Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe na dostawę drobnego sprzętu komputerowego dla UMWP

8 kwietnia 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym polegającym na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego opisanego w Załączniku Nr 1 niniejszego ogłoszenia. Dostawa całości sprzętu musi być najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2015r do godz.14.00. Termin ten jest nieprzekraczalny.


Kryterium niezbędnym do wytypowania najkorzystniejszej oferty będą następujące warunki:


1) minimalna łączna cena brutto zamówienia


2) spełnienie wymogu co do terminu dostawy do siedziby Zamawiającego na ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku


3) Notebook z myszą i systemem operacyjnym z pkt.3 tabeli w Zał. Nr 1 musi kosztować maksymalnie łącznie 3450 zł brutto. System operacyjny dołączony do tego notebooka musi być w wersji Win 8 Professional 64bit lub Win 8.1 Professional 64bit


4) Pojedyncza sztuka tabletu z pkt.2 tabeli w Zał. Nr 1 musi kosztować maksymalnie 575 zł brutto – czyli wymagane 6szt. maksymalnie 3450 zł brutto


5) Tablet z pkt.1 tabeli w Zał. Nr 1 musi kosztować maksymalnie 3450 zł brutto


6) Na dostawę sprzętu z Zał. Nr 1 podpisana zostanie umowa której wzór zamieszczono w Załączniku Nr 2. Prosimy się z tym wzorem zapoznać, ponieważ zależy nam na możliwie szybkiej oraz pewnej dostawie i wysokość kar umownych za opóźnienie, brak wykonania umowy lub niezgodność z zapytaniem ofertowym pozostanie bez zmian


Podsumowując kryteria wyboru oferty, już samo jej przesłanie będzie równoznacznie z deklaracją zapewnienia spełnienia wszystkich powyższych warunków. Nie spełnienie przynajmniej jednego z nich będzie skutkowało odrzuceniem oferty.


Ofertę prosimy sporządzić w postaci wypełnionej tabeli z Załącznika Nr 1 wyłącznie w polach oznaczonych na żółto. Należy wkleić te tabele do okna wiadomości mailowej i z krótkim komentarzem odesłać na adres mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl. Prosimy nie wysyłać wypełnionego Załącznika Nr 1 jako dołączonego pliku Excela do wiadomości mailowej. Pytania prosimy kierować na ten sam adres e-mail.


Termin składania ofert ustalamy do najbliższego piątku 10 kwietnia 2015r do godz.12.00. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zaznaczamy również że cały sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i nie może być odnawiany (tzw. Refurbished). 


Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP.


Kontakt

Mariusz Kopiczko
Kierownik Referatu Informatyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 615, fax (0 85) 66 54 508
e-mail: mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl

Rozstrzygnięcie

Zamówienie zostało udzielone firmie ZETO z Białegostoku

SIWZ