Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i przebudowie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w związku z realizacja inwestycji przebudowy mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

Tytuł Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i przebudowie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w związku z realizacja inwestycji przebudowy mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DSI-V.2635.7.6.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2020-06-10

DSI-V.2635.7.6.2020                                                                                                                 Białystok, 04.06.2020r.

Zapytanie ofertowe.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i przebudowie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w związku z realizacja inwestycji przebudowy mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

Przebudowa SSPW WP uwarunkowana jest przebudową przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę. Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów nie obejmująca przebudowy SSPW WP  opublikowana została przez ZDP w Wysokiem Mazowieckiem na stronie internetowej  http://bip.zdp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne dnia 17.04.2020r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania w przypadku odstąpienia zarządcy drogi od przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

 I. Miejsce świadczenia usługi:

Odcinek Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 2060B od mostu przez rzekę Kurówkę do zasobnika A1.19/Z-1.032 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg Pszczółczyn – Kurowo-Kolonia (gmina Kobylin-Borzymy).

II. Termin świadczenia usługi (obowiązywania umowy):

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynikać z harmonogramu o którym mowa w §2 umowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy SSPW uwarunkowanej przebudową mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- I etap przebudowa tymczasowa rurociągu SSPW wraz z kablami światłowodowymi w celu lokalizacji infrastruktury SSPW w taki sposób aby nie kolidowała z pracami przebudowy mostu przez rzekę Kurówkę. Prace należy wykonać przed rozpoczęciem przebudowy mostu.

- II etap przebudowa docelowa rurociągu SSPW wraz z kablami światłowodowymi z lokalizacją infrastruktury SSPW WP w poboczu gruntowym nad konstrukcją mostu.

1. Prace przygotowawcze.

 1. Uzgodnienie harmonogramów realizacji prac z Zamawiającym, Wykonawcą oraz Inwestorem.

2. I etap przebudowa tymczasowa rurociągu SSPW

 1. Odkrycie rurociągu światłowodowego punkt „A” w pasie drogi powiatowej w km ok. 11+600 oraz punkt „B” w km ok. 11+655 zaznaczonych na rysunku w załączniku nr 2.
 2. Tymczasowe ułożenie bez zagłębiania rurociągu 2xHDPE40 z wyróżnikami czerwonym oraz niebieskim zgodnie z rysunkiem załącznik nr 2 w sposób niekolidujący z przebudową mostu.
 3. Przebudowę kabli światłowodowych SAG-001/48J oraz DYA-003/48J realizować w ramach prac planowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 4. Rozpięcie kabla światłowodowego DYA-003/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
 5. Wycofanie kabla światłowodowego DYA-003/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem niebieskim od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B” na odcinku ok. 440m.
 6. Wprowadzenie kabla światłowodowego DYA-003/48J od punktu „B” przez tymczasowy rurociąg poprzez punkt „A” do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 450m.
 7. Wykonanie spawów kabla światłowodowego DYA-003/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – zespawać tylko pierwsze 4 włókna z każdej z 4 tub – łącznie 16 spawów
 8. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.
 9. Rozpięcie kabla światłowodowego SAG-001/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
 10. Wycofanie kabla światłowodowego SAG-001/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem czerwonym od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B” na odcinku ok. 440m.
 11. Wprowadzenie kabla światłowodowego SAG-001/48J od punktu „B” przez tymczasowy rurociąg poprzez punkt „A” do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 450m.
 12. Wykonanie spawów kabla światłowodowego SAG-001/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – zespawać 4 włókna z tuby pierwszej, 2 włókna z tuby 3 oraz 2 włókna z tuby 4 – łącznie 8 spawów.
 13. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.

