Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Na wykonanie robót budowlanych polegających na: realizacji projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”

17 maja 2013

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo DOMHAL Jarosław Dąbrowski

Wilczewo 44

19-200 Grajewo

TELEFON: 86 272 22 44

FAX: 86 272 22 44

REGON: 450189523

E-mail: jarek.domhal@wp.pl

Treść ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 


na wykonanie robót budowlanych polegających na:


 


realizacji projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”


realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, 


Poddziałania 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


 


I.  Nazwa i adres Zamawiającego.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL  Jarosław Dąbrowski,


Siedziba: Wilczewo 44, 19-200 Grajewo


Adres do korespondencji (Biuro): ul. Magazynowa 2, 19-200 Grajewo


tel./fax: 86 272 22 44


e-mail: jarek.domhal@wp.pl


http://www.domhal.ns24.biz


II.  Określenie trybu zamówienia.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego

Nr 140/1985/2013r. z dnia 22.01.2013r.


III.     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z niezbędną dokumentacją jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.domhal.ns24.biz, w siedzibie Zamawiającego oraz możliwa do przesłania pocztą kurierską.


IV.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


IV.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej – adaptacji i rozbudowie budynku usługowego z funkcją hotelowo-restauracyjną w Rajgrodzie oraz zagospodarowaniu terenu na działkach nr geod. nr 837/1, 838/1, 762/1, 763/1, 839/1, 839/4, 840/1, 840/2, 841/4, 842/2 (obręb ewidencyjny 0001) przy ul. 1 Maja 22 w Rajgrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


IV.2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.


IV.3.    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.


V.   Informacją o możliwości złożenia oferty wariantowej.


Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.


VI.    Termin wykonania zamówienia.


Od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2014r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


VIII.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


VIII.1.   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:


          kryterium "ceny" o wadze 90%


          kryterium "okresu gwarancji udzielonej na okres dłuższy niż 5 lat" o wadze 10%


            Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.


VIII.2.   Zasady oceny.


VIII.2.1 Zasady oceny kryterium "Cena".


W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 90 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:


Pc = (Cn : Co) x 90


gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 90)


Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych polskich


Co - cena danego Wykonawcy - w złotych polskich


VIII.2.2. Zasady oceny kryterium " okresu gwarancji udzielonej na okres dłuższy niż 5 lat ".


W kryterium tym przyznawane są 2 pkt. za każdy pełny rok okresu gwarancji udzielonej ponad okres 5 lat. Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania w ramach tej kategorii – 10 pkt.


 


IX.      Miejsce i termin składania ofert.


Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL  Jarosław Dąbrowski, ul. Magazynowa 2, 19-200 Grajewo do dnia 31 maja 2013r.do godziny 9.45.


X.      Termin związania ofertą.


Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni.


 


XI.       Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


 


 


Grajewo, dnia 17 maja 2013r.

Kontakt

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami ( w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.30 ) są:
1) Pan Jarosław Dąbrowski - właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMHAL Jarosław Dąbrowski.
2) Pani Elżbieta Dąbrowska - pełnomocnik Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMHAL Jarosław Dąbrowski

nr telefonu - 86 272 22 44
nr faxu        - 86 272 22 44

adres do korespondencji: 19-200 Grajewo, ul. Magazynowa 2

e-mail: jarek.domhal@wp.pl