Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

„Budowa innowacyjnej linii technologicznej do produkcji emulsji parafinowej opartej na sonicznej homogenizacji wraz z zapleczem technicznym”

18 września 2012

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionieDziałanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstwPodziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwaTytuł realizowanego projektu: „Budowa innowacyjnej linii technologicznej do produkcji emulsji parafinowej opartej na sonicznej homogenizacji wraz z zapleczem technicznym” 1234

5Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-20131. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:Naftan Sp. z o.o.Oleksze 21,17-106 Orla,tel./fax. +48 (85) 739-18-50,www.naftan.pl, poczta@naftan.pl,2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 zbiorników magazynowych na parafinę i emulsję parafinową o pojemności 300 m3 zgodnie z projektem i rysunkami.3. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:cena -  100%Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:do 31.03.20135. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT WRAZ Z DATĄ WAŻNOŚCI OFERTY:Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie: 

drogą e-mailową na adres: rach@naftan.pl bądź drogą pocztową na adres:Naftan Sp. z o.o.Oleksze 21,17-106 Orla, Ważność oferty: 3 miesiące od daty oferty Ostateczny termin składania ofert: 31.10.2012 r. Otwarcie ofert odbędzie się 31.10.2012 r.  w siedzibie firmy:  Naftan Sp. z o.o. Oleksze 21, 17-106 Orla, W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Naftan Sp. z o.o. Oleksze 21, 17-106 Orla,Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:    opis przedmiotu zamówienia,

    termin realizacji zamówienia,

    kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ich wagę,

    termin składania ofert.
Kontakt

Asystent Zarządu ds. Rozwoju
mgr inż. Rafał Rach
gsm. 695 777 145
e-mail: rach@naftan.pl

SIWZ