Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

1. Budowa przyłącza kablowego SN od projektowanej elektrowni EW1 do istniejącej rozdzielni SN 0 ,4/20 kV przy elektrowni EW2. 2. Modernizacja istniejącej rozdzielni SN.

4 listopada 2013

Treść ogłoszenia

 Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn S.C.

W. Kotarska, L. Kotarski

19-300 Ełk

Nowa Wieś Ełcka, ul. Małeckich 2

NIP: 8481647014

tel: 609 499 161

ZAPYTANIE  OFERTOWE


 NR REJ.  02/2013/11                                                                                    Ełk, dnia 04.11.2013 r.


Zamawiający


Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn S. C. W. Kotarska, L. Kotarski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań inwestycyjnych pt.:


 1. Budowa przyłącza kablowego SN od projektowanej elektrowni EW1 do istniejącej rozdzielni SN 0,4/20 kV przy elektrowni EW2.

2. Modernizacja istniejącej rozdzielni SN.

 

realizowanych w ramach projektu pn.: „Zwiększenie produkcji energii odnawialnej poprzez budowę elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW wraz z elektrownią fotowoltaiczną o mocy 98,56 kW w miejscowości Blenda”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

II.             Tryb postępowania

Postępowanie podlega zwolnieniu  z udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759). Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r Nr 16 poz. 93 z poz. zm.), jest ono zgodne z zapisami §12 wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP. Paragraf ten reguluje warunki zakupów towarów i usług będących przedmiotem realizacji dofinansowywanego projektu.Tryb wyboru: konkurs ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – 100% cena netto na cały przedmiot oferty.

III.               Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawiera Załącznik nr 1 i nr 2.   

Termin złożenia oferty:  18 listopad 2013 r. do godz. 15.00

Termin realizacji robót:

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 20 grudnia 2013 r.

Planowane rozpoczęcie inwestycji: 1 marzec 2014 r.

Okres realizacji i rozliczenia robót: do 30 października 2014 r.

Miejsce i sposób złożenia oferty (w formie wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 3): 

osobiście w zamkniętej kopercie w biurze firmy w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 28, II piętro, pok. nr 1,

listem poleconym na adres (liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy):

Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn S. C. W. Kotarska, L. Kotarski

 ul. Małeckich 2, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk

podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać na adresy e-mail: mewkot@fantex.pl, zorzeta@wp.pl  w terminie określonym w pkt.IV

 

Wszelkie pytania należy kierować do:

Lech Kotarski, tel.: 609 499 161 lub 603 525 311, e-mail mewkot@fantex.pl.

Klaudia Wasilewska, tel. 603 475 666, e-mail zorzeta@wp.pl

Jeśli  nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem,  prosimy o przedstawienie swojej propozycji.

 

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                    Lech Kotarski

                                                                                         współwłaściciel

 


                                                                                        MEW Nowy Młyn S.C. 

Kontakt

Lech Kotarski, tel.: 609 499 161 lub 603 525 311, e-mail mewkot@fantex.pl
Klaudia Wasilewska, tel. 603 475 666, e-mail zorzeta@wp.pl

SIWZ