Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

budowę WIATY DREWNIANEJ nawiązującej wyglądem do XIX wiecznej Stacji Kolejowej Białowieża Pałac w ramach zadania pn.: - BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY - REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU...

27 listopada 2014

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa  WIATY DREWNIANEJ nawiązującej wyglądem do XIX wiecznej Stacji Kolejowej Białowieża Pałac   w zakresie:


- budowa i instalacja WIATY DREWNIANEJ mocno zdobionej nawiązującej wyglądem do XIX wiecznej Stacji Kolejowej Białowieża Pałac - wg. projektu


- budowa i instalacja drewnianej obudowy furt wejściowych – obrotowych - wg. projektu


zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 marca 2015 r.


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:


Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dworze Wejmutka w Białowieży przy ul. Kolejowej 1a, do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 10.45


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11 grudnia 2014 r. o godz. 11.00


Otwarcie ofert jest jawne


Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Pabian tel. 692 012 087692 012 087


 


ZAŁĄCZNIKi do pobrania na stronie internetowej www.wejmutka.pl