Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Budowa Biogazowni w Gminie Szepietowo

27 maja 2013

CHP ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wojny Wawrzyńce 14

18-210 Szepietowo

TELEFON: 86 476 23 80

FAX: 86 476 23 80

REGON: 200437140

E-mail: biuro@chpenergia.pl

Treść ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 


na wykonanie robót budowlanych polegających na:


 


realizacji projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo”


realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony  środowiska,


Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska,


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.


 


I.  Nazwa i adres Zamawiającego.


CHP Energia Sp. z o.o.,


Siedziba: 18-210 Szepietowo, Wojny Wawrzyńce 14


Adres do korespondencji (Biuro Zarządu): 18-210 Szepietowo, ul. Kolejowa 6B,


Adres do korespondencji od dnia 01.06.2013 r; 18-210 Szepietowo, Wojny Wawrzyńce 1.


tel./fax: 86 47 62 380.


e-mail: biuro@chpenergia.pl


http://www.chpenergia.pl


II.  Określenie trybu zamówienia.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego

Nr 140/1985/2013r. z dnia 22.01.2013r.


III.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z niezbędną dokumentacją projektową jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: www.chpenergia.pl.


IV.   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


IV.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa biogazowni rolniczej w formule "wybuduj" pod klucz” w ramach projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” – Nr WND-RPPD.05.02.00-20-012/12” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zgodnie z Projektem Budowlanym (w części dotyczącej biogazowni) pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni pelletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyńce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu 2013 r. wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 46/2013  z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013).


IV.2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ dostępnych:


·         na stronie http://www.chpenergia.pl i/lub


·         w siedzibie biura zarządu CHP Energia Sp. z o.o. i/lub


·         drogą wysyłkową w trybie przewidzianym w SIWZ.


IV.3.    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.


V.  Informacją o możliwości złożenia oferty wariantowej.


Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.


VI.   Termin wykonania zamówienia.


Od daty zawarcia umowy do 30 maja 2014r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


VIII.           Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


VIII.1.   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:


          kryterium „ceny” o wadze 75%


          kryterium „sprawności elektrycznej układu kogeneracyjnego” o wadze 8%


          kryterium „najniższego zużycia energii cieplnej na potrzeby fermentacji uzyskane przez zwiększenie wysokości fermentatorów” o wadze 17%


            Oceny, dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.


VIII.2.   Zasady oceny.


VIII.2.1 Zasady oceny kryterium "Cena".


W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 75 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:


Pc = (Cn : Co) x 75


gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 75)


Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych


Co - cena danego Wykonawcy - w złotych


VIII.2.2. Zasady oceny kryterium "sprawności elektrycznej układu kogeneracyjnego".


W kryterium tym przyznawane są 2 pkt. za każdy pełny punkt procentowy powżej sprawności minimalnej określonej na poziomie 38%. Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania w ramach tej kategorii – 8 pkt.


VIII.2.3 Zasady oceny kryterium " najniższego zużycia energii cieplnej na potrzeby fermentacji uzyskane przez zwiększenie wysokości fermentatorów pierwotnych " (wysoka komora fermentacyjna rozumiana jako zbiornik stalowy pokryty całkowicie szkłem o stosunku wysokości do średnicy ok. 1:1, z zamontowanym centralnie pionowym mieszadłem w stropie i ogrzewany poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła).


W kryterium tym przyznawany jest 1 pkt. za każdy rozpoczęty 1 metr wysokości fermentatora. Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania w ramach tej kategorii – 17 pkt.IX.      Miejsce i termin składania ofert.


Miejsce i termin składania ofert: CHP Energia Sp. z o.o.(Siedziba Spółki Biuro Zarządu): do dnia 31.05.2013r – ul. Kolejowa 6B, 18-210 Szepietowo; od dnia 01.06.2013r - Wojny Wawrzyńce 1, 18-210 Szepietowo. Oferty należy złożyć do dnia 7 czerwca 2013r. do godziny 9.45.


X.      Termin związania ofertą.


Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.


XI.       Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Szepietowo, dnia 27 maja 2013r.


                                                             Zatwierdził:


                                                Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu


                                                         Mirosław Siemieniako – Członek Zarządu

Kontakt

Andrzej Wyszyński
tel. 86 476 23 81
fax. 86 476 23 80
awyszynski@chpenergia.pl

SIWZ