Samochód ciężarowy typu wywrotka

Data wydania 2017-06-26
Tytuł Samochód ciężarowy typu wywrotka
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-07-03

Dotyczy projektu „Unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa Instalacje Sanitarne Dariusz Smolski poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych” nr WND-RPPD.01.05.00-20-0006/16 realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.05.00-20-0006/16-00 zawartej dnia 10.06.2017 r.

Łapy, dn. 26.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Dariusz Smolski

Instalacje Sanitarne

ul. Mała 15 lok. 20

18-100 Łapy

Regon: 200678291

NIP: 9661726342

E-mail: darek22@live.com

os. do kontaktu: Dariusz Smolski tel. 509 828 539

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka (rok produkcji nie starszy niż 2013) i dostawa w/w samochodu ciężarowego do ul. Surażska 10, 18-100 Uhowo, gm. Łapy.

Samochód ciężarowy typu wywrotka, musi posiadać aktualne badania techniczne i spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Samochód używany bezwypadkowy posiadający następujące parametry:

- moc min. 316 KW

- silnik o poj. co najmniej 10.000 cm3 l.

- liczba osi 3

- rok produkcji od 2013

- zawieszenie pneumatyczne

- przebieg do 120.000 km

- skrzynia biegów: automatyczna

- napęd 6x4

- blokada mechanizmu różnicowego

 1. Kod CPV

34134200-7

 1. Nazwa kodu CPV

Wywrotnice

 1. Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy: do 04.08.2017 r.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru

Znaczenie

 1. Cena

100 %

Kryterium Ceny będzie oceniane wg wzoru : C=Cw/Cr x 100

Gdzie: Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze

Cr – wartość oferty rozpatrywanej

C – ilość punktów przyznana ofercie

Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane na złotówki po kursie średnim NBP z dnia ogłoszenia postępowania.

 1. Sposób przygotowania ofert:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.

 2. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze nieścieralnym atramentem.

 4. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden formularz ofertowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Mała 15 lok. 20, 18-100 Łapy lub e-mailem (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres darek22@live.com

 2. Termin składania ofert mija 03.07.2017 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Warunki zmiany umowy

Brak możliwości zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Ocena ofert i wyłonienie Wykonawcy zostanie dokonane do 05.07.2017 r.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Specyfikacja

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Smolski

Wprowadzający: Dariusz Smolski

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Dariusz Smolski

Data publikacji: 2017-06-26

Rejestr zmian