Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1...

4 czerwca 2013

Treść ogłoszenia

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu: 

„Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.

Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Archidiecezja Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok, tel. 085 665 24 00, fax. 085 665 24 31, adres strony internetowej: www.archibial.pl, adres e-mail: ekonom@archibial.pl

II. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 140/1985/2013r. z dnia 22.01.2013r.

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z niezbędną dokumentacją projektową jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: www.archibial.pl/cwk.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

IV.1. Opis przedmiotu zamówienia:

IV.1.1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku”. 

IV.1.2. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

IV.1.3. Dokumentacja Projektowa zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku”, została opracowana przez: Firmę ARCHI+ Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp. J., ul. Gen. Maczka 52 lok. 2/13, 15-691 Białystok.

IV.1.4. Inwestycja - „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku”, jest obecnie w trakcie realizacji. Wykonawcy mogą zapoznać się z zaawansowaniem prac na budowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

IV.1.5. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych nadzorem autorskim jest podany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które stanowią załączniki do SIWZ.

IV.1.6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy przed terminem złożenia ofert pobrali SIWZ a po złożeniu ofert Wykonawców, którzy złożyli oferty.

IV.1.7. Zamawiający nie posiada majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest pozyskanie autorskich praw majątkowych na mocy ustawy Prawo autorskie (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

IV.1.8. Nazwa i kod zgodnie z CPV:

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

IV.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.

VI.1. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji.

VI.2. Termin zakończenia inwestycji jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem:

1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

2) oświadczeń inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru. Planowany termin zakończenia inwestycji 14.12. 2014 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

VIII.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium „ceny” o wadze = 100%. Oceny, dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

VIII.2. Zasady oceny kryterium „Cena”.

VIII.2.1.W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru: 

Pc = (Cn : Co) x 100

gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 100)

Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych 

Co - cena danego Wykonawcy - w złotych

IX. Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert: Kuria Metropolitalna Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok, do dnia 12 czerwca 2013r. do godziny 9.45.

X. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.

XI. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

Białystok, dnia 04 czerwca 2013r.

 

Kontakt

 Ks. Tomasz Powichrowski - Ekonom Archidiecezji Białostockiej
tel.: 85-665-2424
e-mail: ekonom@archibial.pl