Remont pomieszczeń noclegowni

Data wydania 2020-08-26
Tytuł Remontpomieszczeń noclegowni
Typ Zamówienia Przetargi z PZP
NR Zamówienia ZP-2/20
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2020-09-10
Uwaga, w dniu 03 września 2020 r.  zamieszczono wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegóły w załączniku.
Uwaga, w dniu 11 września 2020 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załaczniku.
Uwaga, w dniu 17 września 2020 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załaczniku.

Ogłoszenie nr 578207-N-2020 z dnia 2020-08-26 r.

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Białymstoku: Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 00622058200047, ul. Świętojańska   2A , 15-082  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 73 22 412, 660 680 553, e-mail patronat1990@gmail.com, patronat1990@gmail.com, faks 85 73 22 412.
Adres strony internetowej (URL): https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Stowarzyszenie-Penitencjarne-Patronat-Oddział-w-Białymstoku-952947334901581/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_wojewdztwa_podlaskiego/remontpomieszczen-noclegowni.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_wojewdztwa_podlaskiego/remontpomieszczen-noclegowni.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską.
Adres:
Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2a, 15-082 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku
Numer referencyjny: ZP-2/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe 9 pokoi noclegowni , korytarzy, świetlicy – stołówki znajdujących się na I i II piętrze oraz klatki schodowej w budynku przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku. W zakres remontu wchodzi m.in. odnowienie ścian i podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego i wymiana drzwi do pomieszczeń w tym drzwi zewnętrznych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do ułożenia nowych przewodów (UTP 5e) instalacji teletechnicznej 3 kamer CCTV w pomieszczeniach stołówki oraz klatki schodowej. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.3 Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45442100-8
45400000-1
45432100-5
45450000-6
45311000-0
45421131-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno (1) zamówienie o wartości min. 50 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego, mieszkalnym lub biurowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3), należyte wykonanie co najmniej jednego (1) remontu o wartości min. 50 000,00 zł brutto, pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego, mieszkalnym lub biurowym, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca oprócz ww. oświadczeń wraz z ofertą złoży: 1) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwo i pozostałe oświadczenia i dokumenty złożone z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy. 3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku: 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy; 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy; 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy. 5. Nie stanowią zmiany umowy zmiany dotyczące: 1) zakresu rzeczowego prac wykonywanych przez podwykonawców, 2) zmian podmiotów świadczących podwykonawstwo, 3) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 4) danych teleadresowych, 5) danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
4.7 Podwykonawcy. 4.7.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 4.7.2 W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. 4.7.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.7.4 Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.8 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na terenie budowy polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań przy realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wymóg ten nie dotyczy dostawców urządzeń i materiałów budowlanych. Szczegółowe wymagania w ww. zakresie zawarte są we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego: 11.2.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp ustawy; każdy z Wykonawców składa oddzielnie oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 11.2.2 spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.III.1.3, wykazuje przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie; każdy z Wykonawców składa oddzielne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 11.2.3 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 12.2 składa oddzielnie każdy z Wykonawców; 11.2.4 zobowiązani są oni, na wezwanie Zamawiającego złożyć dokument, o którym mowa w pkt III.5.1, przy czym dokument ten składa odpowiednio Wykonawca/-y który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunków w zakresie opisanym w pkt III.1.3. Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy realizowanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 11.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy. 11.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 11.5 Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą co najmniej: 11.5.1 zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia, 11.5.2 określenie zakresu działania poszczególnych Stron, 11.5.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia 12. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHRozstrzygnięcie - załącznik

Białystok, 17 września 2020 r.

ZP-2/20

Uczestnicy postępowania

 

Dotyczy:   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Przetarg na Roboty remontowe  wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku. Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 578207-N-2020

 

 

Zamawiający Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/20, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 578207-N-2020, została wybrana spośród ofert nieodrzuconych oferta najkorzystniejsza Wykonawcy: ABC Elewacje s.c., K. Turczewski, S. Turczewski, ul. Polowa 2/14, 15-111 Białystok, z ceną ofertową brutto: 179 999,99 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 99/100) i okresem gwarancji: 4 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść jego  oferty odpowiada treści siwz i oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny (cena – 60%, okres gwarancji – 40%).

 

Zestawienie złożonych ofert zawierające nazwy, siedziby i adresy, wykonawców a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców

Cena brutto

Ilość pkt w kryterium cena

Okres gwarancji

Ilość pkt w kryterium Okres gwarancji

Łączna ilość pkt

1.

ABC Elewacje s.c. K. Turczewski, S. Turczewski, 15-111 Białystok, ul. Polowa 2/14

 179 999,99

60,00

4 lata

10

 70,00   

2.

ATIS  Budownictwo s.c.

W. Jurczuk, M. Jurczuk,

15-399 Białystok, ul. Składowa 11 lok. 22

 309 951,22

34,84

5 lat

20

 54,84   

 

 

 

Prezes

Anna Bajko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Bajko

Wprowadzający: Anna Bajko

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Anna Bajko

Data publikacji: 2020-08-26

Rejestr zmian