Przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych

Data wydania 2020-06-08
Tytuł Przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2020-06-23

ROR-IX.7131.30.2020                                                                                                                             Białystok, dnia 16 czerwca 2020 r.    
                                                                                                    


Zapytanie ofertowe


Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych.

I. Zamawiający
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
NIP 542-25-42-016


II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ostateczne oszacowanie 8 szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych położonych na terenie województwa podlaskiego, które przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższymi postanowieniami:

1. Ostateczne szacowanie 8 szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie, szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 776) w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz Rozdziału IX ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.)
2. Ostateczne szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie obejmuje teren województwa podlaskiego.
3. Łączna powierzchnia szacowanych upraw wynosi ok. 28,31 ha.
4. Szacowaniu szkód i wycenie strat podlegać będą sady owocowe.
5. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia 8 postępowań ostatecznego szacowania szkód łowieckich;
2) przeprowadzenia szacowania każdej zgłoszonej szkody w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o wpłynięciu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wniosku o ostateczne szacowanie szkody, o czym Zamawiający będzie pisemnie informował Wykonawcę, odrębnie przy każdym z 8 szacowań;
3) sporządzenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego pisemnej ekspertyzy w terminie 14 dni od daty dokonania szacowania szkody, zawierającej m.in.: opis miejsca szkody, rodzaj i wielkość szkody, wyliczenie należnego odszkodowania z podaniem poszczególnych wycenianych elementów (pełny algorytm wyliczenia kwoty odszkodowania, materiały źródłowe i metodologię wyliczenia strat w każdym sadzie owocowym) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
4) sporządzenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego protokołu ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych w terminie 14 dni od daty dokonania szacowania szkody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 776) w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
5) dojazdu na miejsce wykonywania czynności szacowania szkód we własnym zakresie;
6) przeprowadzenia czynności szacowania w obecności upoważnionego przedstawiciela Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sytuacji, gdy upoważnieni przedstawiciele Zarządu Województwa uznają, iż zachodzi taka potrzeba;
7) udziału w postępowaniach przed sądami dotyczącymi szacowania przedmiotowych szkód w razie takiej potrzeby.
6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Wykonawcy o złożonym wniosku o ostateczne szacowanie szkody, terminie ostatecznego szacowania szkody, rodzaju uprawy i miejsca wystąpienia szkody po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, co do dogodnego terminu wyjazdu dla obu stron, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego wniosku o ostateczne szacowanie szkody do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 31.10.2020 r. (według zgłoszeń poszkodowanych o ostateczne szacowanie szkody).

IV. Inne istotne postanowienia

1. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury/rachunku, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Województwa w terminie 3 dni od dnia wystawienia. W przeciwnym wypadku zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez strony umowy.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z faktycznie zrealizowanymi wnioskami o ostateczne szacowania i jednostkową ceną brutto zadeklarowaną w formularzu ofertowym, odrębną dla każdego z 8 sadów owocowych.
4. Wykonawca musi posiadać potwierdzone w formie pisemnej doświadczenie (minimum 4 lata) w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w uprawach sadowniczych, które przedstawi Zamawiającemu w załączeniu do złożonej oferty.
5. Szczegóły postanowienia przedmiotu zamówienia i sposób jego rozliczenia określono szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę w postaci załączonego formularza ofertowego z dołączonym dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczenie w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w uprawach sadowniczych należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: lowiectwo@wrotapodlasia.pl w terminie do 23.06.2020 r.
2. Ewentualne zapytania proszę kierować do Referatu Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego lowiectwo@wrotapodlasia.pl tel. (85) 66 54 204.

VI.  Kryterium wyboru oferty:

1. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto.
2. W przypadku, gdy oferenci przedstawią taką samą cenę brutto na wykonanie usługi dodatkowym kryterium wyboru będzie doświadczenie oferenta w danej dziedzinie.


Załączniki:
- Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
- Projekt umowy o dzieło z wykonawcą (zał. Nr 2)
- Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał. Nr. 3)

Specyfikacja

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ewelina Głusiecka

Wprowadzający: Ewelina Głusiecka

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Ewelina Głusiecka

Data publikacji: 2020-06-08

Rejestr zmian