Opracowanie dokumentacji: „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019” oraz „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019 - Korekta”

Data wydania 2020-09-10
Tytuł Opracowanie dokumentacji: „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019” oraz „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019 - Korekta”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DOS-II.7011.16.1.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-09-16

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie:
1) „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019” (Sprawozdania),
2) „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019 - Korekty” (Sprawozdania – korekty).

Ww. opracowania stanowić będą podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał w sprawie przyjęcia ww. dokumentów. Następnie, zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), opracowania zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Ministrowi Klimatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy znajdują się w załącznikach.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2) Posiadają zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentu w zakresie gospodarki odpadami o randze wojewódzkiej (w szczególności dokumentów o których mowa w art. 34 i 39 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki złożenia oferty:
1) oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
2) oferta powinna zawierać cenę netto zamówienia oraz wysokość podatku VAT,
3) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną,
4) oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 14 dni,
5) ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 do dnia 16 września br. do godz. 10.00 w przeznaczonej do tego skrzyni przy wejściu do Urzędu w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nie otwierać – oferta cenowa DOS-II.7011.16.1.2020 lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (decyduje data wpływu do UMWP). Ofertę w ww. terminie można również złożyć w postaci skanu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dos@wrotapodlasia.pl bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod warunkiem nadania na ww. adres siedziby Urzędu tej oferty w formie papierowej przesyłką pocztową nie później niż w dniu składania ofert – przy czym liczy się data stempla pocztowego.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie w 100% cena.

W przypadku złożenia takich samych cenowo ofert, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania. Unieważnienie postępowania może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą złożenie zamówienia.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odwołania/unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków w trakcie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający poinformuje o odwołaniu/unieważnieniu postępowania lub o zmianie jego warunków w trakcie postępowania zamieszczając informację na stronie internetowej UMWP. Firma, której oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie poinformowana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyborze jej oferty celem podpisania umowy na realizację zamówienia.

Sprawę prowadzi: Pani Agnieszka Puciłowska, tel. 85 66 54 448.

Rozstrzygnięcie - załącznik

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na sporządzenie:

1) „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019” (Sprawozdania),
2) „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019 - Korekty” (Sprawozdania – korekty)

ustalono, że wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne. Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Sweco Consulting sp. z o.o.: ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań; cena oferty brutto: 96 555,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Mruczek

Wprowadzający: Karol Mruczek

Data modyfikacji: 2020-09-24

Opublikował: Karol Mruczek

Data publikacji: 2020-09-10

Rejestr zmian