Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego Zarządzania obiektami klienckimi składający się z 7 modułów

3 grudnia 2013

"Tytan Systemy Bezpieczeństwa" Sp. z o.o.

I Armii Wojska Polskiego 7A/1

15-102 Białystok

TELEFON: (85)-675-27-72

FAX: (85)-675-27-72

REGON: 200011144

E-mail: biuro@tytan.bialystok.pl

Treść ogłoszeniaW związku realizacją projektu WND-RPPD.01.04.01-20-103/12 pn. „Budowa serwisu informatycznego do nadzoru i bieżącego Zarządzania obiektami klienckimi” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego Zarządzania obiektami klienckimi składający się z 7 modułów:

1. Moduł integracji systemu z urządzeniami w obiektach

inaczej: Moduł SerwerSposób wykorzystania w projekcie:

a. Oprogramowanie przeznaczone do pracy na serwerze integracji. Głównym jego zadaniem jest komunikacja z urządzeniami znajdującymi się na obiektach, obsługą zdarzeń, przechowywania bieżącego stanu urządzeń, obsługa urządzeń mobilnych, obsługa klientów internetowych, udostępnienie stanu do modułów Workstation i Administrator.

b. Moduł Serwer jest głównym elementem systemu GCN i służyć będzie do integracji i przekazywania informacji z urządzeń zainstalowanych na nadzorowanych obiektach do pozostałych modułów systemu. Zasadniczym jego elementem jest możliwość integracji poprzez obsługę różnych urządzeń znajdujących się na dużej ilości obiektów. Z każdym urządzeniem moduł Serwer  nawiązuje indywidualnie połączenie zapewniające zarówno pobieranie danych o stanie urządzeń, zdarzeń, oraz sterowanie pracą tych urządzeń. Ze względu na specjalną wewnętrzną konstrukcję oprogramowania, do obsługi każdego urządzenia tworzony jest w pamięci indywidualny moduł komunikacyjny, zapewniając tym samym równoległą i niezależną obsługę każdego obiektu, co wpływa na optymalizację obciążenia serwera jak i na niezawodność i stabilność. Komunikacja ta jest realizowana w zaszyfrowanym tunelu SSL.

c. Uzyskane zdarzenia z urządzeń znajdujących się na obiektach są rejestrowane na serwerze bazodanowym

d. Moduł Serwer komunikować się będzie z urządzeniami wg standardu OPC (OLE for process control).  Jest on otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w rozwiązaniach automatyki budynkowej. Został stworzony, aby łączyć aplikacje z układami pomiarowymi, automatyką budynkową, systemami bezpieczeństwa oraz innymi urządzeniami. Tworzy on typowe zestandaryzowane połączenia w celu komunikowania się między poszczególnymi urządzeniami i oprogramowaniem wielu różnych producentów.

e. Komunikacja opisana powyżej będzie realizowana dwustronnie. Oznacza to, że Moduł Serwer pozwoli nie tylko zbierać dane z central, czujek, kamer, urządzeń automatyki budynkowej zainstalowanych na obiekcie, umożliwi także sterowanie tymi urządzeniami. Dzięki takiemu podejściu do architektury systemu GCN użytkownik końcowy nie tylko będzie mógł za pomocą wizualizacji podglądać stan swojego obiektu, będzie także mógł podejmować działania sterujące zainstalowanymi w obiekcie urządzeniami (uzbrajać, rozbrajać alarm, sterować i oglądać obraz z kamer telewizji przemysłowej, wyłączyć światło, włączyć zdalnie symulację obecności ludzi w obiekcie, sterowaniem kontrolą dostępu do wejść/wyjść).

f. Elastyczne środowisko pracy jakie zostanie uruchomione w ramach Modułu Serwer, czyni z niego idealny wybór dla szerokiego zakresu rozwiązań automatyki budynkowej, wliczając w to budynki fabryczne, budynki komercyjne, budynki rządowe, więzienia czy porty lotnicze. Nie znaczy to, że jest on przeznaczony wyłącznie dla dużych obiektów. Doskonale sprawdzi się także w małych obiektach.Minimalne parametry funkcjonalne:

a. Integracja (możliwość komunikacji) z urządzeniami różnych producentów (uzupełnienie w załączniku)

b. Realizowanie prostych funkcjonalnie obiektów z wykorzystaniem konfiguracji domyślnej tworzonej automatycznie przy pobieraniu konfiguracji z systemów integrowanych lub bardziej złożone wykorzystując w pełni możliwości systemu.

c. Tworzenie elementów systemu z konfiguracją za pomocą kreatorów dbających o poprawność wprowadzania danych.

d. Graficzny interfejs wykorzystujący ikony sugerujące zastosowanie danej funkcji systemu.

