Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika siodłowego

28 maja 2012

Treść ogłoszenia


Konarzyce, dnia 25.05.2012


 „ELEKTRO-SILVER” Wojciech Baranowski                            


Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża


 


ZAPYTANIE OFERTOWE


dotyczy:


umowa nr UDA-RPPD.01.04.02-20-016/11-00


Oś Priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,


Działanie 1.4: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw,


Poddziałanie 1.4.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


o dofinansowanie realizacji projektu: „Innowacyjne podejście do realizacji usług w trudnym terenie” z dnia 29.12.2011 r.


 


I.      Zamawiający


„ELEKTRO-SILVER” Wojciech Baranowski


Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża


Tel. 86 212-52-60


Mail: biuro@elektrosilver.pl


 


II.  Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia


Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaLiczba sztukTermin wykonania zamówienia1Ciągnik siodłowy131.12.2012 


Specyfikacja składowych zamówienia:


Ad. 1: Ciągnik siodłowy (szt. 1)


·         Pojazd przeznaczony do rejestracji na terenie RP (kierownica po lewej stronie)


·         Silnik diesla o mocy min. 550 KM


·         Kabina sypialniana  z 2 leżankami


·         Napęd min. 6x2


·         Klimatyzacja automatyczna


·         Oś druga podnoszona i skrętna


 


III.           Warunki ogólne


·      Jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie najwięcej punktów za przedmiot zamówienia.


·      W przypadku przyznania więcej niż jednemu oferentowi takiej samej liczby punktów, elementem rozstrzygającym jest wartość proponowanej ceny (decyduje niższa cena oferenta).


·      Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia 8.06.2012r.


·      Związanie umową w terminie do dnia 15.06.2012r.


 


IV.             Kryteria oceny ofert


Kryteria oceny:


1.      Cena netto – 80% (max. 80 pkt.)


2.      Okres gwarancji – 15% (max. 15 pkt.)


3.      Wyposażenie dodatkowe – 5% (max. 5 pkt.)


Razem 100% = 100 pkt.


 


Sposób oceny oferty:


Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):


1.      Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 80 =


2.      Ocena kryterium „Okres gwarancji”* – (Liczba miesięcy okresu gwarancji oferty badanej / Liczba miesięcy najdłuższego oferowanego okresu gwarancji) x 15 =


3.      Ocena kryterium „Wyposażenie dodatkowe” – (0 – nie spełnienie kryterium; 1 – spełnienie kryterium) x waga (suma wag wynosi 5) =


·         Automatyczna skrzynia biegów – 2


·         Hydrauliczny układ dwuobwodowy – 1


·         Wspomaganie rozruchu zimnego silnika przy niskich temp. – 1


·         Oświetlenie ostrzegawcze – 1


 


*Odnośnie okresu gwarancji Zamawiający informuje iż oceniany jest okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w postaci limitu kilometrów lub limitu motogodzin pracy określonej maszyny, jednakże limit ten zostanie przeliczony na liczbę miesięcy w sposób następujący: 5.000 km/1 miesiąc lub 100 motogodzin/1 miesiąc z zaokrągleniem do pełnego miesiąca w dół. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie mniejszą wartość (np. zaoferowany okres gwarancji 24 miesiące lub 2000 motogodzin oznacza, że do oceny oferty zostanie przyjęta wartość 20 miesięcy – 2000 motogodzin/100 motogodzin przypadających na 1 miesiąc wyraża równowartość 20 miesięcy). Ponadto w przypadku udzielenia różnych okresów gwarancji na składowe przedmiotu zamówienia, do wyliczeń przyjęty zostanie okres najkrótszy.


 


 


V.    Sposób przygotowania oferty


Oferta winna być:


·         Opatrzona datą sporządzenia,


·         Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu, numerem NIP.


·         Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych.


 


VI.             Miejsce oraz termin składania ofert


Oferty mogą być składane:


·         W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@elektrosilver.pl.


·         W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 86 212-52-62, poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 8.06.2012 r. do godz. 15:00.

Kontakt

Karol Frąckiewicz
tel.: 500 097 009
e-mail zaopatrzenie@elektrosilver.pl