Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych.

5 grudnia 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia

                                                                                            


Białystok dnia 04.12.2014r.


BO-I.1641.4.2014


 


 


Zapytanie ofertowe


Zapraszam do złożenia oferty na dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych, zwanych dalej tytułami.


   1. Opis zadania

Tytuły (zgodnie z załączonym wykazem tytułów) Wykonawca powinien dostarczać do niżej wymienionych lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:


1. Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,


2. Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20,


3. Białystok, ul. Poleska 89,


4. Białystok, ul. Św. Rocha 13/15, lok. 321


   1. Inne ustalenia

Prasę codzienną należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu wydania, a czasopisma periodyczne najpóźniej następnego dnia od przekazania przez wydawcę.


Wykonawca dostarcza tytuły do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godz. 8.30. Prasa oraz czasopisma będą dostarczone w formie oznaczonych banderolowanych pakietów z dowodem dostawy, uwzględniających  podział wynikający z zestawienia przekazanego przez Zamawiającego.


   1. Terminy

Termin wykonania zadania – od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.


   1. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, pok. 607 lub drogą mailową na adres: kancelaria@wrotapodlasia.pl z podaniem wartości brutto w terminie do dnia 12 grudnia 2014r. do godz. 12.00.


 


Ewentualne zapytania proszę kierować do Pani Rozalii Wieremiejczyk tel. 85 66 54 562 w godzinach 8:00 – 15:00. SIWZ