Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Dostawa estrady mobilnej przewidzianej projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz...

20 czerwca 2013

Treść ogłoszenia


                                                                                                                      Sejny, 20.06.2013


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Wrocławska 4


01-493 Warszawa                 


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy:


umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00


Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,


Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”


 


I. Zamawiający


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Wrocławska 4


01-493 Warszawa


norwa@wp.pl


Adres do korespondencji:


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Łąkowa 26


16-500 Sejny


norwa@wp.pl


 


II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia


Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaLiczba sztukTermin wykonania zamówienia1Dostawa estrady mobilnej przewidzianej projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”115-08-2013 


 


 


 


Opis przedmiotu zamówienia: • Zakup estrady mobilnej o następujących parametrach:


Ø  Dane techniczne :


§  Długość estrady w stanie złożonym do transportu do 9 m. 


§  Szerokość estrady w stanie złożonym do transportu do 2.5 m


§  Wysokość  estrady w stanie złożonym do transportu do  3,65 m


§  DMC do 3500kg


§  Homologacja


§  Certyfikaty bezpieczeństwa


§  Gwarancja min 2 lata


§  Wyrób fabrycznie nowy  


 


Ø  Optymalne wymiary sceny (po rozłożeniu):


§  Długość  7 - 8 m


§  Szerokość ok  6,0 m


§  Wysokość  do  5,5 m


 


Ø  Konstrukcja i funkcjonalność


§  Mobilność estrady – łatwy transport -  szybki montaż i demontaż do 40 min dla  2 pracowników


§  Podest sceniczny – antypoślizgowy


§  Podest dla niepełnosprawnych


§  Dach o kształcie profilowanym łukowym,


§  Pokrycie  plandeką PCV z możliwością nadruku loga (kolor do wyboru)


 


III. Kryteria oceny ofert


Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)


Kryteria oceny ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach kategorii):


1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.)


Razem 100% = 100 pkt.


 


Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :


Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w


oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):


1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty /


Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =


 


IV. Sposób przygotowania oferty


Oferta winna być:


  • Opatrzona datą sporządzenia,

 • Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu,


numerem NIP. • Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób upoważnionych.


 


V. Miejsce oraz termin składania ofert


1. Oferty mogą być składane:


·         W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany formularz oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl lub


·         W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie do dnia 01.07.2013 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny


 


Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:


 


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Łąkowa 26


16-500 Sejny


oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na


dostawę estrady mobilnej przewidzianej projektem:


 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”


 


Nie otwierać przed dniem: 01.07.2013 r. do godz. 9.00.


 


VI. Warunki składania ofert: • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

 • Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o ofertach które wpłynęły w postępowaniu wraz podaniem nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty i ceny z każdej z nich. • Informację o których mowa w ust. powyższym Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.expo.sejny.pl

 • Termin związania ofertą:


Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.


 


 


Załączniki:


1. Formularz oferty


2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


 


 


 


Z poważaniem


 


Andrzej Norwa


 Kontakt

Andrzej Norwa
tel 691-441-321

SIWZ