Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

Data wydania 2020-06-15
Tytuł Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DSI-I.1333.16.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-06-23

 

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu oraz dostawy licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 5000 skrzynek e-mailowych użytkowników serwera pocztowego z terminem obowiązywania od 31.08.2020 r.

Zamówienie obejmuje również:

 • aktualizacje: oprogramowania systemowego, sygnatur antywirusowych, mechanizmów antyspamowych i mechanizmów bezpieczeństwa;
 • wsparcie Barracuda Energize Updates w ramach, którego dostępne będzie całodobowe wsparcie techniczne 24/7 oraz telefoniczne w języku polskim 8h x 5 (godziny biznesowe 8-16 w dni robocze wg czasu PL) od dystrybutora i producenta oprogramowania.

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego posiada wykupioną subskrypcję „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”, numer seryjny #:BAR-SF-1089903, która wygasa 30.08.2020 r

 

Inne ustalenia:

 • Kryterium wyboru oferty stanowi - 100% cena.
 • Kwotę oferty należy podać jako całkowitą kwotę netto i brutto w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
 • Wykonawca składając ofertę poświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży, udzielania licencji i świadczenia wsparcia oprogramowania Barracuda na terytorium Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poświadczenia na etapie oceny oferty. \
 • Komunikacja pomiędzy stronami umowy będzie się odbywać w języku polskim. Przedstawiciel Wykonawcy kontaktujący się z Zamawiającym w celu realizacji umowy i świadczenia wsparcia, obowiązany jest do znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na prawidłową i terminową realizację jego obowiązków zgodnie z zawartymi umowami.
 • Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy w zakresie wsparcia wymaga podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze obowiązującym u Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po doręczeniu certyfikatu potwierdzającego udzielenie licencji oraz po przedłużeniu rocznej subskrypcji z terminem obowiązywania od 31.08.2020 r. Termin płatności wynosi 21 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę na wskazany w umowie rachunek bankowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.
 • Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:
  • powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 • Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP.
 • Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego z Załącznika nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby oferta złożona w formie elektronicznej była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. Do oferty powinien być dołączony dokument potwierdzający to uprawnienie. Oferta ta powinna być zabezpieczona hasłem, które zostanie przesłane Zamawiającemu w ciągu 60 minut od upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: si@wrotapodlasia.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 23.06.2020 r.

Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty w formie papierowej w postaci wypełnionego formularza ofertowego z Załącznika nr 1 opatrzonego pieczęcią firmową wraz z wymaganymi dokumentami. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. Do oferty powinien być dołączony dokument potwierdzający to uprawnienie. Ofertę w formie papierowej należy przesłać drogą pocztową albo kurierem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
z dopiskiem: „Dotyczy zapytania ofertowego DSI-I.1333.16.2020 – Nie otwierać do godziny 12.00 dnia 23.06.2020 r."
W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem za moment dostarczenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy je kierować na adres e-mail: si@wrotapodlasia.pl najpóźniej do dnia 18.06.2020 r. Na pytania przesłane po tym terminie Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi.


Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy, która będzie podpisana z wyłonionym Wykonawcą.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: IKARIA Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź – cena oferty brutto 25 707,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Pawluczuk

Wprowadzający: Joanna Pawluczuk

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Joanna Pawluczuk

Data publikacji: 2020-06-15

Rejestr zmian