Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI i wdrażania RPOWP ) w ramach realizacji zadania pod...

7 listopada 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia

 


Białystok, 07.11.2014



 

 

 

BO-I.2510.19.2014

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A  w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI[1] i wdrażania RPOWP[2]) w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Aranżacje wnętrza holu głównego parteru budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.“

 

 

A)    Opis zadania

 

1.     Szczegółowy zakres rzeczowy do wykonania w ramach wydzielonych w pkt. 2 zadań określają następujące dokumenty:

·         Projekt budowlany,

·         Projekt wykonawczy,

·         Inwentaryzacja,

·         Odpowiedzi na pytania Oferentów zadane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie będą).

 

2.    W ramach realizacji projektu na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zostały wydzielone odrębne zadania.

 

Zadanie nr 1. Roboty budowlane:

 

a)     roboty rozbiórkowe,

b)    zabudowy ścienne i obudowy ścian i słupów z płyt GK,

c)     montaż ościeży stalowych i skrzydeł drzwiowych,

d)    montaż elementów stalowych- słupy, rygle służących do mocowania przeszkleń,

e)     demontaż i montaż, uzupełnienia sufitów podwieszonych,

f)     uzupełnienie posadzki i cokołów, wykonanie cokołów z płytek ceramicznych,

g)    malowanie ścian i obudów nowoprojektowanych i istniejących w hallu farbą lateksową I klasy szorowalności (wg. Normy EN 13300).

 

Zadanie nr 2. Przeszklenia:

 

a)     przeszklenia z drzwiami w systemie bezprofilowym do pokoi biurowych z wyklejeniem kolorowymi kwadratami wraz z  elementami montażowymi, drzwi zamykane na klucz z przeciwkasetą, kpl. 2,

b)    przeszklenia z drzwiami w systemie bezprofilowym z wyklejeniem kolorowymi kwadratami wraz z  elementami montażowymi – zabudowa aneksu konferencyjnego, kpl. 1,

c)     przeszklenia bez drzwi w systemie bezprofilowym z wyklejeniem kolorowymi kwadratami wraz z  elementami montażowymi – zabudowa stanowisk doradczych, kpl. 3,

d)    przeszklenie bez drzwi w systemie bezprofilowym z wyklejeniem kolorowymi kwadratami wraz z  elementami montażowymi – zabudowa kącika dziecięcego, kpl. 1,

 

Zadanie nr 3. Roboty elektryczne:

 

a)     przeniesienie opraw oświetleniowych, kpl. 6,

b)    przeniesienie istniejących gniazd elektrycznych/teletechnicznych i przełączników, kpl. 4,

c)     wykonanie nowych gniazd elektrycznych/teletechnicznych, kpl. 2,

d)    przeniesienie włączników i paneli sterujących urządzeniami klimatyzacyjnymi w pomieszczeniach biurowych, 2 kpl.

 

Zadanie nr 4. Wyposażenie:

 

a)     dostawa i montaż gablot MDF, kpl. 3,

b)    dostawa i montaż banera z logo „Punkt informacyjny“, kpl. 1,

c)     demontaż i montaż tabliczek na ścianach przy pokojach biurowych, kpl. 1,

d)    dostawa i montaż logo „Żubra“, kpl. 1,

e)     oklejenie obudowy słupów laminatem PCV 2 mm z nadrukiem, kpl. 4.

 

Zadanie nr 5. Wykładziny:

 

dostawa i montaż z dopasowaniem do przeszkleń wykładziny, w aneksie konferencyjnym, kpl. 1 i w stanowiskach doradczych oraz kąciku dziecięcym, kpl. 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sytemu równoważnego, tj. wykładziny w płytkach ~50x50 lub ~60x60, waga włókna pow. 500g/m2 –ISO 2424, na podłożu ekologicznym (wolnym od substancji smolistych) z aplikacją maty kompensującej lub przygotowaniem podłoża na mokro oraz listwami wykańczającymi ze stali nierdzewnej na połączeniach z posadzką gres.

