Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniem na budowę dla zadania:...

24 lutego 2015

Treść ogłoszenia

 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniem na budowę dla zadania: „Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Bogdankach, na Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny Archidiecezji Białostockiej”
 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego.

Archidiecezja Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok, tel. 85 665 24 00, fax. 85 665 24 31, adres strony internetowej: www.archibial.pl, adres e-mail: ekonom@archibial.pl

 

II.  Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

III.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z niezbędną dokumentacją projektową jest możliwa do pobrania zestrony internetowej: www.archibial.pl.

 

IV.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

IV.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniem na budowę dla zadania: „Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Bogdankach, na Młodzieżowy ośrodek rekolekcyjny Archidiecezji Białostockiej”.

IV.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

 

V.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

 

VI.  Termin wykonania zamówienia.

VI.1.  Wymagany łączny czas realizacji zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy, w tym:

a.  projekt budowlany i projekt budowlany zagospodarowania terenu – 2 miesiące od dnia podpisania umowy,

b.  projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski dla całości prac, przedmiar robót dla całości prac, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, zbiorcze zestawienie kosztów oraz uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

VIII.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

VIII.1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium „ceny” o wadze = 100%. Oceny, dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

VIII.2.  Zasady oceny kryterium "Cena".

VIII.2.1.W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru: 

Pc = (Cn : Co) x 100

gdzie:  Pc - ilość punktów za cenę (max. 100)

Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych

Co - cena danego Wykonawcy - w złotych

 

IX.  Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert: Kuria Metropolitalna Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok, do dnia 10 marca 2015r. do godziny 10.00.

 

X.  Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.

 

XI.  Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

Białystok, dnia 24 lutego 2015r.

Kontakt

 Ks. Tomasz Powichrowski - Ekonom Archidiecezji Białostockiej

SIWZ