Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

UTWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ

4 stycznia 2013

Treść ogłoszenia

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 z dnia 02.01.2013r.

 


Tytuł: utworzenie strony internetowej


DANE ZAMAWIAJĄCEGO:


Nazwa: P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko


Adres: Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki


Tel, fax: 875678931, 875653920
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


 


1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie strony internetowej


2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:  utworzenie strony internetowej umożliwiającej zapoznanie się z bieżącą ofertą firmy oraz złożenie zamówienia przez internet. Strona przetłumaczona na trzy języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.


 


Oczekuje się aby strona posiadała:


- ofertę firmy


- funkcję zamawiania wyrobów


- tłumaczenie na trzy języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.


 


KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:


Np. cena - 80% estetyczność - 20 %
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Termin realizacji zamówienia – nie może być późniejszy niż do dnia 31.03.2012 r.


 


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, drogą e-mailową na adres transport@ziarko.com.pl bądź drogą pocztową na adres:


Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki


Ważność oferty: 3 miesiące od daty oferty


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.01.2013r. o godzinie 12:00


 


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.01.2013r. o godzinie 13:00 w siedzibie firmy:


P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki


 


W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki
osoba kontaktowa:


Tomasz Ziarko


tel. 875678931


fax: 875653920


e-mail: transport@ziarko.com.pl


 

Kontakt

 TOMASZ ZIARKO
e-mail: transport@ziarko.com.pl
tel. 875678931

SIWZ