Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 20 marca 2013 roku Tytuł: Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów

20 marca 2013

KOMATRANS Teresa Kozikowska i Robert Pisiak spółka cywilna

Sportowa 8 21

18-500 Kolno

FAX: 86 278 15 12

REGON: 200078770

E-mail: robertkomatrans@gmail.com

Treść ogłoszenia

 


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: KOMATRANS Teresa Kozikowska i Robert Pisiak spółka cywilna

Adres zamawiającego:   Sportowa 8/21

Kod Miejscowość:           18-500 Kolno

Telefon:                            504 228 256

 Fax:                                 86 278 15 12

 Adres poczty elektronicznej: robertkomatrans@gmail.com

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów obejmująca:

1.1.              budowę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z częścią warsztatową

1.2.              wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

1.3.              wyposażenie warsztatu serwisowego

 

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna – projekty wykonawcze i przedmiary stanowiące załączniki nr 6 i 7 do niniejszego zapytania.

 

3. Szczegółowy zakres wyposażenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów określa załącznik nr 8 do niniejszego zapytania

 

4. Szczegółowy zakres wyposażenia warsztatu serwisowego określa załącznik nr 9 do niniejszego zapytania

 

5. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty

 

6. Podstawą sporządzenia wyceny jest dokumentacja projektowa. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy do sporządzenia harmonogramów rzeczowo finansowych i płatności, rozliczeń - wyceny w zakresie robót dodatkowych i zamiennych.

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i wyrobów równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

9. Dopuszcza się zastosowanie poszczególnych elementów wyposażenia o parametrach wyższych niż podane w załącznikach nr 8 i 9, pod warunkiem, iż spełniają one wymogi innowacyjności zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

10. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć opinię o innowacyjności z jednostki naukowo-badawczej lub oświadczenie producenta, iż dany typ lub model maszyny i urządzenia jest oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata.

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień 2013r. – wrzesień 2014r.

 

IV. Warunki stawiane Wykonawcy:

1. Wykonujący przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt

c) udzielenia 30 dni terminu płatności 

d) udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 60 m-cy gwarancji

 

 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - wymaga się, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadając uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej oraz w specjalności drogowej. Dopuszcza się dysponowanie jedną osobą posiadającą łącznie w/w uprawnienia.

2.3. Wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w ciągu ostatnich pięciu latach o wartości min. 500 000,00 PLN każda, przy czym jedna z tych robót swoim zakresem powinna obejmować budowę konstrukcji stalowych – należy dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień

2.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia

 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

4.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej (email, fax, list polecony, pismo złożone osobiście) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Andrzej Kozikowski, adres mailowy: robertkomatrans@gmail.com, Tel. 504 228 256, fax: (85) 278 15 12. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 roboczych w formie j.w.

 

 

V. Wymogi dla oferty

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

3. Sposób składania oferty:

3. 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00

3.2. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

a)      wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3    wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień

b)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4)

c)      kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f)       aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g)      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

h)     kopie polisy ubezpieczeniowej, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej

i)       zaświadczenie z banku o dysponowaniu środkami w wysokości 150 000,00 PLN, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

2. Cena ryczałtowa całej oferty winna wynikać z dokumentacji technicznej, a także w szczególności uwzględniać koszty związane z:

-    zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia;

-    organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy;

-    sfinansowaniem kosztów dostawy i zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności na czas budowy;

-    zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

-    obsługą geodezyjną budowy;

-    ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);

-    ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz sfinansowaniem kosztów likwidacji ich ewentualnych skutków;

-    uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych po zakończeniu robót;

-    uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień zarządców dróg, m.in. odbudowy leśnej drogi dojazdowej,

-    opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - 3 egz.;

W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające ze SIWZ, warunków umowy. Do ceny oferty należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarówi usług.

 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana netto w PLN cyfrowo i słownie.

 

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

8.1.   oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

8.2.   oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

8.3.   wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

9. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

                Kryterium: cena   waga: 100 %           

               

 

VII. Rozstrzygnięcie ofert:

 

1. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013r . Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła wartość przewidzianą w budżecie Projektu na zadanie oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

 

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.   Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabez­pieczenie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub gwaran­cjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach.

 

3.   Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwo­ty zabezpieczenia.

 

4.   Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od odbioru końcowego, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpie­czenia.

 

5.   Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z odsetkami bankowymi, jednak po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra­chunek wykonawcy.

 

 

 

IX. Załączniki

1.       Wzór formularza ofertowego.

2.       Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.       wzór – wykaz robót BUDOWLANYCH

4.       Wzór – wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zlecenia

5.       Wzór – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

6.       Projekty budowlane

7.       Przedmiar robót

8.       Szczegółowy opis wyposażenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

9.       Szczegółowa opis wyposażenia warsztatu serwisowego

Kontakt

 

Andrzej Kozikowski
telefon: 504 228 256
fax: 86 278 15 12

SIWZ