Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO LPGTECH

21 kwietnia 2013

Treść ogłoszenia


I. Nazwa  i adres zamawiającego:


LPGTECH sp. z o.o.


ul. Dojnowska 67


15-557 Białystok                                                                   


tel. +48 85 734 13 10 fax: +48 85 743 72 06


email: biuro@lpgtech.pl


NIP: 9662055105

REGON: 200411375

KRS: 0000374066


 


II. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia   Laboratorium badawczo-rozwojowego  realizowanego w ramach projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowego LPGTECH” finansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-009/12-00.


Przedmiot zamówienia obejmuje:


1.    Dostawa i instalacja wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego LPGTECH obejmujące:


1.1.              Część 1. Dostawę i instalację stanowisk badania samochodów .


1.1.1.        Zadanie 1. Dostawa i instalacja hamowni samochodów osobowych  4x4 wraz z wyposażeniem


1.1.1.1.              Dostawa hamowni samochodów osobowych  4x4


1.1.1.2.              Dostawa odciągu spalin dla stanowiska samochodów osobowych


1.1.1.3.              Dostawa podnośnika dwukolumnowego elektromechanicznego


1.1.1.4.              Montaż, instalacja i konfiguracja hamowni samochodów osobowych


1.1.2.        Zadanie 2. Dostawa i instalacja  hamowni samochodów ciężarowych Dostawa hamowni samochodów ciężarowych


1.1.2.1.              Dostawa hamowni samochodów ciężarowych


1.1.2.2.              Dostawa odciągu spalin dla stanowiska samochodów ciężarowych


1.1.2.3.              Dostawa podnośnika dwukolumnowego elektromechanicznego   


1.1.2.4.              Montaż, instalacji i konfiguracja hamowni samochodów ciężarowych


1.2.              Część 2. Dostawa, instalacja i uruchomienie wielokomponentowego analizatora FT-IR wraz  z wyposażeniem


1.3.              Część 3. Dostawa dodatkowego wyposażenia laboratorium


1.3.1.        Dostawa skrzynek narzędziowych (4 szafki)


1.3.2.        Dostawa stołów technicznych/laboratoryjnych (4 stoły)  


2.  Szczegółową specyfikację  wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego LPGTECH zawiera Załącznik 4


3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu w którym ma być dokonana instalacja Laboratorium badawczo-rozwojowego LPGTECH.


4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.


5. Dopuszcza się zastosowanie poszczególnych elementów wyposażenia o parametrach wyższych niż podane w Załączniku 4 .


III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:


od 15 maj 2013r. do 30 października 2013r.


IV. Warunki stawiane Wykonawcy:


1. Wykonujący przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:


a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją, zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym


b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt


c) udzielenia  30 dni terminu płatności 


d) udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 36 m-cy gwarancji
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


2.2.Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna, iż wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:


      Dla Części 1:


      Wykonali co najmniej dwie dostawy o podobnym zakresie rzeczowym  w ciągu ostatnich pięciu lat o wartości netto min. 550 000,00 PLN każda – należy dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień


       Dla Część 2:


Wykonali co najmniej jedną dostawę o podobnym zakresie rzeczowym  w ciągu ostatnich pięciu lat o wartości netto min. 150 000,00 PLN– należy dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień


        Dla Część 3:


Wykonali co najmniej dwie dostawy o podobnym zakresie rzeczowym  w ciągu ostatnich pięciu lat


2.4.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia


3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.


4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):


4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.


4.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.


4.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.


4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


4.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.


 


5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej (email, fax, list polecony, pismo złożone osobiście) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień:  Jacek Olejkowski, tel: +48 85 743 70 87, fax: +48 85 743 72 06, email: jacek.olejkowski@lpgtech.pl.


 


V. Wymogi dla oferty


1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


3. Sposób składania  oferty:


3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1   w siedzibie Zamawiającego w terminie do 06 maja  2013 r. do godz. 10.00


3.2. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:


a)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2   


b)     wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3    wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień


c)      kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.


4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.


 


VI. Opis sposobu obliczenia ceny  1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana netto w PLN cyfrowo i słownie.
  3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
  5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
  6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik 1 do formularza oferty (Załącznik 1).
  7. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

                Kryterium: cena   waga: 100 %           


               


VII. Rozstrzygnięcie ofert:


1. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych, najpóźniej do dnia 15 maja 2013r . Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.


2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła wartość przewidzianą w budżecie Projektu na zadanie oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.


3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.


4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.


5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.


6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.


7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


 


VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1.   Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabez­pieczenie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.


2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub gwaran­cjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach.


3.   Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwo­ty zabezpieczenia.


4.   Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od odbioru końcowego, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpie­czenia.


5.   Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z odsetkami bankowymi, jednak po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra­chunek wykonawcy.


 


IX. Załączniki


1.       Formularz ofertowy - wzór.


2.       Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór


3.       Wykaz wykonanych dostaw - wzór


4.       Szczegółowy opis wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego LPGTECH


5.       Plan sytuacyjny realizacji zamówienia.


 


 


Krzysztof Łapiński


………………………………………………


Zatwierdził

Kontakt

Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień: 
Jacek Olejkowski, tel: +48 85 743 70 87, fax: +48 85 743 72 06,
email:
jacek.olejkowski@lpgtech.pl

SIWZ