Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Aranżacje wnętrza holu głównego parteru budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.“

19 lutego 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia
BO-I.2510.4.2015                                                                                                   Białystok, 19.02.2015r.


 


 


 


Zapytanie ofertowe


 


Zapraszam do złożenia oferty na dostawę mebli wchodzących w skład wyposażenia Głównego Punktu Informacyjnego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI[1] i wdrażania RPOWP[2]) w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Aranżacje wnętrza holu głównego parteru budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.“


A.    Opis zadania


1.     Szczegółowy zakres rzeczowy do wykonania określają następujące dokumenty:


·         Opisy mebli (w załączeniu)


·         Odpowiedzi na pytania Oferentów zadane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie będą).


2.    W ramach realizacji dostawy wyszczególniono:


2.1 Dostawę stołów:


a)     Stół konferencyjny – szt. 1;


b)    Stół obsługi klienta – szt. 3;


c)     Stolik do kącika dzieięcego – szt. 1.


2.2 Dostawę krzeseł:


a)     Krzesła konferencyjne K1 – szt. 22;


b)    Krzesła dla dzieci – szt. 4.


B) Inne ustalenia


1.     Zamawiający oczekuje złożenia  oferty w formie ryczałtowej kwoty brutto. Do oferty powinien być dołączony kosztorys dokumentujący proponowaną cenę za wykonanie zadania z wyszczególnieniem cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzących w skład dostawy.


2.     Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do otrzymanego opisu mebli powinny być zgłoszone przez  Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.


3.     Kwota ryczałtowa proponowana za wykonanie zadania obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem dostawy, zawiera wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, niezbędny transport, wniesienie i ustawienie, montaż, obróbki  i wykończenie elementów a także prace zabezpieczające.


4.     Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.


5.     Wykonywanie dostawy nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu.


6.     Podczas wykonywania dostawy Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.


7.     Wykonawca powinień posiadać ubezpieczenie ogólne od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 50 000,00 zł.


8.     Gwarancja na dostarczone meble: 60 miesięcy od realizacji dostawy potwierdzonej protokółem odbioru.


9.     Wykonawca dostarczy przed odbiorem niezbędne certyfikaty i atesty dostarczonych mebli i materiałów służących do ich budowy i wykończenia. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.


10.    Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


 C) Terminy wykonania i płatności.


1.     Wymagany termin wykonania dostawy: 20.03.2015r.


2.     Termin płatności: 21 dni od odbioru dostawy potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.


D) Termin i sposób złożenia oferty.


 


1.     Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2015 do godziny 12:00 w formie pisemnej w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 607 z podaniem ryczałtowej kwoty brutto proponowanej za wykonanie w/w dostaw. Do oferty proszę dołączyć kosztorys ofertowy dokumentujący wyliczenie ceny ryczałtowej wraz z  wyszczególnieniem cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzących w skład dostawy, dane rejestrowe Wykonawcy oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.


2.     Ewentualne zapytania proszę kierować do Pani Jolanty Mosdorf, tel. 85 66 54 340, Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.


 

[1] GPI – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
[2] RPO – Regionalny Program Operacyjny

SIWZ