W ramach interfejsu graficznego zostanie uruchomiony eksplorator, pozwalający na centralne zarządzanie systemem oraz ułatwiający konfigurację. Składać się będzie z dwóch części, po lewej stronie znajduje się drzewo prezentujące strukturę i organizację systemu, ułatwiające zarządzanie, po prawej natomiast tabele z zestawieniami elementów systemu. W eksploratorze można będzie dodawać, edytować, usuwać wszystkie elementy znajdujące się w systemie ułatwiając tym samym zarządzanie.2. Moduł wizualizacji zdarzeń


inaczej:  Moduł WorkstationSposób wykorzystania w projekcie:

Oprogramowanie przeznaczone do wizualizacji zdarzeń i stanów urządzeń na mapach architektonicznych obiektów. Posiada możliwość prezentacji zdarzeń na planach obiektu tylko dla danego obiektu lub dla całej grupy. Prezentacja stanu czujek, urządzeń odbywa się dynamicznie bez udziału użytkownika, poprzez wyświetlanie odpowiedniej ikony reprezentującej dany stan. Oprogramowanie te posiada liczne mechanizmy lokalizacji alarmu, wsparcia użytkownika w sytuacjach alarmowych (procedury postępowania w przypadku powstania danego alarmu), komentarze do alarmów. Oprogramowanie będzie używane na komputerze operatora.Moduł ten będzie także podstawą do szybkiego i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym dzięki zastosowaniu systemu wizualizacyjnego, który posiada wbudowaną obsługę Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). Umożliwi świadczenie usługi monitoringu sygnalizacji pożaru. Realizowane to będzie  poprzez prezentację na planach obiektu czujek, które wykryły pożar. Oprócz prezentacji czujek znajdujących się w alarmie, pokazywane będą również drogi ewakuacyjne oraz możliwe drogi dojścia ekip strażackich. Scenariusze ewakuacyjne mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji zagrożenia. Zastosowanie takiej wizualizacji pozwoli operatorowi w szybki sposób potwierdzić wystąpienie pożaru, zlokalizować w zdefiniowanym w GCN obiekcie źródło pożaru oraz sprawnie uruchomić akcję ewakuacyjną i gaśniczą. Wpłynie to  na podwyższenie poziomu ochrony osób i mienia danego obiektu. Dla ułatwienia weryfikacji pożaru operator będzie miał również możliwość prezentować obraz z kamer oraz stan czujek systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Niezbędnym ogniwem  w procesie monitorowania sygnalizacji pożaru jest operator weryfikujący wystąpienie zdarzenia. Koniecznie jest sprawdzenie przez człowieka prawdziwości alarmu. Dzięki wizualizacji operator dokona potwierdzenia, że alarm jest prawdziwy (wyeliminuje błąd czujki, centralki etc.) i przekaże informację wg procedur stosownym służbom. Takie podejście pozwoli zapewnić właściciela obiektu, że jakikolwiek alarm zgłaszany straży pożarnej jest właściwy, dotyczy sytuacji alarmowej, a sama interwencja konieczna (np. wyważanie drzwi, wybicie okien, etc.).

