Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Roboty remontowe przewidziane projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo...

27 marca 2013

Treść ogłoszenia


                                                                                                                      Sejny, 25.03.2013


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Wrocławska 4


01-493 Warszawa                 


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy:


umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00


Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,


Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”


 


I. Zamawiający


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Wrocławska 4


01-493 Warszawa


norwa@wp.pl


Adres do korespondencji:


Andrzej Norwa – SERVICE


Ul. Łąkowa 26


16-500 Sejny


norwa@wp.pl


 


II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia


Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaLiczba sztukTermin wykonania zamówienia1Roboty remontowe przewidziane projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”*115.04.2013-31.12.2013* przedmiar i specyfikacja robót wg załącznika nr 4


 


 


 


Opis przedmiotu zamówienia:  • Zakres przewidywanych robót remontowych:


Ø       Pokrycia dachowe z dociepleniem


Ø       Elewacja


Ø       Posadzki


Ø       Okładziny ścian i sufitów


Ø       Place i drogi dojazdowe  • Koordynowanie projektu pod względem technicznym.

  • Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace.


 


 


III. Warunki ogólne udzielenia zamówienia


1. Warunkiem ogólnym dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia jest:


ü       wykazanie, że wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


ü       pełniący funkcje wykonawcy robót posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w realizacji prac remontowych.


ü       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia


ü       są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania


-   wykonawca musi wykazać się posiadaniem, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej na min. 300 000,00 zł.


-   Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych dokumentów potwierdzających, że wyonawca jestw sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania


 


 


2. Warunki ogólne postępowania:


ü       nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


ü       jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie największą liczbę


punktów.


ü       Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ostatecznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń


ü       Jeżeli Wykonawca nie uwzględni okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki nieuwzględnienia tych okoliczności w złożonej ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością


ü      W celu wyczerpującego zapoznania się z przyszłą inwestycją Wykonawca może odbyć samodzielną wizję w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


ü       Związanie umową w terminie 7 dni od daty wyłonienia wykonawcy i poinformowania go o tym fakcie.


 


 


 


 


IV. Kryteria oceny ofert


Kryteria oceny ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach kategorii):


1. Cena netto – 100% (max. 100 pkt.)


Razem 100% = 100 pkt.


 


Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :


Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w


oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):


1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty /


Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =


 


V. Sposób przygotowania oferty


Oferta winna być:


   • Opatrzona datą sporządzenia,

  • Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu,


numerem NIP.  • Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób upoważnionych.


 


VI. Miejsce oraz termin składania ofert


Oferty mogą być składane:  • W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany zgodnie z pkt. V formularz oferty) za


pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl  • W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie do dnia 08.04.2013 r. do godz. 9.00.


 


 


Załączniki:


1. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu


2. Formularz oferty


3. Harmonogram planowanych w ramach projektu prac


4. Kosztorys – przedmiar


5. Wykaz robót budowlanych


6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 Kontakt

Andrzej Norwa 
tel 691-441-321
e-mali  norwa@wp.pl

SIWZ