Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę i montaż windy osobowej (1 kpl.)

21 lutego 2014

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski

Wilczewo 44

19-200 Grajewo

TELEFON: 862722244

FAX: 862722244

REGON: 450189523

E-mail: jarek.domhal@wp.pl

Treść ogłoszenia


Grajewo, dnia 21.02.2014 r.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe


DOMHAL Jarosław Dąbrowski


Wilczewo 44, 19-200 Grajewo


 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014


na dostawę i montaż windy osobowej (1 kpl.)


dotyczy:


umowa nr UDA-RPPD.03.02.02-20-016/12-00 z dnia 21.05.2013 r.


Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,


Działanie 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej,


Poddziałanie 3.2.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.03.02.02-20-016/12 pt.: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”


 


I.            Zamawiający


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski


Wilczewo 44, 19-200 Grajewo


REGON 450189523


NIP 7191321539


Tel./fax 86 272 22 44


Mail: jarek.domhal@wp.pl


 


II.        Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia
Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaIlośćJednostka miaryTermin wykonania zamówienia1Winda osobowa1komplet31.05.2014 r. 


Specyfikacja składowych zamówienia: wg załącznika nr 2


 


III.    Warunki ogólne


·         Jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie najwięcej punktów za przedmiot zamówienia.


·         W przypadku przyznania więcej niż jednemu oferentowi takiej samej liczby punktów, elementem rozstrzygającym jest wartość proponowanej ceny (decyduje niższa cena oferenta).


·         Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert


 


 


 


IV.       Kryteria oceny ofert


Kryteria oceny każdej ze składowych ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach każdej z kategorii wchodzących w skład określonej części):


1.      Cena netto – 80% (max. 80 pkt.)


2.      Okres gwarancji – 20% (max. 20 pkt.)


Razem 100% = 100 pkt.


 


Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :


Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):


1.      Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej  w ramach danej kategorii oferty / Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 80 =


2.      Ocena kryterium „Okres gwarancji”* – (Liczba miesięcy okresu gwarancji oferty badanej / Liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji) x 20 =


 


V.           Sposób przygotowania oferty


Oferta winna być:


·         Przygotowana na Formularzu Ofertowo-Cenowym – Załącznik nr 1


·         Opatrzona datą sporządzenia,


·         Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu, numerem NIP.


·         Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zawierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia oferty.


·         Termin ważności oferty – 60 dni od daty wystawienia oferty.


·         Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.


 


VI.       Miejsce oraz termin składania ofert


Oferty mogą być składane:


·         W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jarek.domhal@wp.pl.


·         W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 86 272 22 44, poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 28.02.2014 r. do godz. 15:00.


 


VII.    Osoby upoważnione do kontaktów:


 


Elżbieta Dąbrowska, tel. 86 272 22 44


 


ZAŁĄCZNIKI:


1.       Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy


2.       Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 


Z poważaniem


………………………….


Załącznik nr 1


FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Do zapytania ofertowego nr 1/2014 na dostawę i montaż windy osobowej (1 kpl.) z dnia 21.02.2014 r.


I.       DANE OFERENTA  1. Pełna nazwa firmy .....................................................................................................
  2. Siedziba.....................................................................................................................
  3. REGON......................................................................................................................
  4. NIP............................................................................................................................
  5. Telefon, fax................................................................................................................
  6. E-mail........................................................................................................................
  7. Osoba upoważniona do kontaktów................................................................................

 


II.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaIlośćJednostka miaryCena jednostkowa netto


……………….. (waluta)Wartość netto


……………….


(waluta)Stawka VAT %Okres gwarancji


(w miesiącach)1Winda osobowa1komplet     


Łączna wartość netto..............................................................................................................


Słownie .................................................................................................................................


            .................................................................................................................................


Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert


 


III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY


 


Cena oferty jest ceną całkowitą netto z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia uwzględniającą:  • Koszty transportu krajowego i zagranicznego,

  • Ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą,

  • Należności celne/cło, podatek graniczny.


 


IV. Oświadczamy, że oferujemy dostawę i montaż przedmiotu zamówienia za cenę określoną w niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym. Ceny nie ulegną wzrostowi do końca trwania umowy.


V.    Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.


VI. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej złożenia.


 


 


 


…………………………….……………………      ………………………………………………………………………….


         (Data, miejsce)                         (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)Załącznik nr 2


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Do zapytania ofertowego nr 1/2014 na dostawę i montaż windy osobowej (1 kpl.) z dnia 21.02.2014 r.


Winda osobowa (kpl. 1)


 


1.      Produkcja urządzenia wraz z dostawą


Wymagania techniczne:


·     Minimalna prędkość – 0,5 m/s;


·     Wymiary szybu windowego:


- 1600x1700 mm


- podszybie 800 mm


- nadszybie 2750 mm


·     Minimalny udźwig – 630 kg


·     Ilość przystanków – 3;


·     Wysokość podnoszenia – ok. 6,70 m


·     Winda nieprzelotowa


·     Dobór dźwigu w wykonaniu dla osób niepełnosprawnych.


