Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sprzedaż symulatorów do gry w golfa

16 grudnia 2013

Treść ogłoszenia


Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne


Golfstok – Białostocki Klub Sportowy 


ul. Waszyngtona 24 A 


15-269 Białystok


 


 


Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych. Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


na zakup symulatorów do gry w golfa


Zamawiającym jest:


Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne


Golfstok – Białostocki Klub Sportowy 


ul. Waszyngtona 24 A ,


15-269 Białystok


www: golfstok.pl.


NIP: 5422763065


REGON: 052123890


Adres do korespondencji:


 


Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne


Golfstok – Białostocki Klub Sportowy 


ul. Waszyngtona 24 A ,


15-269 Białystok


NIP: 5422763065


REGON: 052123890


Telefon: 85 748 60 60


Faks:    85 748 60 90


e-mail:przetarg@golfstok.pl.


 


 


 


Umowa Nr UDA-RPPD.03.01.00-20-026/12-00 o dofinansowanie Projektu Gościnny Białystok – Golfowy Białystok.


 Stworzenie pola golfowego typu Indoor golf w Białymstoku


Nr projektu. WND-RPPD.03.01.01-20-026/12


W ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-13


Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury


Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu


I.                   Określenie trybu zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych”.


II.                  Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch symulatorów do gry w golfa.


 


Symulator numer 1 do gry w golfa o parametrach nie niższych niż:


1.      rejestrator lotu piłki w przestrzeni trójwymiarowej,


2.      minimum 40 pól golfowych,


3.       możliwości rozegrania zawodów w kategorii:


·         nearest pin, longest drive, tournament,


·         rozgrywanie turniejów online przez Internet, 1. używanie standardowych piłek golfowych,
 2. wizualizacja gry i –  trzy ekrany i trzy rzutniki,
 3.  mata uderzeniowa,
 4. sterowanie symulatora poprzez ekran dotykowy,
 5.  sterowanie – komputer w jednej obudowie,
 6.  servis na odległość na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia,
 7.  bezpłatna aktualizacja oprogramowania – bezterminowo,
 8. Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia.

 


 


Symulator numer 2 do gry w golfa wraz  z analizatorem swingu o parametrach nie niższych niż: 1. rejestrator lotu piłki w przestrzeni trójwymiarowej,
 2. minimum 40 pól golfowych,
 3. możliwości rozegrania zawodów w kategorii:

·         nearest pin, longest drive, tournament, 1. rozgrywanie turniejów online przez Internet,
 2. używanie standardowych piłek golfowych,
 3.  analiza swingu do treningu golfowego,
 4. automatyczny zapis analizy swingu,
 5. wizualizacja gry i –  trzy ekrany i trzy rzutniki,
 6. mata uderzeniowa,
 7. sterowanie – komputer w jednej obudowie,
 8. sterowanie symulatora poprzez ekran dotykowy,
 9. możliwość prowadzenia jednocześnie gry i treningu,
 10. serwis na odległość na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia,
 11.  bezpłatna aktualizacja oprogramowania – bezterminowo,
 12. Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia.

 


 


III.             Termin wykonania zamówienia.


Do dnia 28 lutego 2014 r.


IV.              Miejsce i termin składania ofert.


Ofertę, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2014 r. do godziny 10:00  przesłać listownie lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 tego samego dnia.


 


V.                 Termin związania ofertą.


Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otwarcia ofert i ogłoszenia wyników.


 Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy cywilnoprawnej z zamawiającym.


VI . Kryterium wyboru oferty.


Podstawowym kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%. W przypadku wpłynięcia ofert z tą sama ceną o wyborze dostawcy decydować będzie oferta z symulatorami o wyższych pramateriach niż podano w pkt. II.


 


 


 


Białystok, dnia  16 grudzień 2013r.Kontakt

przetarg@golfstok.pl
janusz Kazberuk
tel. 602620838