Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Kompletnego urządzenia do sterylizacji (1 szt.)

23 października 2013

Treść ogłoszenia


Dotyczy inwestycji realizowanej w ramach Projektu do  Działania 1.4. „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-014/11 pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych implantów i instrumentariów medycznych”.


   1. Firma MEDGAL Sp. z o.o. z siedzibą: 15-122 Białystok, ul. Wąska 59

zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na dostawę Kompletnego urządzenia do sterylizacji (1 szt.) - zakup, dostawa i uruchomienie.


 


2.    Opis przedmiotu zamówienia – według Załącznika Nr 2


3.    Termin realizacji zamówienia: – do dnia 23.12.2013


4.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % cena netto oferty,


5.    Ważność oferty – 60 dni od daty wystawienia oferty


6.    Termin związania ofertą – 60 dni


7.    Termin składania ofert – 24.10.2013 r. do godziny 16.00.


Ofertę należy przesłać na fax: + 48 85 6632 622, e-mail: bj@medgal.com.pl, drogą pocztową bądź osobiście na adres: 16-001 Księżyno koło Białegostoku, ul. Niewodnicka 26A.


Oferta powinna być opieczętowana i podpisana, zaś w przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zwierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia oferty. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.


 


MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY –  Zakład Produkcyjny Zamawiającego 

MEDGAL Sp. z o.o., 16-001 Księżyno koło Białegostoku, ul. Niewodnicka 26A, Polska


 


Wymagane jest wypełnienie następujących dokumentów:

- FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY (według Załącznika Nr 1)


 


 


 


 


 Załącznik Nr 1FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY


Oferta dla firmy MEDGAL Sp. z o.o.

15-122 Białystok, ul. Wąska 59


 


I.              DANE OFERENTA


1. Pełna Nazwa firmy ...............................................


2. Siedziba................................................................


3. REGON.................................................................


4. NIP .......................................................................


5. Telefon i fax ..........................................................


6. e-mail ....................................................................


7. Osoba upoważniona do kontaktów...........................


 


II.            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


 


Niniejszym oferujemy dostawę urządzenia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

– według Załącznika Nr 2


 
Lp.NazwaIlośćJmCena


jednostkowa  netto


 


……………

/waluta/Wartość netto


 


 


…………

/waluta/Stawka VAT


%


 1.Kompletne urządzenie                          do sterylizacji (1 szt.)


 1Szt.   
 


 


Łączna wartość Netto …………………………………………………………………………………………….
Słownie ................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 


 


Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert  będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.


 


 


 


 


 


 


 


 


 III.        SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY


 


1.            Cena oferty jest ceną całkowitą netto z dostawą przedmiotu zamówienia, uwzględniającą:


-koszty transportu krajowego i zagranicznego,


-ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą,


-należności celne/cło, podatek graniczny.


 


IV.       Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę określoną w niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym. Ceny nie ulegną wzrostowi do końca trwania umowy.


V.        Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawa będzie zrealizowana nie później niż w ciągu .................. dni od dnia podpisania umowy.


 


VI.       W rozliczaniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi ..................................dni.


 


VII.      Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.


 


VIII.    Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej złożenia.


 


 


 


 


Miejsce i data: ...............................................


 


 


 


      


    Podpis i pieczątka osoby


                                                                                                    upoważnionej do reprezentowania firmy


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Załącznik Nr 2OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 


Dotyczy


 


Kompletne urządzenie do sterylizacji (1 szt.)


 


Przeznaczenie urządzenia: sterylizacja metalowych implantów kostnych. Pozycja obejmuje zakup, dostawa i uruchomienie.


 


1)    W skład urządzenia wchodzą:


   • Sterylizator przelotowy do sterylizacji parowej  


- pojemności około 60 litrów,


- planowana liczba cykli sterylizacyjnych – min. 5 w ciągu 24 godzin.


   • Stacja uzdatniania wody obsługująca urządzenie do sterylizacji (wyjaławiania),


- wydajność min. 500 dm3 na dobę wody demineralizowanej,


- Ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe,


- Wydajność stacji zmiękczania min. 0,5 m3/h.


- Wydajność stacji odwróconej osmozy min. 50 dm3/h


- Pojemność zbiornika magazynowego wody demineralizowanej min. 50 dm3.


 


·          Kosze na implanty – 3 sztuki. Planowane wymiary kosza sterylizacyjnego:


- min: 570mm x 280mm x 260mm,


 


·         Drukarka parametrów procesowych – dokonywanie bieżącej dokumentacji przebiegu procesu sterylizacji.


 


2)    Wymagania instalacyjne:


Urządzenie zwalidowane – 1 wsad walidacyjny dotyczący sterylizatora:


a)    Walidacja instalacyjna sterylizatora,


b)    Walidacja operacyjna sterylizatora,


c)    Walidacja procesowa sterylizatora.


 


 


DODATKOWO:


 


·           wymagane jest dostarczenie instrukcji użytkowania i programowania w języku polskim;


·           wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności wykonania CE;


·           wymagane jest dostarczenie maszyny do siedziby Zamawiającego  przez Dostawcę;


·           wymagane jest uruchomienie maszyny przez Dostawcę w siedzibie Zamawiającego;


·           wymagane jest zapewnienie przez dostawcę bezpłatnego szkolenia pracowników Zmawiającego z zakresu obsługi i programowania maszyny – w siedzibie Zmawiającego;


·           wymagany jest okres gwarancji maszyny – minimum 24 miesiące.


Kontakt

Osoby upoważnione do kontaktów:

     - w sprawach merytorycznych: Józef Borowski, Marek Lubak

     - w sprawach formalnych: Marcin Franke
 

tel. 85 6632 344, fax: 85 6632 622

SIWZ