Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zakup automatycznej zgrzewarki doczołowej wraz z pierścieniami

14 lutego 2012

Treść ogłoszenia


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup automatycznej zgrzewarki doczołowej wraz z pierścieniami, w ramach projektu „Zakup nowoczesnych maszyn w celu umocnienia pozycji konkurencyjnej i dywersyfikacji oferty sprzedażowej przez Zakład instalatorstwa sanitarnego i centralnego ogrzewania – Bogusław Piekut”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Typ/model automatycznej zgrzewarki czołowej wraz z pierścieniami, jest oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata. 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

·         Automatyczna, sterowana komputerowo

·         Napięcie zasilania 220V+/- 10%/50 HZ

·         Temperatura płyty grzewczej 210°C =/- 5°C

·         Ciśnienie nominale w instalacji hydraulicznej – 80 barów

·         Ciśnienie maksymalne w instalacji hydraulicznej 1000 barów

·         Zawory bezpieczeństwa 100 i 120 barów

·         Wymagana moc zasilania wynosi 5kVA

·         Masa całego urządzenia 148,5 kg

·         Pamięć 600-2000 zgrzewów

·         System „FAST CLAMP” ułatwiający szybkie mocowanie łączonych elementów

·         Łatwe ustawianie współliniowości rur, ich prostowanie i przywracanie przekroju kołowego

·         Symetryczne szczęki

·         Ostrze umożliwiające okrawanie rur w zakresie 63-250 mm bez konieczności przekładania noży

·         Ciągła kontrola temperatury z informacja na ekranie w ciągu całego procesu zgrzewania

·         Sterownik z pamięcią rejestrującą informacje o 600 ostatnich zgrzewach

·         Ważne ! – zgrzewarka musi posiadać komplety pierścieni redukcyjnych:

- 250x225

- 250x200

- 250x180

- 180x160

- 180x140

- 180x125

- 180x110

- 180x90

- 180x75

- 180x63

3.  Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2012 r.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

- zawierać szczegółową specyfikację

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: boguslawpiekut@wp.pl, faksem na nr: 85 744 21 12,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Kręta 16/42, 15-345 Białystok, do dnia 21 lutego 2012 roku.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową lub kurierską liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Kręta 16/42,  15-342 Białystok.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  22 lutego 2012 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 22 lutego 2012 roku w siedzibie firmy: 

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego I Centralnego Ogrzewania Bogusław Piekut 

ul. Kręta 16/42, 15-345 Białystok

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wrotapodlasia.pl w zakładce Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 80%

2 – Serwis gwarancyjny 20%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie pocztą.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusław Piekut pod numerem telefonu 602 498 53 oraz adresem email: boguslawpiekut@wp.pl


 


 


 Kontakt

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego I Centralnego Ogrzewania
Bogusław Piekut  
ul. Kręta 16/42
15-345 Białystok
tel. + 48 85 744 21 12
fax + 48 85 744 21 12
boguslawpiekut@wp.pl