Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Prace remontowo budowlane wewnątrz budynku

18 marca 2013

Treść ogłoszenia

Białystok, dnia 15.03.2013

WESTO Leszek Pogorzelski

ul. Włodzimierza Komarowa 3

15-682 Białystok

 

 

 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-062/12 pt. „Wdrożenie i produkcja innowacyjnych wyrobów w branży budowlanej” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-062/12-00 zawartej dnia 29.10.2012 roku w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013), poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

 

Zapytanie ofertowe

 

Firma WESTO Leszek Pogorzelski realizuje inwestycję pt „Wdrożenie i produkcja innowacyjnych wyrobów w branży budowlanej” w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie:

 

I. PRACE REMONTOWO BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

·         postawienie ścianek na stelażu metalowym 2 x C75 płyta G-K 12 mm podwójnie z każdej strony ścianki , pomiędzy płytami w środku ścianki położenie dwóch warstw wełny akustycznej 100 mm - powierzchnia 46,5 m/kw

·         postawienie ścianek na stelażu metalowym 1 x C75 płyta G-K 12 mm pojedynczo z każdej strony ścianki , pomiędzy płytami w środku ścianki położenie jednej warstwy wełny akustycznej 100 mm - powierzchnia 24 m/kw

·         postawienie ścianek na stelażu metalowym 1 x C75 płyta OSB 12 mm pojedynczo z każdej strony ścianki, pomiędzy płytami w środku ścianki położenie jednej warstwy wełny akustycznej 100 mm. Część ścianki ma tworzyć drzwi rewizyjne o wymiarach 700 x 1950 - powierzchnia 11,5 m/kw

·         Położenie wełny akustycznej 100 mm na istniejących ścianach i obłożenie płytą G-K 12 mm – powierzchnia 22 m/kw

·         Szpachlowanie ścianek z płyty G-K jednostronnie - powierzchnia 68 m/kw

·         Zakup i wstawienie drzwi PCV w kolorze antracyt, szerokość profilu min. 70mm, ruchomy słupek, klamka dwustronnie, wkładka patentowa, próg aluminiowy z możliwością demontażu, szkło matowe 4/16/4, , podział asymetryczny, szerokość konstrukcji:1600mm wysokość konstrukcji: 2200 mm

·         Doprowadzenie wody przewodem ALU-PEX Fi 16 długości około 5 m zakończone zaworem stalowym 1/2 cala.

·         Malowanie (w wycenie należy uwzględnić drobne naprawy ubytków powierzchni ścian)

·         Ściany 160,5 m/kw ;podłoga 68 m/kw

 

II. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

·         Hermetyczna rozdzielnia elektryczna 400V 3x18 z wyposażeniem wewnątrz budynku

·         Różnicówki siłowe – 6 szt.

·         Bezpiecznik szybkiego wyłączania - 6 szt. S-40A, S-32A, S-32A, S-25A, S-20A, S-20A

·         Bezpiecznik S-1f – 1szt.

·         Kontrolki fazy – 1szt.

·         Wyłącznik główny 100A

·         Moduł rozdzielczy fazy – 10szt.

·         Listwy łączące bezpieczniki – 3kpl.

·         Zestaw siłowy 32A 400V – 6szt.

·         Przewód 5x16YDY – 10m

·         Przewód 5x6 – 10m

·         Przewód 5x4 – 10m

·         Przewód 5x2,5 – 5m

·         Rurki instalacyjne wg długości przewodów

·         Przewód 3x2,5 – 15m

·         Przewód 3x1,5 – 15m

·         Listwy instalacyjne wg długości przewodów

·         Uziemienie szpilki – 2 szt. po 1500 mm

·         Bednarka 4x25 – 5m

·         Złącze szpilka bednarka 2 szt.

·         Gniazdka hermetyczne 230V – 5 szt

·         Wyłącznik świetlny hermetyczny – 3 szt.

·         Puszki instalacyjne hermetyczne – 3 szt.

 

Materiały zapewnia Wykonawca

 

1.       Termin realizacji zamówienia – do 30.04.2013r.

2.       Oferta powinna zawierać:

·         Opis realizacji zadania.

·         Adresata oferty (do kogo jest kierowana)

·         Kosztorys wykonania zadania.

·         Termin ważności oferty

3.       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4.       Za dzień złożenia oferty uważa się dzień jej dostarczenia do siedziby firmy WESTO Leszek Pogorzelski.

5.       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6.       Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym. Osobą uprawnioną do kontaktu przez zamawiającego jest Leszek Pogorzelski, tel. 606394131

7.       Ofertę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem na adres :

Westo Leszek Pogorzelski

Ul. Komarowa 3

15-682 Białystok

 

8.       Kryteria wyboru:

            O wyborze najkorzystniejszej oferty będą stanowiły:

§         cena 100%

 

9.       Termin składania ofert:

·         Oferty należy składać w terminie do 27.03.2013r. Wybór wykonawcy nastąpi do 28.03.2013 r.

Kontakt

Leszek Pogorzelski tel. +48 606394131

SIWZ