Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z rozbudową doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej obejmująca wykonanie robót budowlanych.

23 kwietnia 2012

"PROMOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Elewatorska 23/1

15-620 Białystok

REGON: 008125103

E-mail: pzdanowicz@promotech.eu

Treść ogłoszenia

Białystok, dn. 23 kwietnia 2012 r.


  

 


 


Zapytanie ofertowe nr 01/2012 


Dotyczy wyboru ofert w ramach realizacji projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych typów urządzeń do automatyzacji procesów spawalniczych przez Promotech Sp. z o.o.” Nr. Projektu WND-RPPD.01.04.02-20-057/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie


Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Podziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa


Umowa nr UDA-RPPD.01.04.02-20-057/11-00


 


Zamawiający: PROMOTECH Sp. z o.o.


Ul. Elewatorska 23/1


15-620 Białystok


NIP 542-020-83-65


 


 


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z rozbudową doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej obejmująca wykonanie robót budowlanych.

 


2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna – projekty wykonawcze i przedmiary stanowiące załącznik do niniejszego zapytania.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.


 


4. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez

niego oferty podlegają odrzuceniu.


 


5. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane przy wspófinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych typów urządzeń do automatyzacji procesów spawalniczych przez PROMOTECH Sp. z o. o.” Nr. Projektu WND-RPPD.01.04.02-20-057/11 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Podziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa; Umowa nr UDA-RPPD.01.04.02-20-057/11-00.


 


6. Warunki stawiane wykonawcom.


6.1. Wykonujący przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:


a) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym


b) Na wezwanie Zamawiającego przeprowadzenie badań jakości robót na własny koszt


c) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt.


d) Na wykonane roboty Wykonawca udzieli minimum 60-miesięcznej gwarancji licząc od daty przekazania ich do użytkowania przez Zamawiającego za należycie wykonane.


 


6.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


b) posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


c) wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w ciągu ostatnich 2 lat od złożenia oferty o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto każda – należy dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień.


d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – do wniosku należy dołączyć:  • Informację ogólną o firmie;

  • Kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej;

  • Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami;

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami należnych podatków;

  • Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za dwa ostatnie lata obrachunkowe;

  • Kopię polisy ubezpieczeniowej, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej.


 


7. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie inwestycji maj 2012 roku, zakończenie inwestycji 31 października 2012 roku.


 


8. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.


8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej (email, fax, list polecony, pismo złożone osobiście) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Paweł Zdanowicz, adres mailowy: pzdanowicz@promotech.eu ;  Tel. 606 989 631 ; Fax (48-85) 66 27 877. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych w formie jw. O treści odpowiedzi i wyjaśnień zostaną poinformowani inni Wykonawcy, którzy odebrali niniejsze zapytanie ofertowe.


 


9. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:


9.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 7 maja 2012r. do godz. 15.30.


 


9.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:


a) w celu potwierdzenia niezbędnego doświadczenia wykonawca winien dodatkowo złożyć:


- wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień.


b) oferta cenowa sporządzona na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej , podpisany przez wykonawcę.


c) dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną opisane w punkcie 6.2.d


 


9.3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:


PROMOTECH Sp. z o.o.


Ul. Elewatorska 23/1


15-620 Białystok


w kopercie z napisem „Oferta na wykonanie robót budowlanych ”. Oferty muszą mieć formę pisemną.


 


10. Kryteria oceny ofert:


Cena – 80%


Warunki płatności - 20%


Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i najlepsze warunki płatności – najdłuższe terminy płatności; nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona. W wypadku złożenia więcej niż jedna oferty o tej samej najniżej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych lub zostaną zaproszeni do negocjacji.


 


11. Przesłanki odrzucenia ofert.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:


a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,


b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu – niespełniającego przesłanek z punktu 6.2 niniejszego zapytania,


c) zostanie złożona po terminie składania ofert.


 


12. Rozstrzygnięcie ofert


Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych, najpóźniej do dnia 14 maja 2012 r. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła wartość przewidzianą w budżecie Projektu na zadanie oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.


 


13. Załącznikiem do zapytania jest wzór papieru firmowego, na którym musi być sporządzona oferta.


 


14. Załącznikiem do zapytania jest wzór umowy na roboty budowlane, którą wykonawca akceptuje.


 


15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.


  

 


Załączniki:


1. Wzór wykazu zrealizowanych zamówień


2. Wzór umowy na roboty budowlane


3. Projekt wykonawczy i przedmiary

            4. Wzór ofertyZ uwagi na rozmiar załączniki są dostępne do pobrania na stronie Promotech Sp. z o.o. http://www.pl.promotech.eu/projectue lub do odbioru osobistego w siedzibie przedsiębiorstwa:


PROMOTECH Sp. z o.o.


Ul. Elewatorska 23/1


15-620 Białystok

p. 110


 

Kontakt

Paweł Zdanowicz

Asystent Głównego Księgowego

PROMOTECH SP. Z O.O.

ul. Elewatorska 23/1
15-620 Białystok,

Polska

tel. (085) 678 34 20
fax (085) 66 27 877

tel.kom.+48 606 989 631

www.promotech.eu

pzdanowicz@promotech.eu