Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z oprogramowaniem.

13 grudnia 2013

Treść ogłoszenia


 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-004/12, pn. „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-004/12-00 z dnia 14.11.2013r.


 


Białystok 13.12.2013


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


 


Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup ultrasonografu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu pt.: „Stworzenie gabinetu ultrasonograficznego w oparciu o innowacyjny sprzęt”


 


1. Zamawiający


Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski


ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B/10


15-687 Białystok


2.Nazwa inwestycji


Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z oprogramowaniem.


 


3.Opis przedmiotu zamówienia


 


1.      Aparat ultrasonograficzny:


-    powinien umożliwiać wykonywanie badań ultrasonograficznych na najwyższym poziomie oraz spełniać wymagania minimalne przedstawione poniżej


Minimalne parametry:


- Konfiguracja: Jednostka główna zawierająca:


·         19" cyfrowy monitor TFT LCD z wysokim kontrastem i rozdzielczością


·         3 identyczne gniazda sond


·         napęd CD\DVD, twardy dysk, porty USB


·         Quad Signal Processing i Parallel Signal Processing lub równoważny


·         jednostkę Dopplera pulsacyjnego z HPRF oraz jednostkę Dopplera kolorowego


·         Drugą Harmoniczną THI metodę typu Pulse Subtraction zapewniającą wysoką jakość obrazu, również na dużych głębokościach


·         Zintegrowaną stację roboczą, do archiwizacji danych


·         Pamięć obrazową dynamiczną zachowującą maksymalnie 4095 obrazów


·         elektroniczne moduły skanowania typu convex, sektor, linearny z możliwością równoczesnego podłączenia trzech elektronicznych sond oraz sondy ołówkowej (opcja kardiologiczna) przełączalnych z klawiatury aparatu lub równoważne


·         funkcje typu PAM/ZOOM/EXPAND w czasie rzeczywistym  i z zamrożonego obrazu, umożliwiające powiększanie  dowolnego fragmentu obrazu.


·         Doppler kolorowy i spektralny: pulsacyjny i ciągły.


·         aplikacja typu triplex mode  (obraz 2D, Doppler spektralny i Doppler kolorowy w czasie rzeczywistym)


·         Wyjścia co najmniej: video SVHS, cyfrowe Digital DVI, Composit


   Sondy:


·         Sonda typu convex, elektroniczna, 3,75 MHz, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa : 1,5 – 6,0 MHz B-mode/THI/DiffTIH do diagnostyki narządów jamy brzusznej, miednicy małej itp. , kąt widzenia 70º. Doppler pulsacyjny : czarno-biały i kolorowy, w tym Kolor (Power) Angio, minimalna ilość elementów w sondzie: 128


·         Sonda typu liniowa elektroniczna  szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: 3,5-14 MHz B-mode/THI/DiffTIH do badań małych narządów i przepływów naczyniowych; Doppler pulsacyjny: kolorowy, w tym: Kolor Angio (Power) oraz Doppler czarno-biały, długość sondy: 58 mm, minimalna ilość elementów w sondzie: 192


Aparat musi spełniać kryterium innowacyjności tzn. został wprowadzony na rynek nie wcześniej niż przed 2 laty.


2.      Oprogramowanie:


·         Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie typu compound imaging oferujące obrazowanie wielowiązkowe przy nadawaniu i odbiorze oraz wygładzanie obrazu typu „spackle redukction”; dające możliwość osiągnięcia bardzo dużej rozróżnialności detali poprzez połączenie ze sobą dwóch technik dodawania częstotliwości oraz geometrycznego składania obrazu z wielu kątów, np. ApliPure Plus lub równoważne


·         Oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację obrazu poprzez naciśnięcie jednego przycisku na klawiaturze, dające natychmiastową poprawę kontrastu i wzmocnienia obrazu B, np. Quickscan lub równoważne


·         Oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną analizę obrazu poprawiające wizualizację i rozróżnialność struktur, pozwalające na zaawansowaną analizę wielowiązkową umożliwiającą zwiększenie rozdzielczości i kontrastu obrazowanych struktur, np. Precision Imaging lub równoważne


Oprogramowanie musi spełniać kryterium innowacyjności, tzn. powstało nie wcześniej niż przed 3 laty.


 


4. Warunki składania oferty: 


 - Oferta powinna zawierać minimum:


1) Nazwę i adres oferenta;


2) Datę sporządzenia;


3) Cenę całkowitą netto i brutto w PLN;


4) Termin ważności oferty;


5) Warunki i termin płatności;


6) Czas realizacji;


7) Okres i warunki gwarancji;


8) Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty.


9) Datę wprowadzenia na rynek poszczególnych elementów zapytania


 - Termin realizacji zamówienia: pierwsze półrocze 2014 r.


 - Miejsce realizacji dostawy:


Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski


ul. Bema 2


15-369 Białystok


 - O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena (100 %).


- Miejsce składania ofert


Drogą mailową na adres: rb10@interia.pl


lub


drogą pocztową lub osobiście na adres:


Indywidualna Praktyka Lekarska Radosław Bobrowski


ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B/10


15-687 Białystok


 


Terminy związane z zapytaniem ofertowym:


Ostateczny termin składania ofert: 23.12.2013 r.


Termin porównania ofert: 30.12.2013 r.


  


Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy kierować do:


Radosław Bobrowski


tel. 505 047 262


e-mail: rb10@interia.pl


 


Dodatkowe informacje i wymagania


1.      Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na inne modele poszczególnych pozycji zapytania (jeżeli są wymienione) pod warunkiem, że charakteryzują się nie gorszymi parametrami niż modele wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.


2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


4.      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


5.      Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.


6.      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.


7.      Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.Kontakt

Radosław Bobrowski

tel. 505 047 262

e-mail: rb10@interia.pl

SIWZ