Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zakup linii technologicznej do profilowania blachodachówki

13 grudnia 2012

Treść ogłoszenia

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012

z dnia 12.12.2012


 


TYTUŁ:   Zakup linii technologicznej do profilowania blachodachówki


 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:


Nazwa: TRAFFIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres: 16-400 Suwałki, ul. W. Polskiego 112 H


Tel: +48 87 566 22 99


Fax: +48 87 566 31 99

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej linii technologicznej do profilowania blachy dachówko-podobnej (blachodachówki) wraz z modułem programowym umożliwiającym komunikację działu zamówień z maszyną, dzięki czemu zamówienie wysyłane będzie do maszyny produkującej wyrób, generowane zdalnie w dziale obsługi, a nie jak do tej pory przez operatora – usprawni to proces produkcyjny i eliminuje możliwość popełnienia błędu.


Podzespoły, jakie powinna posiadać linia technologiczna:


rozwijak jezdny,


nożyce krążkowe,


wprowadzenie,


profilarka,


prasa hydrauliczna,


gilotyna mechaniczna z nożem 3D,


stół odbierający + foli arka ,


transporter blachy.


 


SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Linia technologiczna do profilowania blachy dachówko-podobnej (blacho dachówki):


napięcie zasilania 3x400 V,


wydajność do 11 mb/min,


kształt dachówki do akceptacji na podstawie rysunków,


pełen zakres wykonywanych długości blachy;


frezowane obudowy wałów profilujących;


w pełni rozbieralna prasa hydrauliczna;


pierścienie kołujące montowane na dystanse, a nie kołkowane;


przystosowany do zainstalowania i funkcjonowania panel PLC 10’’ w sterowniku;


sterowanie oparte na markach uznanych i najlepszych producentów;


nożyce krążkowe wyposażone w napęd,


zwarta konstrukcja linii technologicznej umożliwiająca do minimum zmniejszenie ręcznego dotłaczania ostatniego arkusza blachy po odcięciu nożycami krążkowymi;


długość modułu zmienna;


przetłoczenie prasy zmienne.


Produkt, który będzie wynikiem wykorzystania nowej linii wyróżniać ma się wieloma cechami, z których do najważniejszych zaliczyć trzeba:


usunięcie jednego (z dwóch) rowka kapilarnego, co przyczynia się do łatwiejszego montażu;


użycie do produkcji oszczędnego arkusza blachy o szerokości 1230 mm (a nie 1250 mm) – zaleta ekonomiczna;


zwiększona wielkość zakładu podłużnego arkusza blachy (usztywnienie krawędzi bocznej, co daje wrażenie ukrycia linii podziału poszczególnych arkuszy – walor estetyczny);


linia podziału przesunięta w dolna część fali minimalizuje możliwość uszkodzeń.


 


Moduł programowy umożliwiający komunikację działu zamówień z maszyną:


Obsługa warstwy softwarowej stanowiąca dedykowane oprogramowanie umożliwiające edycję oraz transfer plików do i z maszyny.


Obsługa rodzajów plików bez ograniczeń:


w standardzie MS Excel,


Open Office-Calc,


pliki bazodanowe lub


zwykłe pliki tekstowe


 


Moduł posiadać ma specjalnie zaprojektowany do tego celu protokół wymiany danych komputer – maszyna, który może zostać zaimplementowany w oprogramowaniu sterownika PLC maszyny.


Inne pożyteczne cechy:


detekcja i informowanie użytkownika o błędach powstałych podczas sporządzania zlecenia;


prosty, intuicyjny interfejs.


KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:


cena -  80  %,


zastosowane technologie i rozwiązania konstrukcyjne 20% - należy dostarczyć oświadczenie o innowacyjności linii oraz informację, iż jest to model nie starszy niż dwa lata.  


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Termin realizacji zamówienia–nie może być późniejszy niż do dnia 01.05.2013 r.


TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:


Ważność oferty nie krótsza niż 90 dni od daty wystawienia oferty.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, drogą e-mailową na adres: traffic.management@op.pl (w takim przypadku należy zapewnić możliwość zidentyfikowania adresu/nadawcy oferty oraz osoby wystawiającej ofertę. Jeżeli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to opatrzona musi być ona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej) bądź drogą pocztową na adres siedziby Spółki. 


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20.12.2012 r. o godzinie 10.00.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2012 r. o godzinie 11.00


w siedzibie firmy TRAFFIC Sp. z o.o. w Suwałkach.


W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura zamawiającego na adres siedziby Spółki.  


UWAGI:


NIE MA MOŻLIWOŚĆI DZIELENIA OFERTY. OFERENT ZOBLIGOWANY JEST DOSTARCZYĆ OFERTĘ Z PODZIAŁEM KOSZTOWYM NA LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ ORAZ MODUŁ PROGRAMOWY.


 


 

Kontakt

Imię i nazwisko: Krzysztof HARACKIEWICZ

tel.+48 602 369 340

fax:+48 87 566 31 99

e-mail:traffic.management@op.pl

SIWZ