Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

zapytanie ofertowe w związku z budowa małej elektrowni fotowoltaicznej dostawa paneli fotowoltaicznych

14 marca 2014

SIWZ