Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

„Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego”

26 listopada 2014

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy"

16-404 Malesowizna

REGON: 790161990

E-mail: marekw2@vp.pl

Treść ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych


 


Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego  "Kraina Hańczy", Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo tel. 87 569 18 01, fax  87 569 76 36


www: www.spk.org.pl; e-mail: kraina.hanczy@gmail.com zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pod nazwą  „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego” realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rybackiego.


1.               Zadanie podzielono na 2 części obejmujące:


Część 1. Wykonanie nawierzchni z kamienia polnego na powierzchni ok. 1040 m2 wraz z murkami z kamienia polnego o dł. 94 mb i instalacją stalowej, dwuskrzydłowej bramy przesuwnej


Część 2. Wykonanie elementów małej infrastruktury i zieleni w tym:


1)  Rozbiórka dwóch i przeniesienie 3 drewnianych wiat. Budowa pergoli i podestu na drzewie. Budowa stalowego stelaża na 4 kajaki.


2)  Wykonanie trawników ok. 600 m2, ogrodu ziołowego o pow. 200 m2 (min. 15 gatunków ziół) i zielonego labiryntu z wierzby 384 m2


3)  Budowa drewnianych kładek na gruncie pow. ok. 275 m2 oraz remont kapitalny pomostu na wodzie 11,5 m2


4)  Budowa ścieżki edukacyjnej i sprawnościowej z elementami placu zabaw wraz z dostawą elementów wyposażenia w formie modeli, plansz i rzeźb (kilkadziesiąt elementów o różnym stopniu skomplikowania i wielkości)            


2.              Szczegółowy zakres prac budowlanych, dostaw i usług oraz warunki udziału w postępowaniu zawarto w SIWZ i dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.spk.org.pl


3.              Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat.


4.              Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


5.              Termin wykonania zamówienia 15 maja 2015


6.              Postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach. Do etapu 2 - złożenie ofert cenowych dopuszczone zostaną 3 oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert złożonych do I etapu. Ocena dokonana zostanie wg, kryteriów:


1)              Doświadczenie  40 %.


2)              Kwalifikacje oraz dorobek artystyczny 40 %.


3)              Okres gwarancji 10 %.


4)              Złożenie oferty na realizację całości zamówienia 10 pkt.


7.              Oferty należy złożyć do dnia 09.12.2014 godz 10:00 w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo  


8.              Otwarcie ofert odbędzie się w w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo  dnia 09.12.2014 godz 10:05


9.              Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie www.spk.org.pli przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawcom, którzy złożyli oferty.Kontakt

Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:
Teresa Świerubska        tel. 530 757 543         e-mail kraina.hanczy@gmail.com

Rozstrzygnięcie


Zawiadomienie


o wyborze oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego”Niniejszym informuję, że po zbadaniu ofert Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w zakresie części 1 i 2 Wykonawcy o nazwie: Jarek-BUD Zakład Usługowo Budowlany Ul. Paca 6/24, 16-400 Suwałki.


Oferty cenowe złożyli:


1.         TOP-KOP Krzysztof Świtaj Ul. Armii Krajowej 16/17, 16-500 Gołdap - część 1  zamówienia za kwotę 280 000,00 zł.


2.         RICOLAND-DOM GÓRSCY s.c Papiernia 4e, 16-400 Suwałki -  Część I za kwotę 168 510,00 zł i część II za kwotę 320 342,00 zł


3.         Jarek-BUD Zakład Usługowo Budowlany Ul. Paca 6/24, 16-400 Suwałki -   Część I za kwotę 151 035,17 zł i część II za kwotę 298 964,83 zł


4.         Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy S.C. Wiesława Stankiewicz Tomasz Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki - część 1 zamówienia za kwotę 298 400,00 zł.SIWZ