 Ważną funkcjonalnością, o której warto wspomnieć jest możliwość wykonywania przez operatora wydruków pożarowych, na których prezentowane są na podkładach budynku czujki znajdujące się w alarmie. Wydruk taki może zostać przekazany w formie elektronicznej np. do najbliższej straży pożarnej czy ochrony fizycznej. Dodatkowo drukowana może być także lista czujek z tej części obiektu, które znalazły się w alarmie, łącznie z czasem wystąpienia.Minimalne parametry funkcjonalne:

Moduł Workstation będzie mógł pełnić dwie funkcje:

- umożliwi wizualizację i zarządzanie obiektami w systemie GCN,

- umożliwi sprawdzenie, czy przygotowana wizualizacja nowego obiektu w GCN jest wykonana prawidłowo.Oprogramowanie będzie głównym narzędziem do prezentacji i zarządzania obiektami. Jego podstawowa funkcjonalność to:

a. Moduł posiadać będzie rozbudowane mechanizmy pod kątem nadzoru urządzeń znajdujących się na obiektach pozwalające na prostą prezentację stanu urządzeń, kontrolę zdarzeń, sterowanie wszystkimi elementami instalacji wykonanej na obiekcie klienta.

b. Tekstowa prezentacja zdarzeń realizowana poprzez listy zdarzeń. W liście zdarzeń powinny być rozróżniane dwa podstawowe typy zdarzeń:

- zdarzenia informujące o stanie systemu,

- zdarzenia aktywne (alarmy), wymagające podjęcia czynności potwierdzenia zapoznania się z treścią zdarzenia, ewentualnie zapoznania się z procedurą postępowania w związku z powstałym alarmem oraz skomentowania zdarzenia.

Listy zdarzeń mają aktualizować się na bieżąco. Aktualizacja nie wymaga od obsługi jakichkolwiek czynności.

b. Stany urządzeń prezentowane będą w postaci graficznych ikon rozmieszczonych na podkładach architektonicznych, zmieniających swój wygląd w zależności od aktualnego stanu urządzenia, założonego poziomu ostrzeżenia czy alarmu, sekwencji zdarzeń różnych elementów systemu (np. wszyscy wyszli z pomieszczeń, alarm nie został uzbrojony).

c. Możliwość obsługi do 4 monitorów niezależnie.

d. Zdarzenia będą  podzielone na trzy kategorie: alarmy, ostrzeżenia i zdarzenia informacyjne.

e. Alarmy będą wywoływać np. mruganie na czerwono obiektów, odgrywanie komunikatów głosowych, prezentację procedur, jakie należy wykonać, udostępnianie planów sytuacyjnych np. dla potrzeby interwencji straży pożarnej (które pomieszczenie, którędy najbliżej dojechać, typ składowanych materiałów np. chemia, etc.). Po kliknięciu na alarm pojawi się odpowiedni podkład architektoniczny prezentujący lokalizację alarmu. Podczas potwierdzania alarmu może być wyświetlana  np. procedura postępowania odpowiednia do zaistniałej sytuacji. Po jej wykonaniu operator będzie miał możliwość wprowadzenia np. komentarza do alarmu, czy propozycji zmiany procedury.

f. Zadania alarmowe pomagają operatorowi zapanować nad stresem w czasie wystąpienia alarmu. Każdemu z zadań towarzyszy opis czynności, jakie należy podjąć. Alarm nie zostanie potwierdzony, dopóki operator nie wypełni wszystkich postawionych mu zadań, a w szczególności obsługi monitorowania sygnalizacji pożaru. Takie postępowanie zapewnia poprawność wykonywania czynności w sytuacjach alarmowych wymagających szybkiego podejmowania skutecznych decyzji. Zadania alarmowe mogą być odmienne dla każdej czujki oraz w zależności od pory dnia. Po zakończeniu akcji przeciwdziałania zagrożeniu, operator ma możliwość skomentowania alarmu.

g. Moduł Workstation oprócz prezentacji bieżącego stanu urządzeń oraz zdarzeń z tych urządzeń będzie umożliwiał sterowanie zdalną pracą tych urządzeń. Rodzaj sterowania będzie zależny od typu urządzenia:

- sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem stref bezpieczeństwa,

- poruszaniem kamerami i zoomem w ramach systemu telewizji przemysłowej (zdalne monitorowanie, podgląd sytuacji na obiekcie),

- omijanie linii alarmowych (np. w przypadku ewakuacji),

- sterowanie wejściem i wyjściem za pomocą systemu kontroli dostępu (np. wł./wył. blokadę wejścia do pomieszczenia,  ogranicz możliwość we/wyj jedynie dla ochrony obiektu autoryzującej się kartą zbliżeniową etc.)

