Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych.

17 października 2013

Treść ogłoszenia

 SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-362) przy ul. Nizinna 12 lok. Nr U1,


zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych" przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 140/1985/2013r. z dnia 16.04.2013 r. na prace rozbiórkowe i przygotowawcze w domkach kempingowych, których przebudowa stanowi element projektu: „Uruchomienie kempingu EKO-FUN”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddziałania 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


 


 


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.    Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe i przygotowawcze w domkach kempingowych oznaczonych na projekcie zagospodarowania ww. projektu, jako domki nr: 5, 6, 44, 45, 46, 48, 49, 50 oraz 51. Przez prace rozbiórkowe i przygotowawcze rozumie się w szczególności: 


rozebranie/demontaż  oszalowania zewnętrznego i wewnętrznego ścian  zewnętrznych i wewnętrznych,


demontaż drewnianej stolarki okienno-drzwiowej,


rozebranie podłóg z listwami przyściennymi,


rozebranie pokrycia dachowego z papy,


rozebranie poszycia dachu z desek,


demontaż i usunięcie istniejących instalacji (wraz z ewentualną armaturą) wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych w domkach,


zebranie, załadunek, wywóz (i ewentualna utylizacja) wszelkich elementów z prac rozbiórkowych domków kempingowych,


dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna istniejących elementów konstrukcyjnych z drewna metodą smarowania lub natrysku.


2.   Miejscem wykonania powyższych prac jest dawny ośrodek „Kormoran” w miejscowości Czarna Wieś w gminie Rajgród na działkach nr 12/1 i 139/6.


3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projektach przebudowy domków kempingowych,  stanowiących załączniki nr 6a-6d do niniejszego zapytania.


4. Zamawiający załącza do zapytania przedmiary robót na przebudowę domków kempingowych nr:  5, 6, 44, 45, 46, 48, 49, 50 oraz 51 (załączniki nr 7a-7d) w celu ułatwieniu Wykonawcy oszacowania kosztów prac, o których mowa w pkt. I.1.


5. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Wykonawców, do których zostało przesłane zapytanie albo, o których wiadomo, że je pobrali ze strony www.sakanasa.pl  lub siedziby Zamawiającego, a po złożeniu ofert, Wykonawców którzy złożyli oferty.


 


 


II. TERMIN PŁATNOŚCI
Zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru za wykonanie prac, o których mowa w pkt. I.1 oraz przedłożeniu Zamawiającemu karty przekazania odpadu.


Wykonawca ma prawo żądać zaliczki do wysokości do 20% ceny oferty.


 


III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy wykonania prac. IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
W Zamówieniu mogą wziąć Wykonawcy:


posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie kopii wypisu z KRS lub kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


 posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem prace polegające na rozbiórce i przygotowaniu inwestycji pod budowę, o wartości nie niższej niż 13 000,00 PLN netto (słownie: trzynaście tysięcy złoty złotych netto).


  dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym zakresie Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr. 4. Ponadto  Wykonawca musi wskazać co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami rozbiórkowymi i przygotowawczymi  w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).


  znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


Weryfikacja powyższych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów:


Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym  braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do Zamówienia oraz kopii wpisu do KRS lub kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – Załącznik nr 2a,


Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. - Załącznik nr 3 do Zamówienia.


Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – Załącznik nr 4 do Zamówienia.


Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 5 do Zamówienia.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia -nie spełnia".


Niespełnienie   chociażby  jednego   warunku,   skutkować   będzie   wykluczeniem   wykonawcy z postępowania.


W celu wyczerpującego zapoznania się z przyszłą inwestycją i dokonaniem wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca może odbyć samodzielną wizję w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca może również złożyć dodatkowe zapytania Zamawiającemu, przesyłając treść zapytania na nr faksu: 22 636 01 15 lub mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@sakana.pl, nie później niż na 5 dni roboczych przed upłynięciem terminu składania ofert, mając na względzie, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 2 dni roboczych.


 


VI. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
Na ofertę składają się:


Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania.


Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile w jego imieniu ofertę składa pełnomocnik (oryginał).


 


 VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


Ofertę składa się w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod rygorem nieważności.


Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.


Treść oferty musi odpowiadać treści Zamówienia.


Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.


Oferta ma być napisana w języku polskim.


Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika. Kopie dokumentów powinny zostać podobnie potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:


 


                                                                           SAKANA S.A.


                                                                   ul. Nizinna 12 lok. U1


                                                                      04-362 Warszawa


                             oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace rozbiórkowe i przygotowawcze,


                                                                 stanowiące element projektu


                                                         „Uruchomienie kempingu EKO-FUN"

                                              Nie otwierać przed dniem 29/10/2013 r. godz. 14:30


 


 


VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:


Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 


IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Odrzuceniu podlega ofert, która:


jest nie zgodna z zamówieniem lub nie obejmuje całość przedmiotu zamówienia,


zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,


nie zawiera kompletu załączników, pozwalających Zamawiającemu na weryfikację spełnienia przez Wykonawcę warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.


Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jednym kryterium, którym jest cena (netto) – 100% obliczona zgodnie z przepisami prawa i podana w Załączniku nr 1 do Zamówienia.


Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zamówienia).


W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom będą przyznawane punkty. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, przy zastosowaniu wzoru:


 


 


                                               najniższa oferowana cena


                                                 spośród badanych ofert


     wartość punktowa ceny = - x 100 pkt


                                                   cena oferty badanej


 


Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.


Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w mniejszym zapytaniu oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. 3 kryterium.


W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


 


XI. ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wybrany Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie o tym fakcie poinformowany przez Zamawiającego listownie.


XII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zamówieniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.


Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wezwie do jej zawarcia Wykonawcę, który złożył kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.


 


 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE DODATKOWE


Zamówienie wraz ze wszystkimi załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (04-362) przy ul. Nizinna 12 lok. U1 (kopia kompletu dokumentacji technicznej)  oraz pobrać z głównej stronie internetowej Zamawiającego www.sakanasa.pl w zakładce „ZAPYTANIA OFERTOWE”. Oferta jest również dostępna na stronie www.wrotapodlasia.pl w zakładce „PRZETARGI”.


Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00) jest Izabela Klejmont-Gąsior                   (tel. 0509 782 995, e-mail: izabela.klejmont@sakana.pl).


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.


W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


 


XIV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAMÓWIENIA:


Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Wykaz prac rozbiórkowych i przygotowawczych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.


Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania  ofertowego.


Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.


Dokumentacja techniczna projektu tj. projekty przebudowy domków kempingowych- załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d do zapytania ofertowego.


 Przedmiary robót na przebudowę domków kempingowych - załącznik nr 7a, 7b, 7c i 7d do zapytania ofertowego.

SIWZ