Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły"

31 grudnia 2014

Treść ogłoszenia

 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-053/12 pn.: Kolektory słoneczne w gminie Jaświły, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-053/12-00 zawartej dnia 20 sierpnia 2014 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE


 


W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły".


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Zakres robót podlegający nadzorowi inwestorskiemu:


 


Zaprojektowanie, dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 62 budynkach mieszkalnych oraz 4 budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Jaświły wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktarzem docelowych użytkowników w zakresie obsługi-eksploatacji, korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu oraz warunków gwarancyjnych.


 


Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności z ustawą –Prawo budowlane, ustawą - Kodeks cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy.


W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie nowe materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.


Zestawienie dostaw kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz z montażem do realizacji na terenie gminy Jaświły:


Liczba budynków mieszkalnych: 62 szt.


Zestawy ze zbiornikiem 300 litrów i 2 kolektorami płaskimi w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw A.


Budynki użyteczności publicznej w gminie Jaświły


Urząd Gminy Jaświły


1 zestaw z 2 kolektorami płaskimi i zbiornikiem 300 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw A


Zespół Szkół w Jaświłach


2 zestawy, każdy składający się z: 4 kolektorów płaskich i zbiornika 400 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw B


Szkoła Podstawowa w Dolistowie


1 zestaw z 4 kolektorami płaskimi i zbiornikiem 400 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw B


DPS Mociesze


1 zestaw z 8 kolektorami płaskimi i zbiornikiem 600 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw C


W skład zestawu solarnego wchodzą między innymi: kolektory słoneczne płaskie, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca, zasobnik cwu dwuwężownicowy,naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny, urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia, tzn. zawór redukcyjny przed wejściem do zasobnika cwu obniżający ciśnienie do 0,4 MPa


Montaż zestawu obejmuje dostawę oraz montaż kompletnej instalacji solarnej, podłączenie instalacji,prace w budynkach niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach),adaptacja istniejących instalacji na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji, wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podlegającemu nadzorowi inwestorskiemu zawiera załącznik nr 6 do SIWZ   program funkcjonalno-użytkowy oraz załącznik Nr 7 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jaświły (pod ogłoszeniem o zamówieniu na Kolektory słoneczne w gminie Jaświły pod adresem: www.jaswily.pl/gmina)


Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) -art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepisów wykonawczych. Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.


Obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego będzie stawienie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. Ponadto jest zobowiązany stawić się na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia.


Wymagania Zamawiającego: Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Ponadto, inspektor nadzoru powinien posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej inwestycji z zakresu montażu kolektorów słonecznych o wartości min. 500 tys. zł w ciągu ostatnich 3 lat.


Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres dostawy i montażu w 62 budynkach mieszkalnych oraz 4 budynkach użyteczności publicznej zestawów kolektorów słonecznych przez wyłonionego Wykonawcę tj. do dnia 12 maja 2015 r.


 


Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)


Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.


 


Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 4 na I piętrze) lub przesłać na adres Urzędu Gminy do dnia 14.01.2015 r., do godz. 13:00.


Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena". Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

Kontakt

Jan Joka 
Marek Jarosz

SIWZ