Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie biogazowni w Sokółce

14 czerwca 2013

EKO-FARMenergia Sp. z o.o.

Lotników Lewoniewskich 11 A

16-100 Sokółka

TELEFON: 695 621 114

FAX: 85 711 24 58

REGON: 200375640

E-mail: ekofarmenergia@gmail.com

Treść ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Wybudowanie biogazowni o mocy 700 kW z wysokosprawną kogeneracją w Sokółce na bazie substratów pochodzenia rolniczego i organicznego z:


 • ·         Uboju drobiu (w tym pióra) – od 2 do 5 tyś. t/a

 • ·         Pomiotu kurzego – od 10 do 20 tyś. t/a

 • ·         Gnojowicy bydlęcej – od 15 do 20 tyś. t/a

 • ·         Osadu poflotacyjnego z podczyszczalni ścieków z ubojni i mleczarni – od 5 do 8 tyś. t/a

 • ·         Wywaru pogorzelnianego – od 20 do 30 tyś. t/a

 • ·         Pozostałości z przetwórstwa owoców i warzyw – od 2 do 3 tyś. t/a


 

Złożona oferta powinna zawierać:


 • ·         Opis do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

 • ·         Kosztorys oferty

 • ·         Wartość oferty netto

 • ·         Wartość oferty brutto

 • ·         Termin ważności oferty

 • ·         Warunki dostawy

 • ·         Okres i warunki gwarancji i rękojmi

 • ·         Harmonogram rzeczowo-finansowy


 

Termin realizacji zamówienia: do 01.04.2014 r.

Oferta powinna być opatrzona pieczęcią, datą sporządzenia i podpisem.

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2013 roku.

 

Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria:


 • 1.       Cena – 60%

 • 2.       Gwarancja i rękojmia – 20%

 • 3.       Udokumentowane doświadczenie (tzn. wybudowane biogazownie o mocy co najmniej 700 kW od 2008 roku) – 20%

Kontakt

Alfred Głuszyński
tel. 695 621 114
fax. 85 711 24 58
e-mail: alfred.gluszynski@ekogril.eu

Rozstrzygnięcie

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania ofertowego na wybudowanie biogazowni w Sokółce w związku z realizacją Projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie biogaznowni w Sokółce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2007-2013 trwającego w dniach od 14 do 26 czerwca 2013 r., za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BDI - BioEnergy International AG.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie ofert.


 SIWZ