- sterowanie oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap  przeciwpożarowych

- sterowanie automatyką budynkową i czujnikami kontroli mediów (sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, wentylacją, klimatyzacją).

Powyższa funkcjonalność jest dobierana w zależności od konfigurowanego i monitorowanego obiektu3. Moduł zarządzania obiektami,

inaczej: Moduł AdministratorSposób wykorzystania w projekcie:

Moduł ten będzie wyposażony w mechanizmy pozwalające na zarządzanie obiektami obsługiwanymi przez system. Pozwali na  wprowadzanie do systemu GCN nowych urządzeń, wprowadzania zmian w ich konfiguracji, zarządzanie dystrybucją danych w Internecie jak i na urządzeniach mobilnych. Wyposażony będzie w mechanizmy śledzenia ruchu przepływu danych. Oprogramowanie używane będzie na komputerze administratora.

Jest to moduł niezbędny do zapewnienia prawidłowego działania całego systemu GCN, w szczególności dotyczy to utrzymania i optymalizacji przesyłu danych pobieranych przez urządzenia zdalnie podłączone do systemu.Minimalne parametry funkcjonalne:

a. zarządzanie użytkownikami systemu,

b. dodawanie kolejnych urządzeń w systemie,

c. śledzenie ruchu danych między stacjami,

d. prezentacja statystyk przepływu danych i ilości powstających błędów,

e. kontrola łączności z urządzeniami znajdującymi się na obsługiwanych przez GCN obiektach, zapewnienie bezpieczeństwa szyfrowanej transmisji,

f. stałą kontrolę łączności z urządzeniami klienta pracującymi zdalnie przez Internet (www, urządzenia mobilne), , zapewnienie bezpieczeństwa szyfrowanej transmisji,

g. zarządzanie przepływem danych o stanach urządzeń, zdarzeń w całym systemie GCN,

h. moduł kontroli użytkowników: konfiguracja, autoryzacja i zarządzanie urządzeniami mobilnymi i dostępem użytkowników Internetowych.

i. nadzór nad bezpieczną, zaszyfrowaną komunikacją z urządzeniami mobilnymi.4. Moduł konfigurowania obiektów

inaczej: Moduł KonfiguratorSposób wykorzystania w projekcie:

Oprogramowanie wyposażone jest w mechanizmy pozwalające na zarządzanie obiektami obsługiwanymi przez system. Pozwala na  wprowadzanie do systemu nowych obiektów, organizowanie wprowadzania zmian w ich konfiguracji.

Oprogramowanie to pozwala na dodawanie nowych obiektów, definiowania w nich urządzeń i ich konfiguracji. Posiada mechanizm pozwalający na edycję podkładów architektonicznych wraz z możliwością nanoszenia na nich elementów aktywnych reprezentujących urządzenia znajdujące się na obiekcie. Dodatkowo umożliwia definiowanie ostrzeżeń, alarmów i związanych z nimi wszystkich mechanizmów jak procedury postępowania, komentarze domyślne, komunikaty głosowe czy sposoby prezentacji alarmu.Minimalne parametry funkcjonalne:

a. wprowadzanie opracowanych graficznie podkładów architektonicznych,

b. nanoszenie na wprowadzonych podkładach elementów adresowalnych reprezentujących czujki i urządzenia znajdujące się na zarządzanych obiektach,

c. projektowanie sposobu prezentacji sterowania (np. miejsce, gdzie będzie wyświetlany strumień wideo z kamery)

d. przypisywanie poszczególnym elementom poziomów ostrzeżeń, alarmów, sekwencji zdarzeń mogących wywoływać konkretną funkcję systemu (powiadomienie głosowe, alarm systemowy etc.) – np. wzrost temperatury w krótkim czasie może wywołać jedynie ostrzeżenie, ale jednocześnie z zadziałaniem czujki dymu musi skutkować alarmem pożarowym i uruchomieniem przez operatora procedur ppoż.

e. definiowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia,

f. definiowanie komunikatów głosowych lub innych sposobów prezentacji zdarzenia,

g. projektowanie bieżącej prezentacji statystyk dla użytkownika systemu:  (np. statystyki z czujników kontroli mediów, ilości zdarzeń etc.)5. Moduł nadzoru obiektu przez GCNSposób wykorzystania w projekcie:

Ze względu na zakładany pełny nadzór nad systemami zainstalowanymi u klienta przewiduje się obsługę obiektów posiadających urządzenia transmitujące dane z zainstalowanych systemów do GCN. Przesyłane dane będą zawierały bieżący stan urządzeń oraz wszystkie zdarzenia generowane w danym czasie w systemie. Jeżeli klient wykaże taką potrzebę, GCN będzie również realizował funkcję zarządzania systemami bezpieczeństwa (zarządzanie użytkownikami, konfiguracją urządzeń, sterowanie strefami bezpieczeństwa etc.). Oprócz prezentacji bieżącego stanu elementów systemu bezpieczeństwa, system informatyczny zapewni możliwość gromadzenia zdarzeń z nadzorowanych systemów, ich analizę, raportowanie i interakcję. System GCN należy zatem traktować jako ogromny zbiór danych dotyczących funkcjonowania obiektu, zarówno w płaszczyźnie bezpieczeństwa, nadzoru, ale także na poziomie eksploatacji, kosztów, optymalizacji, minimalizacji ryzyka. W szczególności dotyczy to obiektów rozproszonych, gdzie aspekt optymalizacji kosztów jest jeszcze bardziej istotny. GCN to system pozwalający zbierać dane, dokonywać analiz, raportów, statystyk, a na tej podstawie użytkownik może podejmować konkretne działania.

Wykonane na tym etapie oprogramowanie dotyczące następujących obszarów działania GCN:

a. stworzenie mechanizmu modułów obiektowych systemu, uniezależnienie od siebie logicznie obsługiwanych obiektów, zapewnienie grupowania obiektów, separacje informatyczną obiektów niezależnie od ilości obsługiwanych urządzeń w ramach obiektu:

- wykonanie algorytmów mechanizmu obiektowości systemu,

- przygotowanie struktury bazy danych SQL pozwalającej na realizację obiektowości:  tabele z danymi, procedury składowane,

- wykonanie części systemu  umożliwiającej zarządzenie użytkownikami i grupami użytkowników, ich zdalnej autoryzacji oraz poziomów uprawnień (np. jeden obiekt, wiele obiektów): przygotowanie bazy danych oraz oprogramowania,

- softwareowa obsługa błędów w ramach obiektów w GCN – np. wysyłka mailowa do Administratora.

b. algorytmy wymiany szyfrowanej danych pomiędzy aplikacją GCN, a lokalnymi centrami nadzoru (LCN). Chodzi tu o obiekty, które posiadają instalacje zrealizowane wcześniej, wyposażone w lokalne oprogramowanie do zarządzania i monitoringu obiektu

- przygotowanie struktury bazy danych SQL pod kątem szyfrowanej komunikacji :  tabele z danymi, procedury składowane,

- przygotowanie parametryzowanych widoków na bazie danych SQL (VIEWS), które umożliwią selekcję danych - transfer będzie obejmował wyłącznie dane które będą wykorzystywane na danym obiekcie – czyli będzie prowadzona dynamiczna selekcja danych dla LCN.

- wykonanie oprogramowania umożliwiającego zestawienie połączenia SSL z wykorzystaniem informacji o obiekcie przechowywanych w bazie danych SQL,

- zapewnienie prawidłowej autoryzacji za pomocą loginu i PINu przesyłanego w sposób zaszyfrowany certyfikatem SSL,

- softwareowa obsługa błędów w ramach obiektów w GCN – np. wysyłka mailowa do Administratora.

c. zarządzanie grupami interwencyjnymi i serwisowymi na podstawie zarejestrowanych alarmów, awarii, innych zdarzeń rejestrowanych w systemie:

- przygotowanie struktury bazy danych SQL umożliwiającej logiczne grupowanie obiektów wg ekip interwencyjnych:  tabele z danymi, procedury składowane,