3. II etap przebudowa docelowa rurociągu SSPW

 1. Ułożenie w poboczu gruntowym nad konstrukcją mostu rury ochronnej RHDPEp140/8 wypełnionej 4xHDPE40 i taśmą lokalizacyjną,
 2. Przebudowę kabli światłowodowych SAG-001/48J oraz DYA-003/48J realizować w ramach prac planowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 3. Rozpięcie kabla światłowodowego DYA-003/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
 4. Wycofanie kabla światłowodowego DYA-003/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem niebieskim od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B” na odcinku ok. 450m.
 5. Wprowadzenie kabla światłowodowego DYA-003/48J od punktu „B” przez wybudowany rurociąg poprzez punkt „A” do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 440m.
 6. Wykonanie spawów kabla światłowodowego DYA-003/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – łącznie 48 spawów.
 7. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.
 8. Rozpięcie kabla światłowodowego SAG-001/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
 9. Wycofanie kabla światłowodowego SAG-001/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem czerwonym od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B” na odcinku ok. 450m.
 10. Wprowadzenie kabla światłowodowego SAG-001/48J od punktu „B” przez wybudowany rurociąg nad konstrukcją mostu poprzez punkt „A” do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 440m.
 11. Wykonanie spawów kabla światłowodowego SAG-001/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – łącznie 48 spawów.
 12. Miejsca łączenia rurociągu istniejącego i przebudowywanego oznaczyć znacznikami EMS, połączyć taśmy lokalizacyjne oraz taśmy ostrzegawcze.
 13. Przestawić słupek oznaczeniowy SO zlokalizowany na wysokości działki nr 154 zgodnie ze zmienionym przebiegiem SSPW WP.
 14. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.

4. Pomiary światłowodowe wykona samodzielnie Zamawiający i przekaże do załączenia w dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonać i przekazać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej z plikami .pdf i wersją edytowalną;

6. Udzielenie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Zestawienie ważniejszych materiałów:

lp

Nazwa materiału

j.m.

Ilość szacunkowa

uwagi

1

Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem niebieskim

m

70

rura wykorzystana zostanie w I etapie oraz ponownie w II etapie

2

Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem czerwonym

m

70

rura wykorzystana zostanie w I etapie oraz ponownie w II etapie

3

Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem zielonym

m

60

rura wykorzystana zostanie w II etapie

4

Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem białym

m

60

rura wykorzystana zostanie w II etapie

5

Złączka skręcana do rur RHDPEp40/3,7

m

8

 

6

Rura RHDPEp140/8

m

40

 

7

Uszczelnienia rur HDPE40

szt.

2

 

8

Osłonka spawu światłowodu

szt.

wg potrzeb

 

9

Znacznik elektromagnetyczny EMS

szt.

2

 

10.

Taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z napisem "UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY"

m

70

 

11.

Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową, w kolorze pomarańczowym z napisem "UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY"

m

70

 

Materiały nabywane są przez Wykonawcę. Każdy zastosowany materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski (np. atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną). Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji inwestycji.

 

IV. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena -100%.

V. Termin i sposób złożenia oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 3. Oferta powinna:

a) posiadać datę sporządzenia,

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

c) zawierać cenę oferty brutto oraz netto wraz z stawką VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia

d) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

4. Do oferty należy dołączyć kopię wypisu z rejestru CEIDG lub KRS wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15:00 do dnia 10.06.2020r., albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na w/w adres z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego DSI-V.2635.7.6.2020". W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu w/w oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania w przypadku odstąpienia zarządcy drogi od przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

8. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:

 • powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Pan Grzegorz Stelmaszek, tel. 85 66 54 500 oraz Pan Jerzy Jakubiuk, tel. 85 66 54 606.

 

 

 Załączniki do zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy.
 • Dokumentacja dotycząca sposobu przebudowy SSPW.
 • Dokumentacja techniczna SSPW.
 • Wzór umowy.

Specyfikacja

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Jakubiuk

Wprowadzający: Jerzy Jakubiuk

Data modyfikacji: 2020-06-04

Opublikował: Jerzy Jakubiuk

Data publikacji: 2020-06-04

Rejestr zmian