego  „Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowej konferencji poświęconej rozwojowi produktów turystycznych w oparciu o polskie miasta turystyczne połączonej ze study tour po Pojezierzu Suwalsko –Augustowskim” najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Junior”
 s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski
ul. Stołeczna 25,
15-879 Białystok
cena oferty: 74100,00 zł
Oferta ww. firmy spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych. W oparciu o przyjęte kryterium wyboru w ocenie Komisji Przetargowej oferta powyższej firmy jest najkorzystniejsza.
 
Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco:
Nr oferty
Wykonawca
Ocena punktowa
1
Link PR Elżbieta Koncka
ul. Cybernetyki 13/71
02-677 Warszawa
58,55 pkt
2
Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 27,
01-515 Warszawa
61,11 pkt
3
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. Kościuszki 82/7
16-400 Suwałki
77,58 pkt
4
Jarosław Grzegorz Głowacki Fordwind
Ul. Mazurska 6/11,
11-520 Ryn
74,85 pkt
5
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Junior” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski
ul. Stołeczna 25,
15-879 Białystok
100 pkt
 
Ponadto działając zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.poz 907 ze zm.) zawiadamiam, iż zawarcie umowy możliwe będzie niezwłocznie po przesłaniu niniejszego rozstrzygnięcia
 

SIWZ

Komunikaty i korespondencje