- przygotowanie parametryzowanych widoków na bazie danych SQL (VIEWS), które umożliwią selekcję danych - transfer będzie obejmował wyłącznie dane które będą wykorzystywane na danym obiekcie – czyli będzie prowadzona dynamiczna selekcja danych dla LCN,

- softwareowa obsługa błędów w ramach obiektów w GCN – np. wysyłka mailowa do Administratora.Minimalne parametry funkcjonalne:

a. Mechanizm modułów obiektowych – musi pozwolić na separację informatyczną każdego obiektu, niezależnie od ilości zainstalowanych na tym obiekcie zintegrowanych z GCN urządzeń. Ta część systemu pozwoli uzyskać bezpieczeństwo działania aplikacji, umożliwi uniezależnienie działania od siebie obiektów, wysoką stabilność systemu. Każda z obsługiwanych instalacji będzie traktowana przez GCN jako informatyczny byt, nie wpływający na działanie innych zamodelowanych w systemie obiektów. Koncepcja modułów obiektowych polega na możliwości odseparowanej obsługi systemów:

- Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- Sygnalizacji Pożaru (SSP)

- Kontroli Dostępu (SKD),

- Telewizji Przemysłowej (CCTV),

- Automatyki Budynkowej (AB),

- Kontroli Zużycia Mediów (KZM).

b. algorytmy szyfrowanej wymiany danych pomiędzy aplikacją GCN, a lokalnymi centrami nadzoru (LCN) oraz urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie. Chodzi tu przede wszystkim o obiekty, które posiadają instalacje zrealizowane wcześniej, wyposażone w lokalne oprogramowanie do zarządzania i monitoringu obiektu. Ze względu na ograniczenia transferu mechanizm ma zapewniać:

- transport danych tylko obiektów obsługiwanych przez dane LCN,

- przekazywanie tylko zweryfikowanych alarmów II stopnia (wymagających interwencji straży pożarnej), weryfikacja następować będzie poprzez analizę dokonywaną przez operatora lub np. automatycznie po wykryciu kilku następujących po sobie pobudzeń czujników),

- automatyczne przekazywanie miejsca pożaru do LCN,

- szyfrowanie przekazywanych danych.

c. Moduł ułatwiającego zarządzanie grupami interwencyjnymi i serwisowymi. Moduł zarządzania grupami  interwencyjnymi pozwoli na efektywne zarządzanie grupami  interwencyjnymi jak również na weryfikację ich pracy. Moduł zarządzania grupami serwisowymi pozwoli na planowanie przejazdów serwisu, aby wykonywały jak najwięcej pracy płatnej przy minimalnym czasie poświęconym na realizację tych zadań.6. Moduł mobilności systemu
Sposób wykorzystania w projekcie:

W projekcie zakłada się stały dostęp klienta do systemów zainstalowanych w obiektach za pomocą urządzeń mobilnych. CGN ma dać możliwość, za pomocą urządzenia mobilnego, pełnego nadzoru i sterowania zainstalowanymi systemami:

- Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- Sygnalizacji Pożaru (SSP)

- Kontroli Dostępu (SKD),

- Telewizji Przemysłowej (CCTV),

- Automatyki Budynkowej (AB),

- Kontroli Zużycia Mediów (KZM).Minimalne parametry funkcjonalne:

Wykonane na tym etapie oprogramowanie dotyczące następujących obszarów działania GCN:

a. stworzenie warstwy komunikacji zapewniającej transfer danych na urządzenia mobilne.

Ta część systemu zakłada się obsługę urządzeń z systemami Android i Windows Mobile. Oprogramowanie ma za zadanie zapewnić weryfikację użytkownika (konieczność wprowadzania hasła) i szyfrowanie przesyłanych danych.