 


2.      Montaż urządzenia wraz z uruchomieniem i certyfikacją jednostki notyfikowanej


3.      Przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb odbiorów oraz rejestracji urządzeń przez UDT


4.      Dokumentacja powykonawcza.


  


Kontakt

Elżbieta Dąbrowska
tel. 86 272 22 44

Rozstrzygnięcie


Grajewo, dnia 07.03.2014 r.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe


DOMHAL Jarosław Dąbrowski


Wilczewo 44, 19-200 Grajewo


 


PROTOKÓŁ Z WYBORU DOSTAWCY


dotyczy:


umowa nr UDA-RPPD.03.02.02-20-016/12-00 z dnia 21.05.2013 r.


Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,


Działanie 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej,


Poddziałanie 3.2.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.03.02.02-20-016/12 pt.: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”


 


 


I.     Zamawiający


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski


Wilczewo 44, 19-200 Grajewo


REGON 450189523


NIP 7191321539


Tel./fax 86 272 22 44


Mail: jarek.domhal@wp.pl


 


 


II. Złożone oferty


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014 na dostawę i montaż windy osobowej (1 kpl.) z dnia 21.02.2014 r. przesłane bezpośrednio potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronach internetowych: WWW.domhal.ns24.biz; WWW.wrotapodlasia.pl/zampub/ oraz w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski, ul. Wilczewo 44, 19-200 Grajewo, w terminie do dnia 28.02.2014 wpłynęły oferty od następujących firm:


·         Schindler Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12a,  02-676 Warszawa;


·         FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ABR” Ryszard Szafran, Al. 1-go Maja 2A/11, 11-500 Giżycko;


·         ZAKŁAD KONSERWACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, ul. Nowowarszawska 32, 15-206 Białystok;


·         REHA BŁOCH Jacek Błoch, ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań;


·         RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, 15-349 Białystok, ul. Dubois 27/34;


·         ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jarosław Zych, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok.


·         LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka.


 


 


Po wstępnym zweryfikowaniu ofert, w dniu 04.03.2014 r. i 06.03.2014 r. wysłano wezwania do uzupełnienia ofert do następujących dostawców:


·         RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, 15-349 Białystok, ul. Dubois 27/34 – w związku z brakiem informacji w ofercie o przystosowaniu windy do potrzeb osób niepełnosprawnych;


·         ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jarosław Zych, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok – w związku z brakiem informacji w ofercie o przystosowaniu windy do potrzeb osób niepełnosprawnych;


·         ZAKŁAD KONSERWACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, ul. Nowowarszawska 32, 15-206 Białystok – w związku z brakiem szczegółowej specyfikacji technicznej;


·         LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka – w związku z brakiem informacji w ofercie o przystosowaniu windy do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wezwani dostawcy uzupełnili oferty we wskazanym zakresie.


 


Kryteria stawiane w specyfikacji, spełniły w całości oferty firm:


·         FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ABR” Ryszard Szafran, Al. 1-go Maja 2A/11, 11-500 Giżycko;


·         RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, 15-349 Białystok, ul. Dubois 27/34


·         ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jarosław Zych, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok


·         LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka


i w związku z tym podlegały ocenie wg ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.


 


Oferty firm nie spełniające wymogów zapytania:


·         Schindler Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12a,  02-676 Warszawa – oferta odrzucona ze względu na wymiary minimalne nadszybia dla oferowanego dźwigu – 2900 mm (zgodnie z wytycznymi opisu przedmiotu zamówienia – 2750 mm);


·         ZAKŁAD KONSERWACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, ul. Nowowarszawska 32, 15-206 Białystok – oferta odrzucona ze względu na niezgodność oferty z wytycznymi opisu przedmiotu zamówienia (wymagane wymiary szybu 1600x1700 mm, wymiary szybu w ofercie 1600x1750 mm);


·         REHA BŁOCH Jacek Błoch, ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań – oferta odrzucona ze względu na niezgodność oferty z wytycznymi opisu przedmiotu zamówienia (wymagane wymiary szybu 1600x1700 mm, wymiary szybu w ofercie 1550x1750 mm).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ocena ofert spełniających kryteria:


Lp.Nazwa firmyOferta:


model/typZaproponowana cena za 1 szt. (w PLN)Okres gwarancji (w miesiącach)Liczba zdobytych punktów1ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jarosław Zych, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 BiałystokLH 630 81.2192 000,004894,782LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów MazowieckaDźwig osobowy hydrauliczny86 000,0024903RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, 15-349 Białystok, ul. Dubois 27/34Green Lift Flutronic MRL-T88 000,002488,184FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ABR” Ryszard Szafran, Al. 1-go Maja 2A/11, 11-500 GiżyckoGreen Lift Flutronic MRL-MC 81.2188 500,002487,74 


 


Jako zwycięska wyłoniona została oferta firmy ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jarosław Zych, ul. M.C. Skłodowskiej 2/1, 15-097 Białystok, która zdobyła najwięcej punktów – 94,78, za ofertę dostawy windy osobowej LH 630 81.21.


 


 


Pieczęć i podpisSIWZ