 

 

 

 

B) Inne ustalenia

 

1.     Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej oddzielnie dla każdego zadania. Oferty mogą być składane wariantowo. Do oferty powinien być dołączony kosztorys dokumentujący proponowaną cenę za wykonanie zadania z wyszczególnieniem nazw  i parametrów podstawowych materiałów przyjętych do realizacji.

2.     Wykonawca samodzielnie wyliczy ilości i obmiary robót, materiałów i sprzętu niezbędne do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej.

3.     Zamawiający zakłada, że Wykonawca zapoznał się z wymaganą starannością z otrzymaną dokumentacją projektową, według której będzie realizował przedmiot umowy i według której dokonał wyceny robót, w szczególności w zakresie ustalenia ilości i obmiarów projektowanych robót.

4.     Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do otrzymanej dokumentacji projektowej powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.

5.     Kwota ryczałtowa proponowana za wykonanie poszczególnego zadania obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem robót, zawiera wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, niezbędny montaż, obróbki  i wykończenie elementów a także prace zabezpieczające, ewentualne prace rozbiórkowe, wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych i zdemontowanej stolarki.

6.     Podane w ofercie Wykonawcy wartości obmiaru robót, ilości materiału nie będą służyły do rozliczenia powykonawczego wykonanych prac.

Uznaje się, że wszelkie rozbieżności co do zakresu robót i obmiaru zostaną wyjaśnione na etapie postępowania o udzielenia zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę wraz z ofertą kalkulacje kosztów (kosztorysy) są dla Zamawiającego wyłącznie materiałem pomocniczym na temat przyjętej technologii wykonawstwa i zasad rozliczeń. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikacji załączonych przedmiarów robót, które Wykonawca sporządził samodzielnie i na własne ryzyko. Ewentualne błędy w przedmiarze robót (np. zaniżenie ilości) nie są podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. Przyjęte w kosztorysach ceny jednostkowe będą przyjmowane wyłącznie do rozliczeń ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub przerwanych.

7.     Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania,  posiadać deklaracje zgodności, niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.

8.     Wykonywanie prac nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy plac budowy.

9.     Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

10. Wykonawca powinień posiadać ubezpieczenie ogólne od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 100 000 zł.

11. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały:  60 miesięcy od odbioru końcowego robót.

12. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac dokumentację powykonawczą zawierającą deklarację zgodności, certyfikaty i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.

13. Zamawiający ma prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

14. Przedmiot umowy finansowany będzie ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

 

 

 C) Terminy wykonania i płatności.

 

1.     Wymagany termin wykonania prac:

 

Zadanie nr 1 – 18.12.2014

Zadanie nr 2, ppkt. a)  – 22.12.2014

Zadanie nr 2, ppkt. b), c) i d) – 30.01.2015

Zadanie nr 3 – 12.12.2014

Zadanie nr 4 – 22.12.2014

Zadanie nr 5 – 06.02.2015

 

 

2.     Odbiór robót nastapi oddzielnie dla każdego zadania po zakończeniu robót objętych zadaniem.

3.     W przypadku zadania nr 2 Zamawiąjący dokona odbioru częściowego po wykonaniu robót określonych w ppkt. a). Dokonanie odbioru częściowego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za odebraną część robót.

4.     Termin płatności: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

D) Termin i sposób złożenia oferty.

 

1.     Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2014 do godziny 12.00 w formie pisemnej w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 607 z podaniem ryczałtowej kwoty brutto proponowanej za wykonanie w/w  prac. Do oferty proszę dołączyć kosztorys ofertowy dokumentujący wyliczenie ceny ryczałtowej poszczególnych zadań - w zadaniu nr 2 należy wyszczególnić cenę ryczałtową zakresu robót objętych ppkt. a), dane rejestrowe Wykonawcy oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.

2.     Ewentualne zapytania proszę kierować do Pani Jolanty Mosdorf, tel. 85 6654 340, Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 6654 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 6654 552, 609 096 310.

 



 

 

[1] GPI – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


[1] RPO – Regionalny Program Operacyjny


 


 


 
 


SIWZ