Prace będą dotyczyły:

- przygotowania struktury bazy danych SQL pozwalającej na realizację dwustronnej wymiany danych z urządzeniami mobilnymi:  tabele buforowe z danymi, procedury składowane, widoki danych – pobieranie danych do wizualizacji na urządzeniu, przesyłanie danych w celu sterowania urządzeniami w obiekcie,

- przygotowania struktury bazy danych SQL pozwalającej na realizację monitoring poprawności procesu wymiany danych:  tabele buforowe z danymi, procedury składowane, widoki danych określające, które urządzenie jakie dane pobrało, w jaki sposób przebiegła transmisja, z jakim skutkiem,

- wykonanie oprogramowania umożliwiającego zestawienie szyfrowanego połączenia z urządzeniami mobilnymi opartymi o system operacyjny Android i Windows Mobile – zestawienie połączenia z urządzenia mobilnego za pomocą standardowego klienta VPN zaszytego w ww. systemach operacyjnych,

- rozszerzenie zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników o autoryzację samego urządzenia po MAC adresach: przygotowanie bazy danych oraz oprogramowania,

- softwareowa obsługa błędów komunikacji urządzenia mobilne <> GCN – np. wysyłka mailowa do Administratora, komunikaty w GCN dla administratora.

b. Wykonanie modułu nadzoru obiektu z urządzeń mobilnych.

- stworzenie modułu aplikacji zapewniającego klientowi zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa znajdującymi się na terenie obiektu. Sterowanie dotyczyć będzie:

* Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

* Sygnalizacji Pożaru (SSP)

* Kontroli Dostępu (SKD),

* Telewizji Przemysłowej (CCTV),

* Automatyki Budynkowej (AB),

* Kontroli Zużycia Mediów (KZM).

Oprogramowanie powinno pozwalać na graficzną wizualizację stanu urządzeń znajdujących się na chronionym obiekcie oraz podgląd zdarzeń na tym obiekcie oraz sterowanie systemami. W przypadku wystąpienia alarmu oprogramowanie prześle wiadomość SMS z prośbą o uruchomienie podglądu i weryfikację alarmu.

Aplikacja umożliwi użytkownikowi mobilnemu:

- zalogowanie się do CGN z wykorzystaniem loginu i pinu,

- wizualizację obiektu na urządzeniu mobilnym,

- sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem stref bezpieczeństwa,

- omijanie linii alarmowych (np. w przypadku ewakuacji),

- sterowanie wejściem i wyjściem za pomocą systemu kontroli dostępu (np. wł./wył. blokadę wejścia do pomieszczenia,  ogranicz możliwość we/wyj jedynie dla ochrony obiektu autoryzującej się kartą zbliżeniową etc.)

- poruszaniem kamerami i zoomem w ramach systemu telewizji przemysłowej (zdalne monitorowanie, podgląd sytuacji na obiekcie),

- sterowanie oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap  przeciwpożarowych

- sterowanie automatyką budynkową i czujnikami kontroli mediów (sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, wentylacją, klimatyzacją),

- raportowanie i wskaźniki bieżącego funkcjonowania obiektu w wymiarach: bezpieczeństwa (analiza zdarzeń), nadzoru (analiza zachowania użytkowników systemów), eksploatacji (zużycia mediów, nadplanowego zużycia mediów, miejsc największego powstawania kosztów), korelacja danych z wielu z wielu systemów,

- optymalizacja funkcjonowania obiektu na podstawie ww. analiz danych w wielu wymiarach.Powyższa funkcjonalność jest dobierana w zależności od konfigurowanego i monitorowanego obiektu.7. Moduł nadzoru klienta przez Internet nad zdarzeniami powstałymi w obiekcieSposób wykorzystania w projekcie:

W projekcie zakłada się stały dostęp klienta do systemów zainstalowanych w obiektach za pomocą przeglądarki www. CGN ma dać możliwość, za pomocą przeglądarki www, pełnego nadzoru i sterowania zainstalowanymi systemami:

- Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- Sygnalizacji Pożaru (SSP)

- Kontroli Dostępu (SKD),

- Telewizji Przemysłowej (CCTV),

- Automatyki Budynkowej (AB),

- Kontroli Zużycia Mediów (KZM).

To kluczowy moduł umożliwiający klientowi komunikację ze wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi na jego obiekcie w czasie rzeczywistym, on-line, z wykorzystaniem przeglądarki www z każdego miejsca na świecie.Minimalne parametry funkcjonalne:

Wykonane na tym etapie oprogramowanie dotyczące następujących obszarów działania GCN:

a. stworzenie warstwy komunikacji zapewniającej zorganizowany dostęp do danych a mobilne.

Oprogramowanie ma za zadanie zapewnić weryfikację użytkownika (konieczność wprowadzania hasła) i szyfrowanie przesyłanych danych. Powinno pozwalać na graficzną wizualizację stanu urządzeń znajdujących się na chronionym obiekcie oraz podgląd zdarzeń na tym obiekcie.

Prace będą dotyczyły:

- uruchomienia serwera aplikacji www, który będzie odpowiadał za udostępnienie funkcjonalności w sieci Internet,

- przygotowania struktury bazy danych SQL pozwalającej na:

* udostępnienie danych w przeglądarce www:  tabele z danymi, procedury składowane, widoki danych wyświetlających zdarzenia, raporty, korelację danych,

* sterowanie obiektami za pomocą przeglądarki www: tabele z bibliotekami urządzeń dostępnych w obiekcie, pakietów komunikatów, możliwych alarmów,

- wykonania aplikacji www, pracującej w ramach serwera aplikacji www, której funkcjonalność pozwoli zapewnić:

* bezpieczną komunikację pomiędzy użytkownikiem www a CGN,

* zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa znajdującymi się na terenie obiektu. Sterowanie dotyczyć będzie:

& Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

& Sygnalizacji Pożaru (SSP)

& Kontroli Dostępu (SKD),

& Telewizji Przemysłowej (CCTV),

& Automatyki Budynkowej (AB),

& Kontroli Zużycia Mediów (KZM).

- graficzną wizualizację stanu urządzeń znajdujących się na chronionym obiekcie oraz podgląd zdarzeń na tym obiekcie oraz sterowanie systemami.Aplikacja umożliwi użytkownikowi www:

- zalogowanie się do CGN z wykorzystaniem loginu i pinu,

- wizualizację obiektu na urządzeniu mobilnym,

- sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem stref bezpieczeństwa,

- omijanie linii alarmowych (np. w przypadku ewakuacji),

- sterowanie wejściem i wyjściem za pomocą systemu kontroli dostępu (np. wł./wył. blokadę wejścia do pomieszczenia,  ogranicz możliwość we/wyj jedynie dla ochrony obiektu autoryzującej się kartą zbliżeniową etc.)

- poruszaniem kamerami i zoomem w ramach systemu telewizji przemysłowej (zdalne monitorowanie, podgląd sytuacji na obiekcie),

- sterowanie oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap  przeciwpożarowych

- sterowanie automatyką budynkową i czujnikami kontroli mediów (sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, wentylacją, klimatyzacją),

- korzystanie z modułu zarządzania grupami  interwencyjnymi pozwoli na efektywne zarządzanie grupami  interwencyjnymi jak również na weryfikację ich pracy (planowanie przejazdów serwisu).Powyższa funkcjonalność jest dobierana w zależności od konfigurowanego i monitorowanego obiektu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- cenę jednostkową poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz wartość całej oferty wyrażoną w PLN lub walucie obcej. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej oferta zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia oferty,

- termin wykonania poszczególnych modułów serwisu,

- okres gwarancji i serwisu,

- termin ważności oferty.ZASTRZEŻENIA

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest: Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowych i spełnienie minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia.

KRYTERIA WYBORU OFERT:

- CENA - Ocenie podlega cena netto (70%)

- GWARANCJA I SERWIS – Ocenie podlega okres gwarancji i serwisu w okresie gwarancji  (30%)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@tytan.bialystok.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. ul. I Armii Wojska Polskiego 7A, lok. 1

15-102 Białystok.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2013 r.WYMAGANIA DOSTAWY I URUCHOMIENIA MODUŁÓW SERWISU


Realizacji zamówienia musi odbywać się etapowo. Zakończenie każdego etapu obejmuje dostawę i uruchomienie modułu serwisu.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 30.09.2014 r.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 18.12.2013 r.O wyborze dostawcy Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
Kontakt

Andrzej Jabłonowski
tel. 604 773 622

SIWZ