Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej.

Data wydania 2020-10-05
Tytuł Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia ROR-IX.7131.41.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-10-12

                                                                                                                                                         Białystok, dnia 5 października 2020 r.
ROR-IX.7131.41.2020


Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej.

I. Zamawiający
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
NIP 542-25-42-016


II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, na nieruchomości położonej w miejscowości Klukowicze, gmina Klukowicze, o powierzchni 16,38 ha.
2. Proces likwidacji szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie obejmuje teren województwa podlaskiego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji, w skład której wchodzić będzie:
1) pisemna ekspertyza zawierająca m.in.: opis miejsca szkody, rodzaj i wielkość szkody, wyliczenie należnego odszkodowania z podaniem poszczególnych wycenianych elementów (pełny algorytm wyliczenia kwoty odszkodowania, materiały źródłowe
i metodologię wyliczenia strat w przedmiotowym postępowaniu), sporządzona
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
2) protokół z postępowania likwidacyjnego plantacji porzeczki czarnej, sporządzony
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Ponad to Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dojazdu na miejsce wykonywania czynności szacowania szkody we własnym zakresie;
2) przeprowadzenia czynności oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej
w obecności upoważnionego przedstawiciela Zarządu Województwa Podlaskiego;
3) udziału w postępowaniach przed sądami dotyczącymi oszacowania przedmiotowych szkód.
5. Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość usługi uwzględniając wszystkie czynniki cenotwórcze.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do 13 listopada 2020 r.

IV. Inne istotne postanowienia

1. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury/rachunku, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Województwa w terminie 3 dni od dnia wystawienia. W przeciwnym wypadku zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać potwierdzone w formie pisemnej doświadczenie (minimum 4 lata) w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w uprawach wieloletnich, które przedstawi Zamawiającemu w załączeniu do złożonej oferty.
5. Szczegóły postanowienia przedmiotu zamówienia i sposób jego rozliczenia określono szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę w postaci załączonego formularza ofertowego z dołączonym dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczenie w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w uprawach sadowniczych należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: lowiectwo@wrotapodlasia.pl w terminie do:

12 października 2020 r.

2. Ewentualne zapytania proszę kierować do Referatu Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego lowiectwo@wrotapodlasia.pl tel. (85) 66 54 204.

VI. Kryterium wyboru oferty:

1. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto.
2. W przypadku, gdy oferenci przedstawią taką samą cenę brutto na wykonanie usługi dodatkowym kryterium wyboru będzie doświadczenie oferenta w danej dziedzinie.


Załączniki:
- Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
- Projekt umowy o dzieło z wykonawcą – szacowanie ostateczne (zał. Nr 2)
- Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał. Nr. 3)

Specyfikacja

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie – cena oferty brutto 9 760,92 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze)

Oferty biorące udział w postępowaniu:

a)      Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie – 9 760,92 zł;

b)      Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnistwa w Białymstoku – 27 500,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markiewicz-Drabiuk

Wprowadzający: Anna Markiewicz-Drabiuk

Data modyfikacji: 2020-10-13

Opublikował: Anna Markiewicz-Drabiuk

Data publikacji: 2020-10-05

Rejestr zmian