Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe - odnowienie systemu filtracji stron internetowych Websense

20 lutego 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji baz dla systemu Websense do filtracji stron WWW w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Bieżące wsparcie wygasa dnia 27.02.2015r, chcemy je przedłużyć na kolejny rok. Wersja systemu Websense używanego przez nas to Websense Web Filter v 7.6 - 600 Seats, zarządzanie poprzez konsolę Websense TRITON - Unified Security Center 7.6, baza danych Ms SQL Express 2008, system umożliwia jednoczesną filtrację 600 użytkowników. W razie potrzeby, dokładne dane  posiadanej przez nas licencji i rocznej subskrypcji będą udostępnione drogą mailową po przesłaniu wiadomości na adres mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl.

Oprócz przedłużenia posiadanych licencji chcemy zapewnić możliwość dokupienia kolejnych stanowisk w trakcie trwania umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W ofercie prosimy o podanie ceny brutto za przedłużenie wsparcia i aktualizacji baz na kolejny rok dla posiadanej licencji oraz ceny brutto dokupienia nowych stanowisk w trakcie trwania umowy - interesuje nas cena za każde kolejne 10 stanowisk. Proszę przyjąć że maksymalnie ich dokupimy 60 sztuk ale tylko wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie minimalna cena brutto za przedłużenie wsparcia i aktualizacji baz na kolejny rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do wtorku (24.02.2015r) do godz.15.00. Proszę je przesyłać na adres mailowy mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl. Wszelkie pytania prosimy również kierować na ten adres. Jednocześnie zaznaczamy że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP.

Informacja uzupełniająca - dn. 24.02.2015r, godz.13.25 :


W związku z pytaniem jednej z firm informujemy że dopuszczamy zaoferowanie kwoty zakupu dodatkowych paczek licencji w ilości po 100 sztuk. Wymagana wcześniej ilość 10  sztuk zostaje bez zmian i zostawiamy Państwu możliwość wyboru jakiej ilości grupy licencji (po 10 sztuk czy po 100 sztuk) będziemy mogli dokupić w czasie trwania umowy i tylko w razie takiej potrzeby.

Jednocześnie informujemy że wszystkie pozostałe warunki zapytania ofertowego oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.


Kontakt


Mariusz Kopiczko
Kierownik Referatu Informatyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 615, fax (0 85) 66 54 508
e-mail: mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl