Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zakup aparatu EKG

7 lutego 2012

,,Wojciech Pilawski Kompleksowe Usługi Weterynaryjne"

Brańska 2

18-100 Łapy

TELEFON: 857155043

FAX: 857155043

REGON: 052208734

E-mail: wojpil76@tlen.pl

Kontakt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu EKG. 

 

2.   Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

 

Oczekuje się aby aparat EKG charakteryzował się następującymi cechami:

- ekran graficzny z obrazem wybranego odprowadzenia i parametrami zapisu,

- klawiaturę alfanumeryczną i funkcyjną rejestrację co najmniej 6 ostatnich zapisów EKG z możliwością ich późniejszego wydruku,

- zasilanie sieciowe i akumulatorowe,

- tryb ręczny i automatyczny,

- zapis w czasie rzeczywistym i trybie synchronicznym,

- tryb długiego zapisu EKG,

- detekcję kardiostymulatorów,

- szeroki wybór filtrów,

- ochronę przed defibrylacją.

 

Parametry techniczne:

- oprogramowanie specjalistyczne,

- liczba wyświetlanych kanałów – 1,

- ekran ciekłokrystaliczny,

- klawiatura: alfanumeryczna i funkcyjna,

- filtry antydryftowe izolinii,

- max. długość wydruku w trybie automatycznym: 20 s,

- zasilanie: wbudowany akumulator (3-4 zapisy ciągłego zapisu).

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:

cena - 80%

serwis gwarancyjny i specyfikacja techniczna - 20%


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – nie może być późniejszy niż do dnia 15.03.2012 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, drogą e-mailową na adres wojpil76@tlen.pl bądź drogą pocztową na adres:

 

,,Wojciech Pilawski Kompleksowe Usługi Weterynaryjne”

ul. Brańska 2

18-100 Łapy

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20.02.2012 r. o godzinie 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2012 o godzinie 16.00 w siedzibie firmy:

,,Wojciech Pilawski Kompleksowe Usługi Weterynaryjne” ul. Brańska 2, 18-100 Łapy.

 

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Brańska 2, 18-100 Łapy.


osoba kontaktowa:

Wojciech Pilawski tel. 607 040 912, 85 715 50 43, fax: 85 715 50 43, e-mail: wojpil76@tlen.pl