Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie robót budowlanych polegających na: realizacja projektu: „Budowa biogazowni rolniczej w Pokaniewie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój...

9 grudnia 2013

Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o.

1000 lecia Państwa Polskiego 10A lok.3

15-111 Białystok

FAX: + 48 85 744 38 10

E-mail: biuro@biogazowniapokaniewo.pl

Treść ogłoszenia

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 


na wykonanie robót budowlanych polegających na:


realizacja projektu: „Budowa biogazowni rolniczej w Pokaniewie”


realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,


Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska,


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.


Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-029/12-00 z dnia 11.07.2013 r.


  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o.


Siedziba: 15-111 Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10A lok.3


Adres do korespondencji: 15-111 Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10A lok.3


tel./fax: + 48 85 744 38 10


e-mail: biuro@biogazowniapokaniewo.pl


 


  1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 155/2229/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.. 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIZW) wraz z niezbędną dokumentacją projektową jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: www.biogazowniapokaniewo.pl
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,495 MW wraz z przyłączem energetycznym w Pokaniewie w formule „wybuduj pod klucz”, w ramach projektu „Budowa biogazowni rolniczej w Pokaniewie” – projekt otrzymał dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z:

- projektem budowlanym (w części dotyczącej biogazowni) opracowanym pod kierownictwem mgr inż. arch. Wojciecha Gubałę,


- projektem budowlanym (w części dotyczącej sieci energetycznej – linii elektroenergetycznej SN 15 kV tzw. przyłącza energetycznego) opracowanych przez mgr inż. Wojciecha Staszewskiego,


 - decyzją nr 116/2013 z dnia 23.05.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej, 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ dostępnych:

- na stronie www.biogazowniapokaniewo.pl


- drogą wysyłkową w trybie przewidzianym w SIWZ. 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

  1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych. 1. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:


- kryterium „cena” o wadze - 95 %


- kryterium „sprawności elektrycznej układu kogeneracyjnego” o wadze – 5 %.


Oceny będą dokonywać członkowie komisji oceniającej złożone oferty. 1. Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert: Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o., ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10 A lok. 3, 15-111 Białystok do 17.12.2013 do godziny 9.00. 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni. 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


 


Z poważaniem


 


Grzegorz Komorowski


Prezes Zarządu

 


UWAGA – ZAMAWIAJĄCY OGŁOSIŁ NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT  NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 18.12.2013 DO GODZINY 9.00 szczegóły na www.biogazowniapokaniewo.plUWAGA – PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY DOSTĘPNY NA: UWAGA – PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY DOSTĘPNY NA: www.biogazowniapokaniewo.pl